Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblia w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-CTR-WMB
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biblia w kulturze
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CTR_W03

CTR_W07

CTR_U05

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie z fenomenem Biblii jako dziełem zrodzonym w kulturze oraz dziełem kulturotwórczym.

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania i opisywania oraz oceniania recepcji biblijnych w tekstach kultury.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach związanych z rozumieniem Biblii jako utworu z jednej strony wyrastającego w danych kulturach, co wywarło niezaprzeczalny wpływ na tekst, jego formę a także na sposób przekazu, z drugiej strony zaś na Biblii jako dziele szczególnym w kulturze, będącym nośnikiem istotnych wartości, stymulującym nowe zjawiska w kulturze, oddziaływającym na twórców różnych sztuk i epok. Przedmiotem prezentowanych treści i dyskusji są zjawiska związane ze współtworzeniem kultury chrześcijańskiej Europy poprzez obecność tekstu Biblii w społecznościach Europy, zagadnienia recepcji motywów, postaci biblijnych, tematów w literaturze i sztuce oraz zagadnienia związane z refleksja nad sposobami obecności Biblii w szczególności w tzw. popkulturze współczesnej.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Materiały dydaktyczne przekazane w grupie zajęciowej na MS Teams.

Lektura zalecana:

Starowieyski M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Wstęp, G. Ravasi, Kraków 2011.

Stanek T., Religie starożytnego Bliskiego Wschodu – zarys problematyki, w: I. S. Ledwoń, Stary Testament a religie, Lublin 2009, 21-38.

Stanek T., Asymilacja kulturowych i religijnych wartości ludów ościennych przez Izrael, w: I. S. Ledwoń, Stary Testament a religie, Lublin 2009, 39-68.

Jasnos R., Biblia między literaturą a teologią, Kraków 2007, 76-118.

Miler S., Huber R., Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego, Warszawa 2005.

Alexander D., Alexander P., red., Przewodnik po Biblii, Warszawa 1996.

Armstrong K., Biblia. Biografia, Warszawa 2007.

Jakiel E., red., Biblia w dramacie, Gdańsk 2018.

Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej, Gdańsk 2013.

Sławińska I. i in., red. Dramat i teatr sakralny, Lublin 1988.

Bukowski K., Biblia a literatura polska, Poznań 2003.

Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

Szymik S., Biblia kodem kulturowym Europy, Lublin 2013.

Lis M, 100 filmów biblijnych, Rabid 2005.

Lis M., To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku, Opole 2019.

Lis. M., Figury Chrystusa w Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, Opole 2013.

Lis M., Garbicz A., red., Światowa encyklopedia filmu religijnego, Biały Kruk 2007.

Stabryła W. M., Manipulacja Biblią, Tychy 2011.

Ravasi G., Piękno Biblii, Salwator 2006.

Debray R., ST w arcydziełach malarstwa, Warszawa 2004.

Debray R., NT w arcydziełach malarstwa, Warszawa 2004.

Rynck, de P., Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

Capoa Ch., Stary Testament. Postacie i epizody. Leksykon historia, sztuka, ikonografia, Warszawa 2007.

Zuffi S., Nowy Testament. Postacie i epizody. Leksykon historia, sztuka, ikonografia, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie zdobytej wiedzy absolwent:

1) rozumie miejsce Biblii w kulturze chrześcijańskiej Europy

2) zna i opisuje na wybranych przykładach zjawisko współtworzenia przez Biblię i jej lekturę dziedzictwa kultury europejskiej

3) zna i wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na kulturę, jej wpływu na twórców literatury i sztuki

4) zna i rozumie zakorzenienie Biblii w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa oraz ich wpływ na kulturę europejską.

2) W zakresie nabytych umiejętności absolwent:

a) rozpoznaje pochodzenie i sens podstawowych wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury europejskiej;

b) wyszukuje, ocenia i selekcjonuje informacje dotyczące funkcjonowania Biblii w kulturze europejskiej; potrafi określić kulturowo polisemiotyczną naturę wątków i motywów biblijnych oraz przeanalizować je w perspektywie komparatystycznej.

b) analizuje w elementarnym zakresie tekst biblijny w przekładzie polskim oraz teksty kultury, które wykazują różnorodne związki z Biblią, dokonuje krytycznej oceny tych związków i merytorycznie argumentuje swoje wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane metodami podającymi i poszukującymi, a weryfikowane są podczas zajęć w trakcie dyskusji i próby krytyki zachodzących zjawisk oraz przede wszystkim na ustnym egzaminie końcowym.

Efekty kształcenia w obszarze nabytych umiejętności weryfikowane są podczas zajęć przez ocenę prezentacji na wyznaczony temat i dyskusję z całą grupą oraz podczas ustnego egzaminu końcowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student zobowiązany jest do:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wspólnych dyskusji - 1 - ECTS

- zapoznania się z przekazanymi materiałami podczas zajęć oraz zalecaną lekturą uzupełniającą oraz ekranizacjami wskazanych dzieł jako podstawy do wspólnych dyskusji - 1 ECTS

- przygotowania się do egzaminu - 1 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)