Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małżeństwo i rodzina w starożytności chrześcijańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-MiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małżeństwo i rodzina w starożytności chrześcijańskiej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W4, NRM_W13, NRM_U01, NRM_U06, NRM_K07

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi procesami i czynnikami wpływającymi na przemiany kulturowe w kręgu rodziny na przestrzeni wieków oraz ukazanie ideałów wychowawczych w rozwijającej się na przestrzeni wieków myśli pedagogicznej i ich recepcję w kręgu rodzin polskich; uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny oraz zadań, które wypełniają w kształtowaniu kultury

Pełny opis:

I: Małżeństwo i rodzina w kulturach starożytnego Rzymu

II: Przymioty małżeństwa w chrześcijaństwie starożytnym (jedność, nierozerwalność, czystość-świętość)

III: Odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci w starożytności chrześcijańskiej

IV: Wyższość dziewictwa nad małżeństwem w starożytności chrześcijańskiej

V: Rodzina jako Kościół domowy

VI: Relacje wewnątrzrodzinne w starożytności chrześcijańskiej

VII: Małżeństwa mieszane w starożytnym chrześcijaństwie

Literatura:

Literatura:

Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, opr. J. Naumowicz, Kraków 2002.

Św. Augustyn, O kazaniu Pana na Górze, Do Symplicjana o różnych problemach, Problemy ewangeliczne, PSP 48, Warszawa 1989.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. pol. A. Świderkówna, Kraków 1998.

Rodzina ani od świata zbyt oddzielona ani obca radości zbawienia, opr. E. Stanula, Warszawa 1995.

Tertulian, Wybór pism, t. III, PSP 65, Warszawa 2007.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia", red. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997;

S. Strękowski, Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

S. Strękowski,. Małżeństwo i rodzina w pismach Ojców Kapadockich, Warszawa 2021.

S. Strękowski, Pojednanie w rodzinie na podstawie Pasterza Hermasa, „Studia nad Rodziną” 18 (2014), nr 1, s. 7-24.

S. Strękowski, Godność małżeństwa i rodziny w pismach chrześcijańskich I-II wieku, w: J. Młyński, A. Regulska (red.), Rodzina podstawowe dobro ludzkości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Władysławowi Szewczykowi, Tarnów 2015, s. 31-48.

S. Strękowski, Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

S. Strękowski, Synody w Afryce prokonsularnej III wieku jako przejaw kolegialności biskupów w świetle Kanonów synodalnych i Listów św. Cypriana z Kartaginy, „Vox Patrum” 72 (2019) s. 543-566,

S. Strękowski, Główne powody wprowadzania obostrzeń w zawieraniu małżeństw mieszanych u wybranych autorów starożytnych i w kościelnych kanonach synodalnych,„Vox Patrum” 77 (2021),s. 405-434

S. Strękowski, Prorodzinne i prospołeczne postawy i działania chrześcijan w świecie jako wkład w budowanie dobra wspólnego w I-III wieku, „Civitas et Lex” 4/16 2017), s. 65-78.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne

ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów

Umiejętności

potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej

OPIS ECTS:

Aktywność studenta

Ilość godzin

udział w wykładzie 8

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do ćwiczeń

konsultacje 22

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 35

przygotowanie do egzaminu 25

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


Aktywność studenta


Ilość godzin

udział w wykładzie 8

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do ćwiczeń

konsultacje 22

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 35

przygotowanie do egzaminu 25

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi procesami i czynnikami wpływającymi na przemiany kulturowe w kręgu rodziny na przestrzeni wieków oraz ukazanie ideałów wychowawczych w rozwijającej się na przestrzeni wieków myśli pedagogicznej i ich recepcję w kręgu rodzin polskich; uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny oraz zadań, które wypełniają w kształtowaniu kultury

Pełny opis:

I: Małżeństwo i rodzina w kulturach starożytnego Rzymu

II: Przymioty małżeństwa w chrześcijaństwie starożytnym (jedność, nierozerwalność, czystość-świętość)

III: Odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci w starożytności chrześcijańskiej

IV: Wyższość dziewictwa nad małżeństwem w starożytności chrześcijańskiej

V: Rodzina jako Kościół domowy

VI: Relacje wewnątrzrodzinne w starożytności chrześcijańskiej

VII: Małżeństwa mieszane w starożytnym chrześcijaństwie

Literatura:

Literatura:

Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, opr. J. Naumowicz, Kraków 2002.

Św. Augustyn, O kazaniu Pana na Górze, Do Symplicjana o różnych problemach, Problemy ewangeliczne, PSP 48, Warszawa 1989.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. pol. A. Świderkówna, Kraków 1998.

Rodzina ani od świata zbyt oddzielona ani obca radości zbawienia, opr. E. Stanula, Warszawa 1995.

Tertulian, Wybór pism, t. III, PSP 65, Warszawa 2007.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia", red. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997;

S. Strękowski, Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

S. Strękowski,. Małżeństwo i rodzina w pismach Ojców Kapadockich, Warszawa 2021.

S. Strękowski, Pojednanie w rodzinie na podstawie Pasterza Hermasa, „Studia nad Rodziną” 18 (2014), nr 1, s. 7-24.

S. Strękowski, Godność małżeństwa i rodziny w pismach chrześcijańskich I-II wieku, w: J. Młyński, A. Regulska (red.), Rodzina podstawowe dobro ludzkości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Władysławowi Szewczykowi, Tarnów 2015, s. 31-48.

S. Strękowski, Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

S. Strękowski, Synody w Afryce prokonsularnej III wieku jako przejaw kolegialności biskupów w świetle Kanonów synodalnych i Listów św. Cypriana z Kartaginy, „Vox Patrum” 72 (2019) s. 543-566,

S. Strękowski, Główne powody wprowadzania obostrzeń w zawieraniu małżeństw mieszanych u wybranych autorów starożytnych i w kościelnych kanonach synodalnych,„Vox Patrum” 77 (2021),s. 405-434

S. Strękowski, Prorodzinne i prospołeczne postawy i działania chrześcijan w świecie jako wkład w budowanie dobra wspólnego w I-III wieku, „Civitas et Lex” 4/16 2017), s. 65-78.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)