Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w cywilizacji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-N-RCE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w cywilizacji europejskiej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

NRL_W01 P6S_WG

NRL_W04 P6S_WG

NRL_W05 P6S_WG

Umiejętności

NRM_U01 P7S_UW

NRM_U06 P7S_UK

Kompetencje społeczne

NRM_K01 P7U_K

NRM_K04 P7S_KO

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli rodziny w kształtowaniu cywilizacji chrześcijańskiej; Przedstawienie rodziny w uwarunkowaniach cywilizacyjnych określenie stosunku do zdrowia, choroby, prokreacji.; Zaprezentowanie czym jest współczesna cywilizacja i jaki ma wpływ na przemiany dokonujące się w kręgu rodziny; Wskazanie zagrożeń i szans, które niosą ze sobą zdobycze cywilizacyjne współczesnego świata.; uporządkowana wiedza na temat roli małżeństwa i rodziny w upowszechnianiu wartości charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji miłości.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje cywilizacji

2. Miejsce i rola rodziny w cywilizacji chrześcijańskiej

3. Rola rodziny w "Cywilizacji miłości" według Jana Pawła II

4. Zagrożenia cywilizacyjne dla małżeństwa i rodziny

5. Szanse cywilizacyjne dla funkcjonowania rodziny

6. Model rodziny w wybranych cywilizacjach.

7. Postawy prokreacyjne w rodzinie.

8. Rodzina jako miejsce kształtowania postaw zdrowotnych

9. Zdrowie rodziny: rodzina wobec przewlekle chorych (dzieci i starców).

10. Opieka paliatywna w rodzinie

11. Ubóstwo, Rodzina i pomoc socjalna

12. Rodzina wobec problemów uzależnień (alkoholizm, markomania)

13. Rodzina wobec dóbr kultury

14. Rodzina w polityce społecznej państwa

15. Rodzina jako centrum formacji duchowe

Literatura:

Literatura

T. Buss, M. Lichodziejewska- Niemierko, Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego), "Forum Medycyny Rodzinnej" t. 2, nr 4, s. 277-285.

K. Glombik, Współczesny kontekst społeczno-kulturowy wychowania seksualnego. Próba diagnozy, „Family Forum” 1 (2011), s. 155–177.

W. Kawecki W., Potrzeba edukacji kulturowej, „Studia Redemptorystowskie” 7 (2009), s. 128–140.

M. Kluz, Chrześcijańska formacja moralna wzorcem etycznym dla współczesnego człowieka, "Teologia i człowiek" 37(2017) nr 1, s. 53-76.

F. Koneczny, o wielości cywilizacyj, Warszawa 2002.

F. Koneczny, O ład w historii. Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa PWN 2004.

B. Lulek, Wolność i odpowiedzialność w procesie wychowania. Szanse i zagrożenia, w: Wolność i wychowanie, red. M. Urbańska, Tarnow 2011, s. 89–106.

W. Pasierbek, Duchowa formacja człowieka wyzwaniem dla humanizmu XXI wieku, w: Człowiek w jednoczącej się Europie, red. A. Krolikowska, Krakow 2004, s. 65–75.

J. K. Przybyłowski, Wychowanie chrześcijańskie i formacja moralna w rodzinie, "Warszawskie Studia Teologiczne" 27(2015), nr 3, s. 20-35.

A. Skreczko, Wychowanie do przeżywania cierpienia, „Paedagogia Christiana” 17 (2006) 1, s. 181–193.

N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa PWN 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawową terminologię używaną w odniesieniu do współczesnej cywilizacji;

- ma podstawową wiedzę o potrzebie opieki paliatywnej i sposobach jej realizacji w życiu małżeńskim i rodzinnym

- posiada niezbędną wiedzę o problemach uzależnień

- student posiada uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, ich roli w korzystaniu z dobrodziejstw cywilizacyjnych oraz zagrożeń, które niesie współczesna cywilizacja poprawnemu funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; potrafi dokonać analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

- posiada umiejętność w sposób precyzyjny i spójny wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych dotyczących cywilizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): nie wie czym jest cywilizacja, ani jakie są jej wytwory, nie wie jakie zagrożenia i możliwości prezentuje cywilizacja dla rodziny ani nie potrafi zdefiniować opiekę paliatywną.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest cywilizacja i jakie są jej wytwory, ale nie wie jakie zagrożenia i możliwości dla rodziny prezentuje współczesna cywilizacja, ani nie potrafi opisać właściwych postaw członków rodziny wobec konieczności opieki wobec ludzi starszych i potrzebujących opieki paliatywnej.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje czym cywilizacja i jakie są szanse i zagrożenia dla rodziny, które niesie ze sobą współczesna cywilizacja, potrafi opisać właściwych postaw członków rodziny wobec konieczności opieki wobec ludzi starszych i potrzebujących opieki paliatywnej.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się nie tylko czym cywilizacja, lecz także potrafi obszernie i wyczerpująco ukazać jakie są szanse i zagrożenia dla rodziny, które niesie ze sobą współczesna cywilizacja, potrafi opisać właściwych postaw członków rodziny wobec konieczności opieki wobec ludzi starszych i potrzebujących opieki paliatywnej.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty dotyczące kultury popularnej.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty dotyczące kultury popularnej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące kultury popularnej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty z zakresu historii kultury, zna argumenty filozoficzne i społeczne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność prezentowanych w piśmie lub słowie argumentacji.

Kompetencje:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii charakterystyki, zagrożeń i możliwości prezentowanych przez kulturę popularną i roli i zadań rodziny w kulturze popularnej.

efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów o zjawiskach społecznych, wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach cywilizacji chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)