Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMMA Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W12

K_W17

K_U02

K_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi metodami i narzędziami badania mediów oraz z zasadami prowadzenia analiz mediów. Ma charakter warsztatowy - wymaga wykonywania ćwiczeń podczas zajęć i przygotowywania prac domowych. Dzięki udziałowi gości zaproszonych z zewnątrz studenci mogą zapoznać się z narzędziami analizy mediów dostępnymi na polskim rynku i poznać praktycznych zastosowania analizy mediów w biznesie.

Pełny opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z różnymi metodami i narzędziami badania mediów oraz z zasadami prowadzenia analiz mediów. Ma charakter warsztatowy - wymaga wykonywania indywidualnych lub grupowych ćwiczeń podczas zajęć. Wymaga również przygotowywania prac domowych w podziale na grupy - rezultaty są prezentowane przez grupy podczas kolejnych zajęć. Ponieważ przedmiot należy do grupy ćwiczeń w zakresie public relations, zajęcia prowadzone są z perspektywy tej dyscypliny.

Celem zajęć jest nauczenie studentów:

1. Przeprowadzania ilościowych i jakościowych analiz mediów z wykorzystaniem różnych metod badań mediów;

2. Korzystania z dostępnych na polskim rynku narzędzi służących do analizy mediów (dzięki wykorzystaniu opcji czasowych, bezpłatnych testów) i porównywania funkcjonalności tych narzędzi;

3. Rozpoznawania mechanizmów wpływu debaty medialnej na opinię publiczną;

4. Oceny wiarygodności internetowych źródeł informacji;

5. Zastosowania analiz danych i treści w działaniach public relations.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

1. Metody badania mediów

2. Zastosowanie badań mediów w public relations

3. Prowadzenie projektu badawczego - od zaplanowania badania po przygotowanie raportu i praktyczne zastosowanie wyników badań

4. Analiza desk research - wykorzystanie dostępnych źródeł informacji

5. Analiza treści jako metoda badawcza

6. Narzędzia monitoringu mediów

7. Analiza dyskursu jako metoda badawcza

8. Analiza danych jako metoda badawcza

9. Narzędzia analizy danych

10. Badania audytoriów mediowych i ich wykorzystanie w pracy specjalisty PR

11. Analiza sieciowa

12. Debata w mediach i jej wpływ na opinię publiczną

13. Wyzwania w analizie treści i danych internetowych

14. Rynek usług badawczych dla PR w Polsce

15. Nowe trendy w badaniach mediów/PR

Zajęcia będą realizowane z udziałem gości z zewnątrz - przedstawicieli firm oferujących rozwiązania do monitoringu i analizy mediów. Zaprezentują oni poszczególne rozwiązania i pokażą praktyczne zastosowania analizy mediów w biznesie.

Literatura:

Obowiązkowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

R. Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Łośgraf, Warszawa 2011

Sadowski M., Rewolucja social media, Helion, Gliwice 2013

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2010

van Dijk T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Uzupełniająca:

Duszak A., Fairclough F. (red), Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008

Gackowski T., Łączyński M. (red.), Metody badań wizerunku w mediach, CeDeWu.pl, Warszawa 2009

Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion 2012

Makowska M. (red.) Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013

Miotk A., Badania w public relations, Difin, Warszawa 2012

Miotk A., Skuteczne social media, Helion, Gliwice 2013

Tokaj M., Jadaś Ł., Sanowska A., Media 360. Od analityki do sprzedaży, Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- definiuje pojęcia z zakresu monitoringu mediów _W

- operuje pojęciami odnoszącymi się do dyskursu medialnego_W

- potrafi przeprowadzić monitoring mediów na zadany temat_U

- analizuje wyniki dostarczone przez narzędzia do monitoringu mediów pod kątem przydatności treści i zawartości kontekstowej _U

- wnioskuje na podstawie analizowanych treści, ocenia ich wpływ na wizerunek badanych podmiotów_U

- efektywnie pracuje w zespole_K

- poprawnie i kulturalnie formułuje wnioski i sądy_K

opis ECTS:

Aktywny udział w ćwiczeniach: 15

przygotowanie materiałów do wykorzystania w trakcie ćwiczeń: 15

praca w grupie: 10

prowadzenie indywidualnego monitoringu mediów: 20

suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60/30=2

Metody i kryteria oceniania:

Student maksymalnie może otrzymać 100 punktów, z czego:

• Maksymalnie 40 punktów jest przyznawane za obecność podczas zajęć (do wyliczenia uwzględniana jest liczba zajęć bez limitu, studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach, otrzymują punkty dodatkowe). Limit nieobecności to 2 nieobecności na semestr.

• Maksymalnie 60 punktów jest przyznawane za wykonanie 2 prac cząstkowych, co oznacza 20 punktów za pierwszą i 40 punktów za drugą pracę. Prace cząstkowe polegają na przygotowaniu zadań dotyczących desk research, porównanie różnych narzędzi monitoringu mediów, ilościowo-jakościowej analizy treści. Terminy prezentacji prac zostaną wspólnie ustalone przez prowadzącego i grupę zajęciową.

Zadania:

1. Desk research - wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, wyciąganie wniosków, opis metodologii badania

2. i 3.

a. Analiza treści - stworzenie zestawu słów kluczowych i zestawu kryteriów analizy, przeanalizowanie wybranych treści, opracowanie raportu z analizy, opis metodologii badania

b. Porównanie narzędzi monitoringu mediów - stworzenie zestawu kryteriów analizy, opracowanie opisów narzędzi, porównanie narzędzi pod kątem wybranego zestawu kryteriów, porównanie wyników uzyskanych za pomocą tych narzędzi, opis metodologii badania.

Temat zadań 1 i 2 grupa ustala samodzielnie.

Punktacja końcowa:

71-75 pkt - 3

76-80 pkt - 3,5

81-85 pkt - 4

86-90 pkt - 4,5

91 pkt i więcej - 5

Studenci z przyznanym z indywidualnym tokiem nauczania: przygotowanie pracy zaliczeniowej - projektu badawczego z samodzielnie wykonaną analizą treści na temat wskazany przez prowadzącego. Ocena z pracy jest równocześnie oceną końcową z przedmiotu.

Studenci, którzy przygotują dodatkową informację związaną z tematyką przedmiotu (np. wyniki badań, przykład konkretnej marki, recenzja książki0) i podzielą się nią na zajęciach mogą liczyć na dodatkowe punkty w liczbie 5 (za jedną aktywność na jednych zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.