Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w mediach społecznościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMK Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w mediach społecznościowych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W12

K_U02

K_U03

K_U16

K_K03

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat komunikacji w mediach społecznościowych - jej genezy, specyfiki, panujących w niej zasad. Prezentuje panoramę mediów społecznościowych, ich zastosowanie w różnych obszarach biznesu. Uczy planowania działań komunikacyjnych za pomocą tych kanałów. Inspiruje do świadomego posługiwania się mediami społecznościowymi - zarówno jako użytkownik, jak i odbiorca.

Pełny opis:

1. Geneza Internetu jako medium.

2. Powstanie mediów społecznościowych.

3. Technologie marketingowe związane z mediami społecznościowymi.

4. Typy mediów społecznościowych, charakterystyka największych serwisów w Polsce i serwisów najczęściej wykorzystywanych w komunikacji biznesowej.

5. Influencerzy - blogerzy i vlogerzy. Charakterystyka zjawiska, metody współpracy, organizacja współpracy.

5.Media społecznościowe w biznesie. Różne poziomy dojrzałości firm do mediów społecznościowych. Przygotowanie firmy do wejścia do mediów społecznościowych.

6. Strategia komunikacji w mediach społecznościowych: analiza sytuacji wyjściowej, mierzalne cele, główna idea, kluczowe przekazy, narzędzia oraz proponowany sposób oceny efektów. Harmonogram i budżet.

8. Ocena efektów działań w mediach społecznościowych.

9. Narzędzia wspierające komunikację w mediach społecznościowych.

10. Polski rynek usług wspierających działania w mediach społecznościowych. Rodzaje podmiotów. Sposoby organizacji działań w mediach społecznościowych.

11. Wyzwania mediów społecznościowych - Rzetelność i wiarygodność informacji

12. Kryzysy w mediach społecznościowych

13. Relacje mediów społecznościowych z tradycyjnym marketingiem/PR. Różnice między mediami społecznościowymi a tradycyjnymi mediami.

14. Przyszłość mediów społecznościowych.

15. Zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Społeczeństwo sieci, M. Castells, Warszawa 2009

2. Siła tożsamości, M. Castells, Warszawa 2009

3. Koniec tysiąclecia, M. Castells, Warszawa 2009

4. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości /, G. Mazurek, Warszawa 2012

5. Social Media Marketing, L. Evans, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

6. Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, G. Mazurek, Warszawa 2008

7. Treść jest kluczowa, A. Handley, C.C. Chapman (red.), Gliwice 2012,

Literatura uzupełniająca:

1. Bloger i social media, T. Tomczyk, Warszawa 2015

2. WebShows. Sekrety wideo w internecie, K. Gonciarz, Kraków 2012

3. Video marketing nie tylko na YouTube, M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014

4. E-biznes. Poradnik praktyka, M. Dutko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013,

5. Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, A. Miotk, Gliwice 2013,

6. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, N. Carr, Gliwice 2012,

7. Cyfrowa demencja, M. Spitzer, Warszawa 2015

8. Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, J. Lovett, Gliwice 2012

9. Biblia e-biznesu. Nowy Testament, M. Dutko (red.), Gliwice 2016

10. Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W12

Zna dobrze specyfikę i podstawowe różnice między poszczególnymi mediami (prasa, radio i telewizja) oraz cechy gatunkowe właściwe dla tych mediów, jak również dla nowych mediów i mediów społecznościowych.

K_U01

Biegle zna, dobrze rozpoznaje i znakomicie umie posługiwać się wszystkimi gatunkami dziennikarskimi, adekwatnymi do potrzeb komunikacji medialnej, a także rozpoznaje i biegle wykorzystuje specyfikę komunikacji w nowych mediach oraz w mediach społecznościowych

K_U02

Potrafi precyzyjnie określić i wykorzystać rozmaite źródła informacji dziennikarskich, a także korzystać z różnych źródeł informacji; dokonuje biegle selekcji, oceny jakości i prezentacji informacji oraz swobodnie posługuje się nimi w pracy we wszystkich rodzajach mediów oraz w komunikacji z mediami i komunikacji marketingowej

K_U03

Biegle konstruuje wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne), bezbłędnie dokonuje selekcji zdobywanych informacji, zauważa i wskazuje na zależności między nimi i ich wpływ na procesy społeczne i postawy indywidualne odbiorców

K_U04

Posiada w stopniu biegłym praktyczną umiejętność przygotowania pisemnych tekstów w języku polskim, zgodnie z regułami i zasadami ortografii, gramatyki i stylistyki języka polskiego oraz wymaganiami komunikacji medialnej i słownictwem specjalistycznym z wymaganej dziedziny

