Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-N-PORO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rodzinna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11, NRM_U12, NRM_K04EFEKTY:

WIEDZA:

1 - posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania

UMIEJĘTNOŚCI:

2 - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3 - aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy


OPIS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektura przedmiotu, prezentacja: 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 25 godz.


Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki rodzinnej, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Wiadomą rzeczą jest, jak wielką rolę pełni rodzina w życiu jednostki i społeczeństwa. Rodzina jest punktem wyjścia dla owocnego inwestowania w kapitał ludzki, gdyż jest podstawą dobrego społeczeństwa, integralnego rozwoju osoby ludzkiej i gospodarczego sukcesu.

Celem wykładu jest prezentacja założeń polityki rodzinnej jako programu wspomagania rodziny, uwzględniający ścisłe powiązania między osobą ludzką rodziną społeczeństwem państwem. Polityka rodzinna obejmuje te działania państwa, które ukierunkowane są na dobro i rozwój rodziny.Realizacja programów plus

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe informacje o polityce

2. Podstawowe informacje o rodzinie

3. Definicje polityki rodzinnej

4. Polityka rodzinna – cele i funkcje

4. Wyzwania polityki rodzinnej

6. Instrumenty polityki rodzinnej

7. Modele polityki rodzinnej

8. Polityka rodzinna w UE (przypadek Francja)

9 Seniorzy w polityce rodzinnej

10 Rola pracy socjalnej w polityce rodzinnej

11 Lokalna polityka rodzinna

12 Polityka rodzinna w latach 2007-2015

13 Polityka rodzinna w latach 2016 - do dzisiaj

14 Program 500+ a polityka rodzinna

Działania praktyczne:

Omówienie ustawy o pomocy społecznej

Omówienie Karty Praw Rodziny

Polityka rodzinna w latach 2000-2007

Polityka rodzinna w latach 2008-2015

Polityka rodzinna w latach 2016-2021

Polityka rodzinna w samorządzie terytorialnym – gmina

Realizacja polityki mieszkaniowej

Realizacja polityki zdrowia

Realizacja polityki względem osób z niepełnosprawnością

Realizacja polityki w zakresie opieki nad dzieckiem: adopcja, przysposobienie

Realizacja polityki względem rodzin socjalnych (zagrożonych)

Omówieni polityki rodzinnej w Niemczech

Omówienie zasiłków i świadczeń na rzecz rodziny

16. Programy: 500+; 300+; 75 +; Maluch +

17. Programy: Dostępność +; Senior +;Mieszkanie +

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szyszka M. , Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.

Młyński j., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Szczudlińska-Kanoś A., Polska polityka rodzinna w okresie przemian, Kraków 2019.

Literatura uzupełniająca:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Programy i projekty: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty

B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w krajach wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania, cz. I., IPiSS, Warszawa 1993.

B. Balcerzak-Paradowska, Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji¸ w: D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004, s. 35-41.

Program polityki prorodzinnej, Pełnomocnik rządu ds. rodziny, Warszawa 1999. G. Becker, Rodzina jako podstawowa jednostka gospodarcza, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 39-46.

L. Dyczewski, Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 3, s. 311-326.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY:

WIEDZA:

1 - posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania

UMIEJĘTNOŚCI:

2 - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3 - aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, lektura przedmiotu

weryfikacja: wykonanie i zaprezentowanie prezentacji, kolokwium pisemne - Moodle, aktywny udział w zajęciach (dyskusja

Efekty umiejętności:

metody dydaktyczne – wykład,

weryfikacja: prezentacja prezentacji (Teams), obserwacja aktywności studentów, dyskusja,

Efekty kompetencji społecznych:

metody dydaktyczne - analiza prezentacji, dyskusja, omówienie indywidualnego przypadku (program)

weryfikacja - aktywność studentów, obserwacja zaprezentowania prezentacji, dyskusja, bieżąca informacja zawrotna

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)