Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza zawartosci mediów - media audiowizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMAZW
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza zawartosci mediów - media audiowizualne
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W15, DK2_W18, DK2_U06,

DK2_U14, DK2_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat mediów i instytucji medialnych obecnych na rynku polskim.

Skrócony opis:

Przedmiot łączy rozumienie funkcjonowania instytucji zajmujących się mediami audiowizualnymi, wymaganiami, którym muszą sprostać studenci dziennikarstwa na rynku pracy, umiejętność krytycznej interpretacji przekazów medialnych w kontekście ich uwarunkowań kulturowych, formy, przekazu i kontekstu powstania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie instytucji zajmujących się mediami audiowizualnymi w Polsce, w szczególności KRRiT, FINA oraz organizacji pozarządowych. Ważna jest ich strona programowa, ale także instytucjonalny charakter pracy zatrudnionych w nich osób. Przybliżone będą charakterystyczne struktury pracy tj. macierzowa i możliwości prowadzenia w niej pracy projektowej. Kolejnym celem jest analiza obecnego ryku pracy z perspektywy studentów dziennikarstwa. Rozwój krytycznego myślenia, kulturalnego dyskutowania opierającego się o rzeczowe i konstruktywne argumenty będzie opierał się na podstawie analizy prezentowanych materiałów audiowizualnych z dziedziny mediów, technologii i kultury.

Literatura:

Klimczyk J., Społeczna odpowiedzialność biznesu, Toruń 2012.

Penec-Piotrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, wyd. Oficyna, Warszawa 2010.

Pindelski M., Świadomość strategii i jej realizacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Zelek A., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 - ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania grup i instytucji oraz zarządzania nimi

EK 2 - posiada rozszerzoną wiedzę na temat zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach (w tym instytucjach kultury), a także działalności public relations i marketingowej na rzecz ww. instytucji

EK 3 - dobrze potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym. Dogłębnie analizuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki

EK 4 - posiada rozszerzone umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji

EK 5 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza niepowtarzalne kierunki własnego rozwoju i kształcenia, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia innych osób

Nakład pracy studenta/studentki

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

20 godz. - przygotowanie do prezentacji na kolokwium

10 godz. - osobiste uczestnictwo w aktywnym i krytycznym odbiorze polskich przekazów medialnych

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 realizowane metodami aktywizującymi, a weryfikowane uczestnictwem w zajęciach i kolokwium końcowym.

EK nr 1

na ocenę 2 – nie ma wiedzy na temat funkcjonowania grup i instytucji oraz zarządzania nimi na ocenę

na ocenę 3 - ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania grup i instytucji oraz zarządzania nimi na ocenę

na ocenę 4 - ma rozwiniętą wiedzę na temat funkcjonowania grup i instytucji oraz zarządzania nimi na ocenę

na ocenę 5 - wyróżnia się wiedzą na temat funkcjonowania grup i instytucji oraz zarządzania nimi na ocenę

EK nr 2

na ocenę 2 – nie posiada wiedzę na temat zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach (w tym instytucjach kultury), a także działalności public relations i marketingowej na rzecz ww. instytucji

na ocenę 3 – posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach (w tym instytucjach kultury), a także działalności public relations i marketingowej na rzecz ww. instytucji

na ocenę 4 - posiada rozwiniętą wiedzę na temat zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach (w tym instytucjach kultury), a także działalności public relations i marketingowej na rzecz ww. instytucji

na ocenę 5 - wyróżnia się wiedzą na temat zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach (w tym instytucjach kultury), a także działalności public relations i marketingowej na rzecz ww. instytucji

EK nr 3

na ocenę 2 – nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym. Nie potrafi analizować ich genezy, powiązań oraz nie przewiduje skutków

na ocenę 3 – w stopniu podstawowym potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym. W tym samym stopniu analizuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki

na ocenę 4 – potrafi dokonać obserwacji i wielopłaszczyznowej interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym. W tym samym stopniu analizuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki

na ocenę 5 – wyróżnia się umiejętnością dokonywania dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym. W tym samym stopniu analizuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki

EK nr 4

na ocenę 2 – nie posiada umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji

na ocenę 3 – posiada podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji

na ocenę 4 – posiada dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji

na ocenę 5 – wyróżnia się umiejętnościami w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji

EK nr 5

na ocenę 2 – nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, nie dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, nie wyznacza niepowtarzalne kierunki własnego rozwoju i kształcenia, nie potrafi także inspirować i organizować proces uczenia innych osób

na ocenę 3 – ma podstawową świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w ograniczony sposób rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje podstawowej samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, próbuje także inspirować i organizować proces uczenia innych osób

na ocenę 4 – ma dobrze rozwinięty poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje poprawnej samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza główne kierunki własnego rozwoju i kształcenia, potrafi także ogólnie inspirować i organizować proces uczenia innych osób

na ocenę 5 – ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza niepowtarzalne kierunki własnego rozwoju i kształcenia, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia innych osób

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot
Prowadzący grup: Mateusz Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta/studentki

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

20 godz. - przygotowanie do prezentacji na kolokwium

10 godz. - osobiste uczestnictwo w aktywnym i krytycznym odbiorze polskich przekazów medialnych

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)