Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne i praktyczne aspekty mediatyzacji polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMF Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne i praktyczne aspekty mediatyzacji polityki
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA


EK1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów mediatyzacji polityki.

EK2. Rozumie podstawowe pojęcia z obszaru mediatyzacji polityki.

EK3. Ma na poziomie rozszerzonym wiedzę na temat koncepcji mediatyzacji polityki (W. Schulz, Z. Oniszczuk, U. Sarcinelli).

EK4. Zna i rozumie znaczenie koncepcji mediatyzacji polityki dla badań medioznawczych.


UMIEJĘTNOŚCI

EK5. Umie formułować hipotezy i problemy badawcze w obszarze nauk o mediach.

EK6. Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania krytycznej postawy wobec polityki i mediów.

EK7. Ma pogłębioną umiejętność stosowania w badaniach empirycznych analizy zawartości i analizy hermeneutycznej.

EK8. Ma pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych z zakresu mediatyzacji polityki.


KOMPETENCJE

EK9. Jest przygotowany do pracy indywidualnej oraz do pracy w grupie.

EK10. Potrafi samodzielnie znaleźć literaturę uzupełniającą z obszaru mediatyzacji polityki w repozytoriach naukowych.

Skrócony opis:

Treści prowadzonych zajęć odnoszą się do współczesnych osiągnięć badawczych z obszaru mediatyzacji polityki. Podjęte kwestie dotyczą m.in. terminologii przedmiotu (mediatyzacja, medializacja), różnego sposobu rozumienia relacji między polityką a mediami. W ramach wykładu kursorycznego zostają zaprezentowane pozytywne i negatywne skutki mediatyzacji polityki. Student uzyska informacje dotyczące prowadzonych badań empirycznych w Polsce i w Niemczech na temat mediatyzacji polityki oraz informacje na temat badań opinii publicznej w kwestii relacji elit politycznych i elit medialnych. Ponadto wykład obejmie studium wpływu mediatyzacji polityki na kondycję ustroju demokratycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego.

Warunki zaliczenia:

Aktywny (punktowany) udział w dyskusjach i przeprowadzanych podczas zajęć ćwiczeniach.

Jedno testowe kolokwium kontrolne w połowie semestru - obowiązkowe dla wszystkich studentów i test zaliczeniowy w końcu semestru. Z testu zaliczeniowego mogą być zwolnione osoby, które uzyskały punkty za samodzielne przygotowanie prac (uzgodnionych z wykładowcą) i prezentowanych na zajęciach.

Na ocenę końcową składa się suma punktów z trzech elementów składowych: za pierwsze (obowiązkowe dla wszystkich) kolokwium można uzyskać maksimum 25 pkt., za aktywny udział w zajęciach w trakcie całego semestru można otrzymać 25 pkt. i za test finalny student może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Oceny końcowe:

Bdb = 91 - 100 pkt.

Db plus = 86-90 pkt.

Db = 76-85 pkt.

Dst plus = 71-75 pkt.

Dst = 66 – 70 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.