Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-SOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W06; NRL_W12; NRL_U12; NRL_U14; NRL_K04

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego. Wiedza ta przydatna studentom będzie w przyszłości, gdy podejmą pracę zawodową związaną z szeroko rozumianym wsparciem rodziny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W06 - student ma podstawową wiedzę na temat rodziny w kontekście innych nauk społecznych.

NRL_W12 - student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych z perspektywy socjologicznej.

NRL_U12 - student posiada umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy rodzinie z perspektywy socjologicznej.

NRL_U14 - student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych z perspektywy socjologicznej.

NRL_K04 - student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem, który jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

W przypadku sytuacji pandemii zaliczenie przedmiotu odbędzie się przy wykorzystaniu technologii informatycznych: aplikacji MS Teams oraz Platformy Moodle.

Egzamin odbędzie się w formie testu egzaminacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 18 godzin.

Przyswojenie literatury przedmiotu: 32 godziny.

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego: 30 godzin.

Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)