Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-WPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLUPxmthxOZgVlAqX1mLWZf3KjnNqVRrgQuAH5KNj5Mw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8210eb56-5ba1-4a9d-8907-6c5db9b4237f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_U01, NRL_U12, NRL_K03

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej: jej genezy, ewolucji oraz współczesnych form realizacji. Zapoznaje słuchaczy ze specyfiką profesjonalnej działalności pomocowej na rzecz rodziny, przy szczególnym uwzględnieniu praktyki pracy socjalnej w Polsce.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i prekursorzy pracy socjalnej

2. Historia pracy socjalnej

3. Praca socjalna w analizie naukowej

4. Praca socjalna w rozumieniu potocznym i naukowym: definicje opisowe i klasyczne

5. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej

6. Metody pracy socjalnej; klasyczne i współczesne

7. Podstawowe narzędzia i techniki badawcze

8. Narzędzia pozyskiwania informacji i wsparcia w pracy socjalnej

9. Modele i cele pracy socjalnej

10. Zadania i funkcje pracy socjalnej

11. Wartości w pracy socjalnej

12. Praca socjalna w uwarunkowaniach społecznych: adresaci i przedmiot: wsparcie, deprywacja, wykluczenie, wolontariat

13. Świadczenia pieniężne i niepieniężne

14. Pracownik socjalny: osobowość, profesjonalizm, służba, język, etyka

15. Działalność zawodowa: M/GOPS; CUS i charytatywne wsparcie kościoła katolickiego

16. Ustawa o pomocy społecznej z 2004 i aneksami

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

P. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013.

R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Praca socjalna. 30 wykładów, red. K. Frysztacki, Warszawa 2019.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykłąd Podejscia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2013.

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. I i II, Katowice 1999.

M. Boryczko, A. Dunajska, S. Marek, Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa 2020.

Lektura uzupełniająca:

T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Praca socjalna. Teorie i metody. Podrecznik akademicki, red. M. Gray, S.A. Webb, Warszawa 2012.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapeutyczna z rodzinami. Kreatywne zajecia dla różnorodnych struktur rodziny, Seria: Nowa Praca Socjalna nr 19, Warszawa 2014.

M. Ruszkowska, Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesnosci, Seria: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01,

zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_U01,

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

NRL_U12

posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

NRL_K03,

docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Opis punktów ECTS:

Wprowadzenie do pracy socjalnej - konwersatorium - stacjonarne: 1 ECTS

- udział w wykładzie: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

- kolokwium zaliczeniowe (jeśli nie uzgodniono innej formy zaliczenia ze studentami): 1 godz.

- konsultacje: 1 godz.

w sumie: 32 godz = 1 ECTS

Wprowadzenie do pracy socjalnej - konwersatorium - niestacjonarne: 1 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

- konsultacje: 1 godz.

- wyemitowanie prezentacji (jeśli nie uzgodniono innej formy zaliczenia ze studentami): 1 godz.

w sumie: 32 godz = 1 ECTS

w sumie: 32 godz = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst) – student/ka nie zna podstawowych pojęć z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz nie rozumie ich źródeł, nie zna genezy i kolejnych etapów ewolucji działalności pomocowej, nie umie scharakteryzować pracy socjalnej jako działalności zawodowej, nie potrafi zidentyfikować podstawowych metod pracy socjalnej, nie umie wymienić i opisać obszarów praktyki pracy socjalnej, nie potrafi scharakteryzować sytuacji pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, nie umie zdefiniować podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej, nie zna podstaw nauczania Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego.

Ocena 3 (dst) – student/ka w podstawowym zakresie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma elementarne rozumienie ich źródeł, elementarnie zna niektóre fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, pobieżnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi bardzo ogólnie zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i pobieżnie opisać kilka obszarów praktyki pracy socjalnej, potrafi w stopniu ogólnym scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie zdefiniować kilka podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej, zna podstawy nauczania Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego.

Ocena 4 (db) - student/ka na dobrym poziomie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma poprawne rozumienie ich źródeł, zna istotne fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, poprawnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i opisać obszary praktyki pracy socjalnej, potrafi samodzielnie scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie poprawnie zdefiniować podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej, zna dobrze nauczanie Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego.

