Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korzenie kultury chrześcijańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-KCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korzenie kultury chrześcijańskiej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wNRM_W5, NRM_W8, NRM_U4NRM_U10; NRL_K04


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z kształtowaniem się kultury chrześcijańskiej, wpływem kultury greckiej, rzymskiej i Biblii, które miały wpływ na jej utrwalenie w społeczności poszczególnych epok historycznych.

doskonalenie umiejętności analizowania tekstów źródłowych i umiejętności rozumienia znaczenia wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne, rozumienia sakralnego i teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie kultury

2. Wpływ Biblii na kulturę Europy.

3. Starożytna filozofia grecka w kulturze Europy

4. Człowiek twórcą i odbiorcą kultury

5. Znaczenie kultury w społeczeństwie.

6. Specyfika kultury chrześcijańskiej.

7. Wartości chrześcijańskie w kulturze średniowiecznej renesansowej Europy

Literatura:

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

A. Gielarowski, Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej, „Ethos” 29 (2016), nr 3, s. 93-108

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995;

K. Jeżyna, O nową „kulturę miłości i życia”. w: Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 211-225.

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Dzieła XV, Lublin 1991

M.A. Krąpiec, Chrześcijaństwo – wspólne dobro Europy. Wokół kazania Jana Pawła II na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – „O roli ludów słowiańskich w Kościele”, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 9 (1981), s. 5–17.

M.A. Krąpiec, Człowiek twórcą kultury, w: Wiara i życie („W nurcie zagadnień posoborowych”, t. XVI), red. B. Bejze, Warszawa 1985, s. 99–131.

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;

U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994.

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

W. Zuziak, Nurty etyki od starożytności do nowoczesności, Kraków 2018.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (Red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię używaną w naukach o rodzinie i naukach o kulturze i posiada uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach historyczno-kulturowych wpływających na przemiany w rodzinach.

Umiejętności

Potrafi analizować teksty źródłowe, integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie na przestrzeni wieków z praktyką współczesnych rodzin w celu rozpoznawania zjawisk, rozumie znaczenie wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne, rozumie sakralny i teologiczny wymiaru małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne

student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego (intelektualnego i religijno-duchowego)

Student aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

udział w wykładzie 15

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu 15

konsultacje 10

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 30

przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie 15


udział w ćwiczeniach


przygotowanie do wykładu 15


konsultacje 10


czas na napisanie referatu/eseju/pracy 30


przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20


SUMA GODZIN 90


LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z kształtowaniem się kultury chrześcijańskiej, wpływem kultury greckiej, rzymskiej i Biblii, które miały wpływ na jej utrwalenie w społeczności poszczególnych epok historycznych.

doskonalenie umiejętności analizowania tekstów źródłowych i umiejętności rozumienia znaczenia wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne, rozumienia sakralnego i teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie kultury

2. Wpływ Biblii na kulturę Europy.

3. Starożytna filozofia grecka w kulturze Europy

4. Człowiek twórcą i odbiorcą kultury

5. Znaczenie kultury w społeczeństwie.

6. Specyfika kultury chrześcijańskiej.

7. Wartości chrześcijańskie w kulturze średniowiecznej renesansowej Europy

Literatura:

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

A. Gielarowski, Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej, „Ethos” 29 (2016), nr 3, s. 93-108

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995;

K. Jeżyna, O nową „kulturę miłości i życia”. w: Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 211-225.

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Dzieła XV, Lublin 1991

M.A. Krąpiec, Chrześcijaństwo – wspólne dobro Europy. Wokół kazania Jana Pawła II na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – „O roli ludów słowiańskich w Kościele”, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 9 (1981), s. 5–17.

M.A. Krąpiec, Człowiek twórcą kultury, w: Wiara i życie („W nurcie zagadnień posoborowych”, t. XVI), red. B. Bejze, Warszawa 1985, s. 99–131.

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;

U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994.

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

W. Zuziak, Nurty etyki od starożytności do nowoczesności, Kraków 2018.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (Red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)