Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny z zakresu teologii pielgrzymowania - Miasta Siedmiu Kościołów Apokalipsy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-CTR-WMP
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny z zakresu teologii pielgrzymowania - Miasta Siedmiu Kościołów Apokalipsy
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Sprawne posługiwanie się językiem polskim. Znajomość historii starożytnej Grecji i Rzymu w zakresie podstawowym.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy 7 miast będących adresatami listów zawartych w "Apokalipsie" św. Jana w kontekście Pisma Świętego, historii w/w miast, historii Imperium Rzymskiego oraz kultury hellenistycznej.

Literatura:

Obowiązkowa lektura jednego z opracowań dotyczących Listów do siedmiu Kościołów Apokalipsy

R. Tkacz, "Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22). Studium historyczno-egzegetyczne", Warszawa 2003. (rekomendowane)

W. Chrostowski, "Apokalipsa św. Jana. Listy do siedmiu Kościołów", Warszawa 2022.

E. Jastrzębowska, "Miasta Apokalipsy", Warszawa 1999.

Inne lektury obowiązkowe:

"Dzieje Apostolskie"

"Apokalipsa św. Jana"

Lektura uzupełniająca:

"Męczeństwo św. Polikarpa", w: "Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich", tłum. A. Świderkówna, Kraków 2010.

Donald Carroll, "Dom Maryi. Niezwykła historia, jaka kryje się za odnalezieniem domku, w którym żyła i zmarła Maryja Dziewica", Kraków 2009.

E. Wipszycka, B. Bravo," Historia starożytnych Greków. Okres hellenistyczny", t.3, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę tekstu Ap 2,1-3,22 odnosząc ją do innych fragmentów PŚ oraz do swojej wiedzy z historii omawianych miast, a także historii i kultury Imperium Rzymskiego okresu hellenistycznego.

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat historii Anatolii, kultury hellenistycznej oraz funkcjonowania poleis w tym okresie.

Student umie posługiwać się poprawną terminologią naukową z zakresu nauk o starożytności chrześcijańskiej.

Student zna mapę omawianego obszaru.

Student ma świadomość wpływu kultury hellenistycznej na chrześcijaństwo.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (Student ma możliwość opuszczenia 2 wykładów w semestrze bez usprawiedliwienia).

2. Egzamin pisemny na koniec semestru obejmujący zagadnienia omówione na wykładach w oparciu o literaturę podaną w Syllabusie.

3. Prezentacja ustna podczas zajęć (zaliczenie śródsemestralne).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)