Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-SMag2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023; 2023/2024 I NASTĘPNYCH:


NRM_W01: Student/ka zna i rozumie w stopniu pogłębionym terminologię polską i obcojęzyczną dotyczącą rodziny i życia rodzinnego stosowaną w pedagogice, szczególnie dotyczącą rodzicielstwa i wychowania.

NRM_W03: Student/ka zna i rozumie w stopniu pogłębionym metodologiczne paradygmaty badań w naukach społecznych dotyczących bliskich związków, małżeństwa, rodziny oraz różnych aspektów życia rodzinnego; prowadząc badania i dokonując analiz materiału empirycznego i prezentacji wyników zna w stopniu pogłębionym prawo autorskie, a także konieczność zarządzania własnością intelektualną.

NRM_W05: Student/ka zna i rozumie w stopniu pogłębionym terminologię polską i obcojęzyczną dotyczącą rodziny i życia rodzinnego stosowaną w naukach o rodzinie

NRM_U03: Student/ka potrafi w stopniu zaawansowanym formułować problemy i pytania badawcze, trafnie dobierać metody i techniki, konstruować lub adekwatnie wybierać narzędzia badawcze, analizować i prezentować wyniki badań trafnie zarządzając własnością intelektualną i szanując prawa autorskie, formułować wnioski, postulować wprowadzenie uzasadnianych badaniami zmian, ukazywać kierunek dalszych poszukiwań badawczych w obrębie wybranej problematyki.

NRM_U05; Student/ka potrafi w stopniu zaawansowanym w poprawny merytorycznie i formalnie jasny, precyzyjny sposób operować słowem mówionym i pisanym (język polski lub obcy – zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego); konstruować wypowiedzi prezentujące i uzasadniające racje dotyczące problemów i zagadnień pedagogicznych oraz formułować opinie krytyczne, w wypowiedziach tych uwzględnia różne stanowiska teoretyczne, wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz nauk o rodzinie.


DO ROKU AKADEMICKIEGO: 2021/2022:

NRM_W02, NRM_W14, NRM_W17, NRM_W18, NRM_U04, NRM_K03, NRM_K10

Wymagania wstępne:

Pogłębiona wiedza na temat socjo-pedagogicznego ujęcia życia rodzinnego i metodologii badań społecznych ilościowych i jakościowych.

Skrócony opis:

Student/ka - planuje projekt badawczy, realizuje go oraz sporządza raport w formie pracy magisterskiej. Wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie na gruncie dyscyplin społecznych, umiejętności prowadzenia badań zgodnie ze standardami etyki badań na człowieku i wypowiadania się w formie naukowej - z zachowaniem zasad podziału treści, porzadkowania materiału empirycznego, zasad cytowania i doboru literatury (także obcojęzycznej) - adekwatnie do standardu pracy magisterskiej przyjętego na Wydziele.

Pełny opis:

Student/ka - planuje projekt badawczy, realizuje go oraz sporządza raport w formie pracy magisterskiej. Wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie na gruncie dyscyplin społecznych, doboru metod badawczych, umiejętności prowadzenia badań zgodnie ze standardami etyki badań na człowieku i wypowiadania się w formie naukowej - z zachowaniem zasad podziału treści, porządkowania materiału empirycznego, zasad cytowania i doboru literatury (także obcojęzycznej) - adekwatnie do standardu pracy magisterskiej przyjętego na Wydziele.

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmis, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2004.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.

J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakosciowe, ilosciowe i mieszkane, Kraków 2009.

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006.

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2006.

J. Sztumpski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010.

Z. Struzik, Metodyka pisania prac naukowych, Warszawa 2020.

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 I NASTĘPNYCH:

Wzór edycji prac dyplomowych na WSR UKSW, Warszawa 2022 [wersja w pdf].

Proces dyplomowania i standardy prac magisterskich na kierunku nauki o rodzinie WSR UKSW, Warszawa 2023 [pdf].

Etyka badań społecznych prowadzonych w ramach prac dyplomowych na Wydziale nauk o Rodzinie UKSW, Warszaawa 2023 [pdf].

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E_01_W: Student/ka zna i rozumie w stopniu pogłębionym terminologię polską i obcojęzyczną dotyczącą rodziny i życia rodzinnego oraz ma wiedzę na temet podejść teoretycznych w ww. kwestii.

E_02_W: Student/ka zna i rozumie w stopniu pogłębionym metodologiczne paradygmaty badań w naukach społecznych dotyczących życia rodzinnego; prowadząc badania i dokonując analiz materiału empirycznego i prezentacji wyników zna w stopniu pogłębionym zasady etyki badań na człowieku oraz prawo autorskie i zarządzanie własnością intelektualną.

E_03_U: Student/ka potrafi w stopniu zaawansowanym opisać teoretycznie badane zjawisko z zakresu życia społecznego, trafnie zarządzać własnością intelektualną szanując prawa autorskie, skonstrować plan badawczy, trafnie dobrać metody, techniki i narzędzia, z poszanowaniem standardów etycznych zebrać materiał empiryczny, formułować wnioski, ukazywać kierunek dalszych poszukiwań badawczych w obrębie wybranej problematyki.

