Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki i formy dziennikarstwa - pragmatyka języka dziennikarskiego - test kompetencji języka dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMGF
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gatunki i formy dziennikarstwa - pragmatyka języka dziennikarskiego - test kompetencji języka dziennikarskiego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W11

Zna biegle zasady języka polskiego (pisowni i wymowy), środki stylistyczne, retoryczne i erystyczne, mowę ciała oraz zasady prowadzenia debat i sporów publicznych w mowie i na piśmie oraz zasad pracy z mediami audiowizualnymi, komputerem i Internetem, a także ze współczesnymi narzędziami multimedialnymi

DK2_U03

Biegle konstruuje wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne), bezbłędnie dokonuje selekcji zdobywanych informacji, zauważa i wskazuje na zależności między nimi i ich wpływ na procesy społeczne i postawy indywidualne odbiorców

DK2_U04

Posiada w stopniu biegłym praktyczną umiejętność przygotowania pisemnych tekstów w języku polskim, zgodnie z regułami i zasadami ortografii, gramatyki i stylistyki języka polskiego oraz wymaganiami komunikacji medialnej i słownictwem specjalistycznym z wymaganej dziedziny

DK2_U05

Posiada w stopniu biegłym praktyczną umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnych w języku polskim, zgodnie z regułami i zasadami retoryki, wymowy, gramatyki i stylistyki języka polskiego oraz wymaganiami komunikacji medialnej i słownictwem specjalistycznym z wymaganej dziedziny

DK2_U10

Opanowuje rozszerzone umiejętności z zakresu warsztatu mediów audiowizualnych i Internetu, nowych mediów i mediów społecznościowych oraz tworzenia i odbioru przekazu medialnego

DK2_K04

Ma głębokie przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań komunikacyjnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się daleko posuniętą wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką komunikacji językowej oraz pogłębiona wiedza za zakresu poprawności językowej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest prezentacja podstawowych pojęć i treści z zakresu pragmatyki językowej oraz teorii aktów mowy, a także wykształcenie w słuchaczach umiejętności budowania poprawnych, skutecznych i zamierzonych wypowiedzi. Zadania praktyczne, które będą wykonywali uczestnicy zajęć, pozwolą im zdobyć umiejętność poddawania wypowiedzi analizie językowej w kontekście teorii aktów mowy. Zdobyte umiejętności i wiedzę z zakresu pragmatyki językowej będą wykorzystywać, tworząc różnorodne formy wypowiedzi dziennikarskiej.

Literatura:

1. A. Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987

2. J. Austin, Mówienie i poznanie, Warszawa 1993

3. M. Derwojedowa, H. Karas, D. Kopcińska, (red.) Język polski. Kompendium, Warszawa 2005, rozdz. IX: Pragmatyka

4. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008;

5. R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993;

6. P. Levinson, Pragmatyka, Warszawa 2010;

7. M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002

8. G. Osika, Procesy i akty komunikacyjne. Koncepcje klasyczne i współczesne, Kraków 2011

8. D. Zdunkiewicz, Akty mowy [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Lublin 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student zna podstawowe pojęcia i treści z zakresu pragmatyki językowej oraz zna i rozumie zasady budowania poprawnych, skutecznych i zamierzonych wypowiedzi językowych. (W)

2. Student potrafi rozpoznać poszczególne aspekty aktów mowy jako elementy działania komunikacyjnego. (U)

3. Student umie tworzyć komunikaty, których ukryty sens jest różny od dosłownie odczytanej treści oraz tworzyć teksty zawierające metafory kognitywne, wykorzystujące konotacje kulturowe i tzw. skrzydlate słowa. (U)

4. Student organizuje warsztat autora różnorodnych form i gatunków dziennikarskich, uwzględniając uwarunkowania i zmienne kontekstowe wpływające na komunikację językową: mowę czasu, przestrzeni, mowę ciała; pojęcie konotacji kulturowych. (U)

5. Student docenia rolę różnego rodzaju aktów mowy oraz ich wpływ na zachowania społeczne oraz jednostkowe, a także jest świadomy tego, że język może spełniać nie tylko funkcję informacyjną, ale także służyć do – niekiedy bardzo wyrafinowanych – gier słownych. (K)

Nakład pracy studenta:

1. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach – 30 godz.