K_U07

Potrafi w stopniu zaawansowanym prawidłowo interpretować przekazy medialne, badać różne rodzaje mediów i interpretować wyniki tych badań, analizować dyskurs medialny, dokonywać monitoringu mediów oraz badać i kształtować opinię publiczną, rozpoznawać próby manipulacji i propagandy i bronić się przed nimi, a także mechanizmy psychologiczne występujące w procesach komunikacyjnych i społecznych

K_U08

Potrafi swobodnie i profesjonalnie wypowiadać się jako reprezentant instytucji i organizacji w mowie i na piśmie w różnych rodzajach mediów, w tym także w mediach społecznościowych

K_U10

Opanowuje rozszerzone umiejętności z zakresu warsztatu mediów audiowizualnych i Internetu, nowych mediów i mediów społecznościowych oraz tworzenia i odbioru przekazu medialnego

K_U16

Biegle wykorzystuje techniki komunikowania właściwe dla Internetu, nowych mediów i mediów społecznościowych

K_K03

Docenia znaczenie nauk o mediach i komunikowaniu oraz nauk o zarządzaniu dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projek-towania działań zawodowych, przewidując wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Nakład pracy studenta

30 godz. - aktywne uczestnictwo w zajęciach

5 godz. - konsultacje z prowadzącym zajęcia

25 godz. - samodzielna lektura, przygotowanie do stworzenia pracy końcowej

60 godz. - razem

2 - ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

EK nr 1 – charakteryzuje i zna polskie i zagraniczne kanały social media

EK nr 2 – wyjaśnia różnicę pomiędzy tradycyjnymi kanałami komunikacji a komunikacją social media

EK nr 3 – prezentuje i zna narzędzia, z których może korzystać w komunikacji internetowej

UMIEJĘTNOŚCI

EK nr 4 – potrafi zaplanować strategię komunikacji w social media

EK nr 5 – umie dobrać kanały i narzędzia komunikacji social media adekwatne do grupy docelowej

KOMPETENCJE

EK nr 6 – ma świadomość wagi mediów społecznościach w komunikacji zarówno prywatnej, jak i służbowej, firmowej

EK nr 1 określony jako „charakteryzuje i zna polskie i zagraniczne kanały social media” realizowany przez wykład konwersatoryjny, weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 2 określony jako „wyjaśnia różnicę pomiędzy tradycyjnymi kanałami komunikacji a komunikacją social media” realizowany przez wykład konwersatoryjny i dyskusję dydaktyczną, weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 3 określony jako „prezentuje i zna narzędzia, z których może korzystać w komunikacji internetowej” realizowany przez metodę burzy mózgów w grupach, a weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 4 określony jako „potrafi zaplanować strategię komunikacji w social media, poprowadzić ją” realizowany przez metodę ćwiczeń praktycznych i dyskusji dydaktycznej, weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 5 określony jako „umie dobrać odpowiednie kanały i narzędzia komunikacji social media do sytuacji i tworzyć angażujące treści” realizowany przez realizowany przez metodę burzy mózgów w grupach, a weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanych przez grupy.

EK nr 6 określony jako „ma świadomość wagi mediów społecznościach w komunikacji zarówno prywatnej, jak i służbowej, firmowej” realizowany przez metodę sytuacyjną w grupach a weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanych przez grupy.

EK nr 1 określony jako „charakteryzuje i zna polskie i zagraniczne kanały social media”

Na ocenę 2 – nie potrafi scharakteryzować poszczególnych kanałów social media, nie potrafi ich podzielić na polskie i zagraniczne, nie wie czym się charakteryzują poszczególne media społecznościowe

Na ocenę 3 – potrafi wymienić nazwy mediów społecznościowych, myli jednak ich zastosowanie i specyfikę,

Na ocenę 4 – potrafi nazwać poszczególne media społecznościowe, potrafi podzielić je na polskie i zagraniczne, wiem, czym się charakteryzują poszczególne kanały społecznościowe,

Na ocenę 5 – biegle charakteryzuje media społecznościowe, polskie i zagraniczne, potrafi dokonać ich specyfikacji, wykazuje dodatkową aktywność w obszarze Internetu i social media

EK nr 2 określony jako „wyjaśnia różnicę pomiędzy tradycyjnymi kanałami komunikacji a komunikacją social media”

Na ocenę 2 – nie potrafi scharakteryzować komunikacji tradycyjnej ani komunikacji w social media,

Na ocenę 3 – wie, że istnieje podział na tradycyjną komunikację i komunikację social media, ma trudności ze wskazaniem różnic,

Na ocenę 4 – potrafi rozróżnić komunikację tradycyjną od komunikacji za pomocą social media, potrafi także odpowiednio dobrać te narzędzia w zależności od strategii komunikacji