Metody i kryteria oceniania:

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 I NASTĘPNYCH:

Warunki zaliczenia:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalony zostanie z promotorem temat pracy magisterskiej

b. zgromadzona zostanie literatura przedmiotu

c. przedstawiony zostanie wstępny plan pracy magisterskiej

d. temet i plan - zatwierdzone przez Wydziałową Komisję ds. Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych

2. w II semestrze, gdy przedstawiony zostanie jeden rozdział przyszłej pracy magisterskiej

3. w III semestrze, gdy praca jest gotowa (przynajmniej w wersji roboczej).

Ocena dotyczy pracy magisterskiej.

Zasady końcowej oceny prac określa dokument "Szczegółowe standardy pisania i oceniania prac dyplomowych WSR UKSW", Warszawa 2023.

DO ROKU AKADEMICKIEGO: 2021/2022:

Warunki zaliczenia:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalony zostanie z promotorem temat pracy magisterskiej

b. zgromadzona zostanie literatura przedmiotu

c. przedstawiony zostanie wstępny plan pracy magisterskiej

2. w II semestrze, gdy przedstawiony zostanie jeden rozdział przyszłej pracy magisterskiej

3. w III semestrze, gdy praca jest gotowa (przynajmniej w wersji roboczej).

Ocena dotyczy pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS

semestr 4 i 5:

10 godz. - uczestnictwo w seminarium magisterskim

40 godz. - przygotowanie do zajęć

60 godz. - gromadzenie materiałów

60 godz. - pisanie pracy

3 godz. - konsultacje

SUMA: 6 ECTS


semestr 6 - 8 ECTS

10 godz. - uczestnictwo w seminarium magisterskim – 1 pkt (30 godz.)

40 godz. - przygotowanie do zajęć – 1 pkt (30 godz.)

60 godz. - gromadzenie materiałów – 2 pkt (60 godz.)

120 godz. - pisanie pracy – 4 pkt (120 godz.)

5 godz. - konsultacje

SUMA: 8 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/ka - planuje projekt badawczy, realizuje go oraz sporządza raport w formie pracy magisterskiej. Wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie na gruncie dyscyplin społecznych, umiejętności prowadzenia badań zgodnie ze standardami etyki badań na człowieku i wypowiadania się w formie naukowej - z zachowaniem zasad podziału treści, porzadkowania materiału empirycznego, zasad cytowania i doboru literatury (także obcojęzycznej) - adekwatnie do standardu pracy magisterskiej przyjętego na Wydziele.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym i online MS Teams (lub Moodle).

Materiały, wskazania - Moodle.

Teksty - mail

Archiwizacja - APD.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS

semestr 4 i 5:

10 godz. - uczestnictwo w seminarium magisterskim

40 godz. - przygotowanie do zajęć

60 godz. - gromadzenie materiałów

60 godz. - pisanie pracy

3 godz. - konsultacje

SUMA: 6 ECTS


semestr 6 - 8 ECTS

10 godz. - uczestnictwo w seminarium magisterskim – 1 pkt (30 godz.)

40 godz. - przygotowanie do zajęć – 1 pkt (30 godz.)

60 godz. - gromadzenie materiałów – 2 pkt (60 godz.)

120 godz. - pisanie pracy – 4 pkt (120 godz.)

5 godz. - konsultacje

SUMA: 8 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/ka - planuje projekt badawczy, realizuje go oraz sporządza raport w formie pracy magisterskiej. Wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie na gruncie dyscyplin społecznych, umiejętności prowadzenia badań zgodnie ze standardami etyki badań na człowieku i wypowiadania się w formie naukowej - z zachowaniem zasad podziału treści, porzadkowania materiału empirycznego, zasad cytowania i doboru literatury (także obcojęzycznej) - adekwatnie do standardu pracy magisterskiej przyjętego na Wydziele.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym i online MS Teams (lub Moodle).

Materiały, wskazania - Moodle.

Teksty - mail

Archiwizacja - APD.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS

semestr 4 i 5:

10 godz. - uczestnictwo w seminarium magisterskim

40 godz. - przygotowanie do zajęć

60 godz. - gromadzenie materiałów

60 godz. - pisanie pracy

3 godz. - konsultacje

SUMA: 6 ECTS


semestr 6 - 8 ECTS

10 godz. - uczestnictwo w seminarium magisterskim – 1 pkt (30 godz.)

40 godz. - przygotowanie do zajęć – 1 pkt (30 godz.)

60 godz. - gromadzenie materiałów – 2 pkt (60 godz.)

120 godz. - pisanie pracy – 4 pkt (120 godz.)

5 godz. - konsultacje

SUMA: 8 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/ka - planuje projekt badawczy, realizuje go oraz sporządza raport w formie pracy magisterskiej. Wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie na gruncie dyscyplin społecznych, umiejętności prowadzenia badań zgodnie ze standardami etyki badań na człowieku i wypowiadania się w formie naukowej - z zachowaniem zasad podziału treści, porzadkowania materiału empirycznego, zasad cytowania i doboru literatury (także obcojęzycznej) - adekwatnie do standardu pracy magisterskiej przyjętego na Wydziele.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym i online MS Teams (lub Moodle).

Materiały, wskazania - Moodle.

Teksty - mail

Archiwizacja - APD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)