Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-TPMR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W03; NRM_W04; NRM_U03; NRM_K03


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teologią praktyczną małżeństwa i rodziny (powstanie, rozwój i obecny stan tej dziedziny). Prowadzący zajęcia wprowadzi do krytycznej refleksji nad działalnością duszpasterską i nauczy, jak to się robi. Chodzi o umiejętność oceniania i rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicznych zasad wynikających z istoty dzieła zbawczego i jego uobecniania się w Kościele.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teologią praktyczną małżeństwa i rodziny (powstanie, rozwój i obecny stan tej dziedziny). Prowadzący zajęcia wprowadzi do krytycznej refleksji nad działalnością duszpasterską i nauczy, jak to się robi. Chodzi o umiejętność oceniania i rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicznych zasad wynikających z istoty dzieła zbawczego i jego uobecniania się w Kościele.

Treści programowe:

1.Antropologia teologiczna małżeństwa- zarys

2.Koncepcja teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.

3.Tożsamość i zadania rodziny.

4. Rodzina jako przedmiot i podmiot Teologii praktycznej małżeństwa i rodziny

5. Pastoralna analiza współczesnej sytuacji rodziny polskiej

6.Duszpasterstwo Rodzin - pojęcie i rozwój

7. Przygotowanie do małżeństwa i rodziny

8. Pastoralne aspekty sakramentu małżeństwa

9. Zadania Duszpasterstwa Rodzin

10. Struktury Duszpasterstwa Rodzin

11. Poradnictwo Rodzinne

12. Formacja pracowników Duszpasterstwa Rodzin

13. Apostolat rodziny.

14. Zrzeszenia rodzin katolickich

15. Postulaty rozwoju Duszpasterstwa Rodzin

Literatura:

R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001;

B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: K. Majdański (red.), Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1980, s. 157-253; A. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985;

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.

Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R., Duszpasterstwo Rodzin, w: Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002, s. 403-442.

Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.

Paszkowski S. Zarys Teologii Praktycznej Małżeństwa i rodziny, Skrypt dla studentów, Wrocław 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK_1 - ma uporządkowaną wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin;

EK_2 - zna teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny;

Umiejętności

EK_3 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Kompetencje społeczne

EK_4 - docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

ECTS:

udział w wykładzie: 18 godz.

lektura i analiza literatury przedmiotu: 15 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 5 godz.

Suma godzin: 52

1 ECTS = 30(25) godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-2):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi przedstawić wiedzy na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, nie ma wiedzy na temat teologicznych i społecznych koncepcji człowieka stanowiących teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu przedstawia wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, nie w pełni wyjaśnia teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny.

Ocena 4 (db) – student poprawnie przedstawia wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, potrafi ogólnie wyjaśnić teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny (min. 50%).

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie przedstawia wiedzę na temat teologii praktycznej małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, potrafi szczegółowo wyjaśnić teologiczne i społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy do rozumienia zadań rodziny, wychowania i apostolatu rodziny (min. 80%).

Umiejętności (EK 3):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Ocena 4 (db) – student poprawnie posługuje się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teologii pastoralnej w celu diagnozowania i prognozowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

Kompetencje społeczne (EK 4)

Ocena 2 (ndst) – student nie docenia znaczenia teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i w niepełnym zakresie odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Ocena 4 (db) – student docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Ocena 5 (bdb) – student w pełni docenia znaczenie teologii praktycznej małżeństwa i rodziny dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i w pełni odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych;

Do zaliczenia wykładu wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. prezentacja pracy semestralnej;

3. zaliczenie pisemne treści programowych.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: zaliczenie pisemne treści programowych, praca semestralna, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 3):

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 4):

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3.00 punkty ECTS = 75 godz.

Nakład pracy studenta:

25 godz. wykładowych

25 godz. przygotowanie do wykładu

25 godz. przygotowanie i opracowanie eseju na zaliczenie przedmiotu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teologią praktyczną małżeństwa i rodziny (powstanie, rozwój i obecny stan tej dziedziny). Prowadzący zajęcia wprowadzi do krytycznej refleksji nad działalnością duszpasterską i nauczy, jak to się robi. Chodzi o umiejętność oceniania i rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicznych zasad wynikających z istoty dzieła zbawczego i jego uobecniania się w Kościele.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teologią praktyczną małżeństwa i rodziny (powstanie, rozwój i obecny stan tej dziedziny). Prowadzący zajęcia wprowadzi do krytycznej refleksji nad działalnością duszpasterską i nauczy, jak to się robi. Chodzi o umiejętność oceniania i rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicznych zasad wynikających z istoty dzieła zbawczego i jego uobecniania się w Kościele.

Treści programowe:

1.Antropologia teologiczna małżeństwa- zarys

2.Koncepcja teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.

3.Tożsamość i zadania rodziny.

4. Rodzina jako przedmiot i podmiot Teologii praktycznej małżeństwa i rodziny

5. Pastoralna analiza współczesnej sytuacji rodziny polskiej

6.Duszpasterstwo Rodzin - pojęcie i rozwój

7. Przygotowanie do małżeństwa i rodziny

8. Pastoralne aspekty sakramentu małżeństwa

9. Zadania Duszpasterstwa Rodzin

10. Struktury Duszpasterstwa Rodzin

11. Poradnictwo Rodzinne

12. Formacja pracowników Duszpasterstwa Rodzin

13. Apostolat rodziny.

14. Zrzeszenia rodzin katolickich

15. Postulaty rozwoju Duszpasterstwa Rodzin

Literatura:

Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red/ R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013.

R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001;

B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: K. Majdański (red.), Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1980, s. 157-253; A. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985;

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.

Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R., Duszpasterstwo Rodzin, w: Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002, s. 403-442.

Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.

Paszkowski S., Zarys Teologii Praktycznej Małżeństwa i rodziny, Skrypt dla studentów, Wrocław 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)