Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia problemów w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-DTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia problemów w rodzinie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W01, NRM_W06, NRM_W20,

NRM_U01, NRM_U02, NRM_U06, NRM_U07,

NRM_K01, NRM_K03, NRM_K09

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie podstaw w zakresie wiedzy, umiejętności

i kompetencji związanych z głównymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozy

i terapii problemów w rodzinie

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta z podstawowymi nurtami terapii rodzin oraz formami i metodami działań o charakterze pomocowym i terapeutycznym w kontekście wsparcia życia rodzinnego;

- nabycie umiejętności analizy problemów rodzinnych w świetle różnych paradygmatów oraz proponowania rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie rodziny, w tym także wskazywanie odpowiednich podmiotów pomocowych;

- doskonalenie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa/organizowania działań na rzecz pomocowego i terapeutycznego wsparcia rodzin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student opisuje podstawowe nurty terapii rodzin, ich teoretyczne założenia, tezy wyjaśniające zaburzenia życia rodzinnego, cele oraz metody diagnozy i terapii problemów rodzinnych;

W2 - student rozróżnia formy i metody działań o charakterze pomocowym

i terapeutycznym w kontekście wsparcia życia rodzinnego.

U1 - student analizuje rodzinne sytuacje problemowe w oparciu o różne wskaźniki dysfunkcjonalności życia rodzinnego;

U2 - student diagnozuje zaburzenia funkcjonowania rodziny i jej członków

w świetle różnych teorii wyjaśniających dysfunkcje życia rodzinnego, proponuje rozwiązania i działania pomocowe, wskazuje instytucje wspierające życie rodzinne.

K1 - student wykazuje gotowość do uczestnictwa w działaniach na rzecz wsparcia życia rodzinnego oraz organizowania różnorodnych przedsięwzięć ukierunkowanych na niesienie diagnostycznej i terapeutycznej pomocy rodzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awO46q_neSx1PjZ5symYJfIVGJUzsGuXUFHVvJKblNEc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=08315fa7-6474-4d38-8274-3aa3328c4a98&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Liczba ECTS: 3

Udział w zajęciach - 20

Przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 25

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (studium przypadku) - 25

Konsultacje - 5

W sumie:

Suma godzin: 75 godzin = 3 ECTS

[1 ECTS = 25 godzin]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)