2. Samodzielne przygotowanie do zajęć – 15 godz.

3. Przygotowanie do kolokwium – 10 godz.

4. Konsultacje z prowadzącym ćwiczenia – 5 godz.

60 godzin = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1:

- na ocenę 2 - student nie zna podstawowych pojęć i treści z zakresu pragmatyki językowej oraz nie zna i nie rozumie zasad budowania poprawnych, skutecznych i zamierzonych wypowiedzi językowych;

- na ocenę 3 – student potrafi wymienić podstawowe pojęcia z zakresu pragmatyki językowej i teorii aktów mowy, ale nie potrafi i ich wyjaśnić i opisać; tylko pobieżnie potrafi przedstawić zasady budowania zamierzonych wypowiedzi językowych;

- na ocenę 4 – student zna podstawowe pojęcia i treści z zakresu pragmatyki językowej oraz zasady budowania celowych wypowiedzi językowych, ale nie robi tego płynnie; definicje, które podaje, nie są kompletne;

- na ocenę 5 – student doskonale zna pojęcia i treści z zakresu pragmatyki językowej i potrafi je w pełni definiować. Z dużą swobodą wskazuje i opisuje zasady budowania zamierzonych wypowiedzi językowych.

EK nr 2:

- na ocenę 2 – student nie potrafi rozpoznać żadnych aspektów aktów mowy jako elementów działania komunikacyjnego.

- na ocenę 3 – student potrafi rozpoznać tylko wybrane aspekty aktów mowy jako elementy działania komunikacyjnego;

- na ocenę 4 – student potrafi rozpoznać większość aspektów aktów mowy jako elementy działania komunikacyjnego;

- na ocenę 4 - potrafi rozpoznać wszystkie aspekty aktów mowy jako elementy działania komunikacyjnego.

EK nr 3:

- na ocenę 2 – student nie potrafi sprawnie działać komunikacyjnie: ukrywać sensów w wypowiedziach; tworzyć tekstów wykorzystujących metafory kognitywne, konotacje kulturowe i tzw. skrzydlate słowa;

- na ocenę 3 – sprawność komunikacyjna studenta jest ograniczona; jego znajomość skrzydlatych słów i sposobów użycia metafor jest wybiórcza, przez co komunikaty, które tworzy, są przewidywalne i mało oryginalne;

- na ocenę 4 – student jest sprawny komunikacyjnie i tworzy zamierzone komunikaty, korzystając z dostępnych środków językowych, ale wachlarz możliwości, ale rezultaty jego działań nie są oryginalne;

- na ocenę 5 – student tworzy oryginalne komunikaty, których ukryty sens jest różny od dosłownie odczytanej treści –wykorzystuje do tego bogaty zasób dostępnych środków językowych.

EK nr 4:

- na ocenę 2 – student nie potrafi się zorganizować w pracy i uwzględnić w podejmowanych działaniach zmiennych kontekstowych wpływających na sytuację komunikacyjną;

- na ocenę 3 – student potrafi zorganizować się w pracy, ale nie przestrzega narzuconych uwarunkowań – np. ograniczeń czasowych – i wybiórczo uwzględnia zmienne kontekstowe wpływające na sytuację komunikacyjną;

- na ocenę 4 – student sprawnie odnajduje się w roli autora wypowiedzi i bierze pod uwagę narzucone uwarunkowania, ale efekty jego pracy są zmienne; jego efektywność nie jest na stałym wysokim poziomie;

- na ocenę 5 – efektywność działań studenta jako autora wypowiedzi uwzględniających zmienne kontekstowe wpływające na sytuację komunikacyjną, jest na stałym bardzo wysokim poziomie.

EK nr 5:

- na ocenę 2 – student nie docenia roli różnego rodzaju aktów mowy oraz ich wpływu na zachowania społeczne i jednostkowe; nie jest świadomy pozainformacyjnych funkcji języka;

- na ocenę 3 – student wie, że różnicowanie aktów mowy jest istotnym elementem komunikacji, ale nie widzi związku między nimi a zachowaniami społecznymi; tylko pobieżnie potrafi wymienić pozainformacyjne funkcje języka;

- na ocenę 4 – student wie, że różnicowanie aktów mody to jeden z ważniejszych elementów komunikacji i dostrzega wpływ komunikatów na zachowania społeczne; zna pozainformacyjne funkcje języka, ale nie potrafi poprzeć ich praktycznymi przykładami;

- na ocenę 5 – student potrafi przewidzieć i opisać wpływ danego komunikatu na zachowania społeczne; sprawnie wymienia i popiera przykładami pozainformacyjne funkcje języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)