Ocena 5 (bdb) - student/ka na wysokim poziomie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma poprawne rozumienie ich źródeł, swobodnie porusza się w faktach z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, wyczerpująco charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, bezbłędnie identyfikuje podstawowe metody pracy socjalnej, wymienia i opisuje tradycyjne i nowe obszary praktyki, charakteryzuje aktualną sytuację polskich pracowników socjalnych oraz bezbłędnie definiuje podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej, zna bardzo dobrze nauczanie Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena ndst (2) – student/ka nie umie posługiwać się terminologią z zakresu pracy socjalnej, nie potrafi przyporządkować właściwych instytucji i form wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena dst (3) – student/ka posługuje się podstawowymi terminami z zakresu pracy socjalnej i potrafi przyporządkować niektóre instytucje i formy wsparcia rodziny do wybranych kategorii osób potrzebujących.

Ocena db (4) – student/ka poprawnie posługuje się większością terminów fachowych z zakresu pracy socjalnej, a także w większości przypadków umie właściwie przyporządkować instytucje i formy wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena bdb (5) – student/ka biegle posługuje się całą poznaną na zajęciach terminologia z zakresu pracy socjalnej i potrafi bezbłędnie przyporządkować instytucje i formy wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ocena 2 (ndst) – student/ka nie docenia wiedzy z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, nie rozumie znaczenia działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Ocena 3 (dst) – student/ka w ograniczonym stopniu docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, rozumie na elementarnym poziomie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Ocena 4 (db) – student/ka docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, rozumie na znaczącym poziomie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Ocena 5 (bdb) – student/ka w wysokim stopniu docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów, ma wysokie zrozumienie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności musza być usprawiedliwione (L-4).

2. Aktywny udział w zajęciach (10%).

4. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE - ustne lub pisemne lub inna forma (demokratyczny wybór studentów) (90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLUPxmthxOZgVlAqX1mLWZf3KjnNqVRrgQuAH5KNj5Mw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8210eb56-5ba1-4a9d-8907-6c5db9b4237f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt. ECTS

udział w konwersatorium: 12 godz.

- przygotowanie prezentacji: 10 godz.

- konsultacje: 1 godz.

- prezentacje i dyskusja (jeśli nie uzgodniono innej formy zaliczenia ze studentami) -3godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej: jej genezy, ewolucji oraz współczesnych form realizacji. Zapoznaje słuchaczy ze specyfiką profesjonalnej działalności pomocowej na rzecz rodziny, przy szczególnym uwzględnieniu praktyki pracy socjalnej w Polsce.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i prekursorzy pracy socjalnej

2. Historia pracy socjalnej

3. Praca socjalna w analizie naukowej

4. Praca socjalna w rozumieniu potocznym i naukowym: definicje opisowe i klasyczne

5. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej

6. Metody pracy socjalnej; klasyczne i współczesne

7. Podstawowe narzędzia i techniki badawcze

8. Narzędzia pozyskiwania informacji i wsparcia w pracy socjalnej

9. Modele i cele pracy socjalnej

10. Zadania i funkcje pracy socjalnej

11. Wartości w pracy socjalnej

12. Praca socjalna w uwarunkowaniach społecznych: adresaci i przedmiot: wsparcie, deprywacja, wykluczenie, wolontariat

13. Świadczenia pieniężne i niepieniężne

14. Pracownik socjalny: osobowość, profesjonalizm, służba, język, etyka

15. Działalność zawodowa: M/GOPS; CUS i charytatywne wsparcie kościoła katolickiego

16. Ustawa o pomocy społecznej z 2004 i aneksami

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

J. Młyński, Człowiek wobec pomocy. Zarys pracy socjalnej Tarnów 2009.

R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Praca socjalna. 30 wykładów, red. K. Frysztacki, Warszawa 2019.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykłąd Podejscia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2013.

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. I i II, Katowice 1999.

M. Boryczko, A. Dunajska, S. Marek, Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa 2020.

Lektura uzupełniająca:

T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Praca socjalna. Teorie i metody. Podrecznik akademicki, red. M. Gray, S.A. Webb, Warszawa 2012.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapeutyczna z rodzinami. Kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny, Seria: Nowa Praca Socjalna nr 19, Warszawa 2014.

M. Ruszkowska, Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, Seria: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)