Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topografia Rzymu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-CTR-TR
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topografia Rzymu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CTR_W09

CTR_W15

CTR_W16

CTR_U01

CTR_U02

CTR_U06

CTR_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z geografii i historii na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z topografią Rzymu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z topografią Rzymu, szczególnie z miejscami istotnymi z punktu widzenia chrześcijańskiej turystyki religijnej.

Literatura:

1. Magdalena Wolińska-Riedi, Mój Rzym. Spacerem po niezwykłych zakątkach Wiecznego Miasta, Znak 2023.

2. Witold Kawecki, Rzym, moje miasto: najpiękniejszy przewodnik, Jedność: Kielce 2022.

3. Monika Ożóg, Henryk Pietras, Przewodnik kulturowy po wczesnochrześcijańskim Rzymie, WAM: Kraków 2019.

4. Jan Gać, Rzym: kulturowy przewodnik po Wiecznym Mieście, WAM: Kraków 2010.

5. Ray Laurence: Rzym i okolice, Twój Styl: Warszawa 2008.

6. Jean Noel Robert, Rzym, Vizja Press: Warszawa 2007.

7. Adam Broż, Rzym - Watykan: Historia lat świętych: przewodnik: Plurigraf: Rzym 2000.

8. Andrea Braghin, Rzym - cztery bazyliki: wielka pielgrzymka: przewodnik jubileuszowy, Varbinum: Warszawa 1998.

9. Józef Dużyk, W świątyniach Rzymu: przewodnik, Księgarnia św. Wojciecha: Poznań 1996.

10. Stanisław Kwiatosiński, Rzym znany i nieznany: przewodnik, Silva Rerum: Gorzów Wlkp. 1991.

11. Inne przewodniki turystyczne i plany Rzymu i okolic.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student omawia zagadnienia z zakresu historii, kultury i archeologii Rzymu

W2 - student opisuje przydatność przestrzeni kulturowej Rzymu dla potrzeb turystyki religijnej

W3 - student opisuje przydatność przestrzeni geograficznej Rzymu dla potrzeb turystyki religijnej

U1 - student planuje twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu nauk teologicznych w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na terenie Rzymu

U2 - student planuje twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu historii i kultury w organizacji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na terenie Rzymu

U3 - student projektuje sposoby twórczego wykorzystania wiedzy na temat historii, zwłaszcza dziejów biblijnych i dziejów chrześcijaństwa, oraz archeologii i liturgii dla funkcjonowania turystyki religijnej na terenie Rzymu

K1 - student podejmuje się prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności na forum publicznym

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W1

Na ocenę bardzo dobrą - student omawia wszystkie analizowane na zajęciach zagadnienia z zakresu historii, kultury i archeologii Rzymu

Na ocenę bardzo dobrą - student omawia prawie wszystkie analizowane na zajęciach zagadnienia z zakresu historii, kultury i archeologii Rzymu

Na ocenę dostateczną - student omawia większość analizowanych na zajęciach zagadnień z zakresu historii, kultury i archeologii Rzymu

Efekty W2 i W3

Na ocenę bardzo dobrą - student szczegółowo opisuje przydatność przestrzeni kulturowej i geograficznej Rzymu dla potrzeb turystyki religijnej

Na ocenę dobrą - student dość szczegółowo opisuje przydatność przestrzeni kulturowej i geograficznej Rzymu dla potrzeb turystyki religijnej

Na ocenę dostateczną - student ogólnie opisuje przydatność przestrzeni kulturowej i geograficznej Rzymu dla potrzeb turystyki religijnej

Efekty U1 i U2

Na ocenę bardzo dobrą - student szczegółowo planuje twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu nauk teologicznych oraz historii i kultury w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na terenie Rzymu

Na ocenę dobrą - student dość szczegółowo planuje twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu nauk teologicznych oraz historii i kultury w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na terenie Rzymu

Na ocenę dostateczną - student ogólnie planuje twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu nauk teologicznych oraz historii i kultury w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na terenie Rzymu

Efekt U3

Na ocenę bardzo dobrą - student szczegółowo prezentuje sposoby twórczego wykorzystania wiedzy na temat historii, zwłaszcza dziejów biblijnych i dziejów chrześcijaństwa, oraz archeologii i liturgii dla funkcjonowania turystyki religijnej na terenie Rzymu

Na ocenę dobrą - student dość szczegółowo prezentuje sposoby twórczego wykorzystania wiedzy na temat historii, zwłaszcza dziejów biblijnych i dziejów chrześcijaństwa, oraz archeologii i liturgii dla funkcjonowania turystyki religijnej na terenie Rzymu

Na ocenę dostateczną - student ogólnie prezentuje sposoby twórczego wykorzystania wiedzy na temat historii, zwłaszcza dziejów biblijnych i dziejów chrześcijaństwa, oraz archeologii i liturgii dla funkcjonowania turystyki religijnej na terenie Rzymu

Efekt K1

Na ocenę bardzo dobrą - student podejmuje się prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności na forum publicznym w sposób adekwatny do treści i interesujący

Na ocenę dobrą - student podejmuje się prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności na forum publicznym w sposób adekwatny do treści i dość interesujący

Na ocenę dostateczną - student podejmuje się prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności na forum publicznym w sposób adekwatny do treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)