Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blogosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMBL
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Blogosfera
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W05

DK2_W10

DK2_W12

DK2_U03

DK2_U08

DK2_U10

Wymagania wstępne:

Biegła znajomość gatunków dziennikarskich, umiejętność napisania tekstu dziennikarskiego zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny w określonym gatunku.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania blogosfery, z rodzajami blogów, także nabycie umiejętności tworzenia blogów i mikroblogów własnych, poprawnych warsztatowo i językowo. Celem zajęć jest też rozumienie wykorzystania blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumienie potrzeby funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania blogosfery, z rodzajami blogów, a także nabycie umiejętności tworzenia blogów i mikroblogów własnych, poprawnych warsztatowo i językowo. Celem zajęć jest też rozumienie wykorzystania blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumienie potrzeby funkcjonowania blogów i mikroblogów jako źródeł informacji dziennikarskiej.

Zajęcia obejmują zagadnienia: funkcjonowania blogosfery, zastosowania blogów dziennikarskich oraz mikroblogów (Twitter); wykorzystania bloga indywidualnego jako sposobu zaistnienia w wirtualnej rzeczywistości; blog jako metoda kreowania wizerunku oraz promocji treści i materiałów własnych; „trending topic” w blogosferze; specyfika jednoautorskich blogów dziennikarskich w sieci; interaktywność w blogosferze; dialogi, komentarze, poufałość między nadawcą i odbiorcą; blogi dziennikarskie w mediach tradycyjnych; blogi reportażowe jako źródło informacji dziennikarskiej; vlogi i fotoblogi dziennikarskie; . Twitter - osobny gatunek mikrobloga; miejsce dyskusji i wymiany poglądów; dziennikarskie blogi i mikroblogi polityczne; blogi i mikroblogi polityków; wykorzystanie blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; duchowość w blogosferze; typy i specyfika blogów o tematyce społeczno-religijnej; język mikroblogów na przykładzie tweetów o tematyce związanej z literaturą, kulturą i sztuką; poszerzanie #hashtagów; wieloautorskie blogi tematyczne; różne typy gatunków dziennikarskich na blogach; analiza wybranych blogów. Wykład ma też służyć tworzeniu kreatywnych blogów i mikroblogów własnych, poprawnych warsztatowo i językowo. Część praktyczna zajęć polega więc na wieloaspektowej analizie wybranych blogów. Student pracuje nad własnym blogiem i mikroblogiem, wykonuje pracę przede wszystkim podczas zajęć, ale także w domu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.

2. Pietrzak M., Blogobojni – czyli o nowych mediach w Kościele, Kraków 2017.

3. Sidorowicz R., Teleobecne „ja”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu, Szczecin 2013.

4. Szews P., Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek, Folia Litteraria Polonica 2 (20) 2013, s. 271-289.

Literatura uzupełniająca:

Burno K., Blog jako nowa forma komunikowania politycznego, Toruń 2013.

Goździaszek Ł., Prawo blogosfery, Warszawa 2014.

Historia. Polityka. Dyplomacja. Blogosfera MSZ, red. K. Stembrowicz, Warszawa 2014.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, red. naukowy W. Godzic, Warszawa 2009.

Tarczydło B. , Kondak A. , Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

2017, nr 4, s. 95-106.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W12 - 1- student poznaje definicję i cechy bloga i mikrobloga; ma wiedzę na temat przeobrażeń blogosfery; jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

K_W12-2 - ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki społeczno-religijnej.

K_U03 -1- student biegle konstruuje poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

K_U03 -2- student zauważa i wskazuje na zależności informacji na blogu, wskazuje na ich wpływ na procesy społeczne i postawy odbiorów; rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

K_U16- student biegle wykorzystuje techniki komunikowania właściwe dla blogów i mikroblogów; rozumie potrzebę ich funkcjonowania jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

Metody i kryteria oceniania:

K_W12 - 1- student poznaje definicję i cechy bloga i mikrobloga; ma wiedzę na temat przeobrażeń blogosfery; jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

Na ocenę:

5- wyróżnia się pogłębioną wiedzą na temat bloga i mikrobloga; na temat przeobrażeń blogosfery; jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

4- dobrze zna zasady funkcjonowania bloga i mikrobloga; przeobrażeń blogosfery; jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

3- dostatecznie zna zasady funkcjonowania bloga i mikrobloga; przeobrażeń blogosfery; jednoautorskich i wieloautorskich blogów tematycznych; różnych typów gatunków dziennikarskich na blogach.

K_W12-2 - ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki społeczno-religijnej.

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się pogłębioną wiedzą na temat rodzajów oraz specyfiki blogów i mikroblogów dziennikarskich; na temat wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; na temat blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki społeczno-religijnej.

4- dobrze zna rodzaje oraz specyfikę blogów i mikroblogów dziennikarskich; sposoby wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; zasady tworzenia blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki społeczno-religijnej.

3- dostatecznie zna rodzaje oraz specyfikę blogów i mikroblogów dziennikarskich; sposoby wykorzystania blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; zasady tworzenia blogów i mikroblogów dotyczących duchowości oraz tematyki społeczno-religijnej.