Na ocenę 5 – biegle wskazuje różnice w typach komunikacji, dobiera je do strategii, potrafi zanalizować i porównać skuteczność obu typów komunikacji

EK nr 3 określony jako „prezentuje i zna narzędzia, z których może korzystać w komunikacji internetowej”

Na ocenę 2 – nie zna narzędzi, których może użyć do komunikacji w Internecie. Ma trudności w zrozumieniu istoty takiej komunikacji

Na ocenę 3 – zna niektóre narzędzia komunikacji internetowej, wybiórczo potrafi się niemi posługiwać

Na ocenę 4 – potrafi zarządzać treściami i stosować odpowiednie narzędzia komunikacji internetowej (zwłaszcza social media), tworzy odpowiednie treści za pomocą odpowiednich narzędzi.

Na ocenę 5 – biegle potrafi dobrać i posługiwać się odpowiednimi narzędziami komunikacji social media.

EK4 określony jako „potrafi zaplanować strategię komunikacji w social media, poprowadzić ją”

Na ocenę 2 – nie widzi potrzeby tworzenia strategii komunikacji w social media, nie potrafi jej przygotować, nie zna „schematu” i modelu takiej strategii

Na ocenę 3 – wie czy powinna być strategia komunikacji, nie potrafi jej jednak przygotować i zaplanować kompetentnie,

Na ocenę 4 – zna model tworzenia strategii komunikacji w social media, podejmuje próby przygotowania takiej strategii w działań personal brandingu oraz firmowego marketingu internetowego

Na ocenę 5 – biegle potrafi zaplanować strategię komunikacji internetowej, dobrać odpowiednie narzędzia internetowej komunikacji, zna odpowiednie modele strategii, potrafi wskazać inne, komercyjne marki, które świetnie organizują i realizują modele komunikacji w social media, wykazuje ponadprzeciętną wiedzę w tym temacie; umiejętnie prowadzi audyt obecności w social media danej marki, określa target i monitoruje owe działania

EK 5 określony jako „umie dobrać odpowiednie kanały i narzędzia komunikacji social media do sytuacji i tworzyć angażujące treści”

Na ocenę 2 – nie realizuje wcześniejszych efektów kształcenia, nie zna kanałów komunikacji w mediach społecznościowych, nie rozróżnia ich,

Na ocenę 3 – ma świadomość, że social media budują markę, zaufanie i reputację produktu/firmy/osoby. Niejednokrotnie ma trudność z odpowiednią, praktyczną realizacją projektu.

Na ocenę 4 – nie ma większych problemów z realizacją zadania, potrafi trafnie wybrać, odpowiednio do sytuacji, kanały i narzędzia social media. Widzi potrzebę osoby oddelegowanej do koordynowania komunikacji w Internecie (zwłaszcza mediach społecznościowych).

Na ocenę 5 – biegle realizuje poprzednie efekty kształcenia, doskonale potrafi przygotować strategię social media, zarówno na ścieżce prywatnej (personal branding), jak i firmowej/produktu. Wie, że social media można stosować na różnych obszarach funkcjonowania firmy oraz to, że media spłecznościowe doskonale wzmacniają i uzupełniają komunikację z grupami docelowymi.

EK 6 określony jako „ma świadomość wagi mediów społecznościach w komunikacji zarówno prywatnej, jak i służbowej, firmowej”

Na ocenę 2 – nie potrafi zrozumieć potrzeby PR social media, istnienia firm na portalach społecznościowych

Na ocenę 3 – social media dalej kojarzy jako komunikator internetowy, miejsce spotkań i rozmów ludzi, spędzania czasu wolnego, ale niekoniecznie jako narzędzie PR

Na ocenę 4 – rozumie potrzebę wykorzystywania mediów społecznościowych w celu wspierania biznesu. Rozumie jak wiele firma może osiągnąć poprzez dobrze przygotowaną strategię social media.

Na ocenę 5 – wie, że ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności (zdobywania wiedzy) w komunikacji z innymi (np. klientem) w Internecie. Doskonale potrafi tworzyć komunikaty, które będą angażować odbiorców i tworzyć aktywne społeczności. Wie, że social media mogą świetnie podnosić świadomość i wiedzę klienta/interesariusza o produkcie; wie, że social media zwiększają lojalność odbiorców; pozwalają także gromadzić informacje na temat grupy docelowej

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

- metody podające (wykład informacyjny, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie)

- metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów)

- metody eksponujące (film)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów).

Ocena z zajęć: 1/3 obecność i aktywność, 2/3 projekt zaliczeniowy (prezentacja propozycji strategii social media opracowywana przez zespoły).

Obecność studentów obowiązkowa (student może mieć dwie nieobecności nieusprawiedliwione w zajęciach w jednym semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.