Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia znaków czasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-Z-TZCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia znaków czasu
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja faktów i zagadnień historycznych, zmieniających się sytuacji społecznych, tendencji rozwojowych oraz osiągnięć ludzkiej myśli, które stanowią wezwanie do działań społeczno-etycznych odwołujących się do nowych poszukiwań w duchu Ewangelii. Kościół zaś, kierując się wyczuciem wiary, dostrzega w nich wyraz obecności i zamysłów zbawczych Boga (KDK 11).

Pełny opis:

Nieustanny dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem jest uwarunkowany wiarą. Należy odczytywać znaki czasu jako "prawdziwe znaki obecności lub wskazań Bożych" (KDK 4) przy pomocy Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Kościół odpowiada na wezwanie znaków współczesności poprzez własną przemianę i konkretne odpowiedzi udzielane współczesnemu człowiekowi.

Celem wykładu jest prezentacja faktów i zagadnień historycznych, zmieniających się sytuacji społecznych, tendencji rozwojowych oraz osiągnięć ludzkiej myśli, które stanowią wezwanie do działań społeczno-etycznych odwołujących się do nowych poszukiwań w duchu Ewangelii. Kościół zaś, kierując się wyczuciem wiary, dostrzega w nich wyraz obecności i zamysłów zbawczych Boga (KDK 11).

Literatura:

- literatura obowiązkowa:

Episkopat Polski, Deklaracja o wartościach chrześcijańskich w życiu społeczeństwa i narodu.

Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente.

Moysa S., Znaki czasu a rozeznanie duchowe, CT 1977, R. 47, fasc. 4, s. 23-44.

Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w Świecie Współczesnym Gaudium et spes.

Szafrański A., Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, KUL, Lublin 1990.

Szafrański A., Kościół w Polsce na przełomie 2000 roku, Warszawa 1987.

Znaki czasu, AK 1970, R. 62, T 74, z. 366.

Znaki czasu, „Chrześcijanin w świecie” (1969), R. 1, nr 1.

- literatura uzupełniająca:

Episkopat Polski, Ojciec święty Jan Paweł II – bezcenny i zobowiązujący dar Boga- List pasterski biskupów polskich na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2005 r., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” (2005) R. XCV, nr 5, s. 657-661.

Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris (11.04.1963).

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (26.03.1967).

Chenu M. D., Lud Boży w świecie, Kraków 1968.

Houtart F., Socjologiczne aspekty „znaków czasu”, „Chrześcijanin w Świecie”, R.1, nr 1 (1969), s. 16-44.

Mazur J., Znaki czasu, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom 2003, s. 607-610.

Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2005.

Struzik, Z. Metodyka pisania pracy naukowej, płyta DVD, wyd. IPJPII, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: EK_1 definiuje i opisuje zakres materii przedmiotu, EK_2 zna podstawowe dokumenty na temat teologii znaku, tak Kościelne jak i państwowe, EK_3 potrafi tłumaczyć podstawowe zjawiska związane z interpretacją znaków dokonywanych przez Magisterium Kościoła.

UMIEJĘTNOŚCI: EK_4 umie analizować rzeczywiste sytuacje, które można analizować jako znaki obecności i interwencyjnego działania Bożego, EK_5 umie wykazać równice pomiędzy znakami fizycznymi (znaki drogowe), a znakami czasu, EK_6 potrafi poszerzać znajomość literatury przedmiotu, EK_7 umie oceniać zachowania społeczności ludzkiej wobec znaków o charakterze socjologicznym.

KOMPETENCJE: EK_8 jest zorientowany w podstawowych informacjo o znakach czasu i potrafi je oceniać, EK_9 potrafi dyskutować na temat socjologii rodziny, społeczności narodowych i międzynarodowych, EK_10 wykazuje odpowiedzialność za procesy społeczne, i religijne w swoim środowisku, EK_11 chętnie pomaga w działaniach wychowawczych i organizacyjnych, EK_12 chętnie przebywa i poświęca czas na bycie w środowiskach społecznych, EK_13 jest zapoznany z najnowszą literaturą odnosząca się do znaków czasu (kairologii).

ECTS:

Udział w wykładach, ćwiczeniach - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu, przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 45 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA: student definiuje i opisuje zakres materii przedmiotu, zna podstawowe dokumenty na temat teologii znaku, tak Kościelne jak i państwowe, potrafi tłumaczyć podstawowe zjawiska związane z interpretacją znaków dokonywanych przez Magisterium Kościoła.

UMIEJĘTNOŚCI: umie analizować rzeczywiste sytuacje, które można analizować jako znaki obecności i interwencyjnego działania Bożego,umie wykazać równice pomiędzy znakami fizycznymi (znaki drogowe), a znakami czasu, potrafi poszerzać znajomość literatury przedmiotu, umie oceniać zachowania społeczności ludzkiej wobec znaków o charakterze socjologicznym.

KOMPETENCJE: jest zorientowany w podstawowych informacjo o znakach czasu i potrafi je oceniać, potrafi dyskutować na temat socjologii rodziny, społeczności narodowych i międzynarodowych, wykazuje odpowiedzialność za procesy społeczne, i religijne w swoim środowisku, chętnie pomaga w działaniach wychowawczych i organizacyjnych, chętnie przebywa i poświęca czas na bycie w środowiskach społecznych, jest zapoznany z najnowszą literaturą odnosząca się do znaków czasu (kairologii).

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)