K_U03 -1- student biegle konstruuje poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

Na ocene:

5- student wyróżnia się biegłym konstruowaniem poprawnych warsztatowo i językowo blogów i mikroblogów; trafnym doborem słownictwa i tematyki do bloga indywidualnego.

4 – dobrze konstruuje poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

3- dostatecznie konstruuje poprawne warsztatowo i językowo blogi i mikroblogi; trafnie dobiera słownictwo i tematykę do bloga indywidualnego.

K_U03 -2- student zauważa i wskazuje na zależności informacji na blogu, wskazuje na ich wpływ na procesy społeczne i postawy odbiorów; rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

Na ocenę:

5- student wyróżnia się znajomością zależności informacji na blogu, wskazywaniem na ich wpływ na procesy społeczne i postawy odbiorów; rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

4- dobrze wskazuje na zależności informacji na blogu, wskazuje na ich wpływ na procesy społeczne i postawy odbiorów; rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

3- dostatecznie wskazuje na zależności informacji na blogu, wskazuje na ich wpływ na procesy społeczne i postawy odbiorów; rozumie wykorzystanie blogosfery jako sposobu funkcjonowania dziennikarza w wirtualnej rzeczywistości; rozumie potrzebę kreatywności.

K_U16- student biegle wykorzystuje techniki komunikowania właściwe dla blogów i mikroblogów; rozumie potrzebę ich funkcjonowania jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

Na ocenę:

5- student wyróżnia się biegłym wykorzystywaniem technik komunikowania właściwych dla blogów i mikroblogów; rozumie potrzebę ich funkcjonowania jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

4 – dobrze wykorzystuje techniki komunikowania właściwe dla blogów i mikroblogów; rozumie potrzebę ich funkcjonowania jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

3- dostatecznie wykorzystuje techniki komunikowania właściwe dla blogów i mikroblogów; rozumie potrzebę ich funkcjonowania jako źródeł informacji dziennikarskiej; rozumie konieczność tworzenia i poszerzania #hashtagów na Twitterze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy funkcjonowania blogosfery, rodzajów i zastosowania blogów dziennikarskich, blogów tematycznych, branżowych oraz mikroblogów (Twitter). Zajęcia mają też służyć tworzeniu kreatywnych blogów i mikroblogów własnych, poprawnych warsztatowo i językowo.

Pełny opis:

Wykład ma charakter konwersatoryjny, zawiera część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia obejmują zagadnienia:

funkcjonowania blogosfery, zastosowania blogów dziennikarskich oraz mikroblogów (Twitter); wykorzystania bloga indywidualnego jako sposobu zaistnienia w wirtualnej rzeczywistości; blog jako metoda kreowania wizerunku oraz promocji treści i materiałów własnych; „trending topic” w blogosferze; specyfika jednoautorskich blogów dziennikarskich w sieci; interaktywność w blogosferze; dialogi, komentarze, poufałość między nadawcą i odbiorcą; blogi dziennikarskie w mediach tradycyjnych; blogi reportażowe jako źródło informacji dziennikarskiej; vlogi i fotoblogi dziennikarskie; . Twitter - osobny gatunek mikrobloga; miejsce dyskusji i wymiany poglądów; dziennikarskie blogi i mikroblogi polityczne; blogi i mikroblogi polityków; wykorzystanie blogosfery w komunikacji politycznej i w kampaniach wyborczych; duchowość w blogosferze; typy i specyfika blogów o tematyce społeczno-religijnej; język mikroblogów na przykładzie tweetów o tematyce związanej z literaturą, kulturą i sztuką; poszerzanie #hashtagów; wieloautorskie blogi tematyczne; różne typy gatunków dziennikarskich na blogach; analiza wybranych blogów. Wykład ma też służyć tworzeniu kreatywnych blogów i mikroblogów własnych, poprawnych warsztatowo i językowo. Część praktyczna zajęć polega więc na wieloaspektowej analizie wybranych blogów. Student pracuje nad własnym blogiem i mikroblogiem, wykonuje pracę przede wszystkim podczas zajęć, ale także w domu. W połowie semestru zostanie przeprowadzony sprawdzian. Ocena końcowa na podstawie oceny ze sprawdzianu w połowie semestru, pracy studenta podczas zajęć, ocen cząstkowych oraz oceny za projekt własnego blogu przygotowany na koniec semestru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.

2. Pietrzak M., Blogobojni – czyli o nowych mediach w Kościele, Kraków 2017.

3. Sidorowicz R., Teleobecne „ja”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu, Szczecin 2013.

4. Szews P., Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek, Folia Litteraria Polonica 2 (20) 2013, s. 271-289.

Literatura uzupełniająca:

Burno K., Blog jako nowa forma komunikowania politycznego, Toruń 2013.

Goździaszek Ł., Prawo blogosfery, Warszawa 2014.

Historia. Polityka. Dyplomacja. Blogosfera MSZ, red. K. Stembrowicz, Warszawa 2014.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, red. naukowy W. Godzic, Warszawa 2009.

Tarczydło B. , Kondak A. , Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

2017, nr 4, s. 95-106.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:


30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

15 godzin – analiza poszczególnych blogów

2 godziny - konsultacje z prowadzącym

3 godziny - bezpośrednie przygotowanie do zajęć

10 godzin - praca własna studenta, tworzenie blogów i mikroblogów własnych.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)