Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-PN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępczość nieletnich
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W02, NRM_W11, NRM_W13, NMR_U01

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu przestępczości nieletnich oraz o zagrożeniach związanych z problematyką nieletnich, a także o systemie utrzymania bezpieczeństwa w tym obszarze. Przybliża zasady organizacji i zadania podmiotów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i zwalczanie przestępczości nieletnich.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu przestępczości nieletnich oraz o zagrożeniach związanych z problematyką nieletnich, a także o systemie utrzymania bezpieczeństwa w tym obszarze. Przybliża zasady organizacji i zadania podmiotów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i zwalczanie przestępczości nieletnich. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą problematyki przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich, skupiając się na następujących zagadnieniach:

1. Akty prawne i publikacje dotyczące problematyki nieletnich.

2. Pojęcia związane z przestępczością, małoletnimi i nieletnimi.

3. Definicja przestępstwa i przestępczości. Charakterystyka, struktura i dynamika przestępczości.

4. Rodzaje statystyk przestępczości w Polsce (sądowa, prokuratorska, policyjna - ujawniona, stwierdzona i osądzona).

5. Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zapobiegawcze stosowane wobec nieletnich. Zatrzymanie a ujęcie nieletniego sprawcy

czynu karalnego oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

6. Mediacja w sprawach nieletnich.

7. Odpowiedzialność karna nieletnich.

8. Odpowiedzialność za wykroczenia nieletnich.

9. Odpowiedzialność za demoralizację (Zjawiska patologiczne śród nieletnich: wagary, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, prostytucja, subkultury młodzieżowe, nienawiść i agresja, cyberuzależnienia).

10. Dane statystyczne na temat przestępczości nieletnich w Polsce.

14. Nieletni sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie, procedura NK.

15. Wykorzystanie nieletnich przez grupy przestępcze o charakterze zorganizowanym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRM_W02, Student zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowanie z uwzględnieniem problematyki nieletnich

NRM_W11, Student posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej , o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania w odniesieniu do małoletnich i nieletnich.

NRM_W13, Student ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględnić różnorodne uwarunkowania tych procesów w zakresie problematyki przestępczości i nieletnich.

Umiejętności:

NMR_U01 Student potrafi interpretować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretacji

problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych z problematyką małoletnich i nieletnich.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczony jest na podstawie pracy zaliczeniowej.

Znajomość literatury przedmiotu.

Znajomość aktów prawnych.

Obecność na zajęciach.

Jakość przygotowywanych materiałów i prezentacji.

Jakość prezentacji treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 18 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 22 godz.

Przygotowanie praktycznych prac zaliczeniowych: 30 godz.

Przygotowanie się do rozmowy zaliczeniowej: 20 godz.

Liczba godzin: 90 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)