Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prakseologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMPRA
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prakseologia mediów
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W15, DK2_W16, DK2_U10, DK2_U14, DK2_U15, DK2_U16, DK2_K04

Wymagania wstępne:

1. Podstawowa znajomość teorii komunikowania.

2. Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi.

3. Zainteresowanie działalnością krajowych i międzynarodowych instytucji medialnych.

4. Umiejętności analityczne (łączenie teorii z praktyką).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat prakseologii mediów - skutecznego oddziaływania mediów i odnoszenie jej do bieżących wydarzeń oraz trendów medialnych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu oddziaływania mediów. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rolą komunikowania w w życiu społecznym na podstawie wybranych klasyków nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castells M., Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013.

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Warszawa 2013.

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.

Raporty badawcze o mediach Pew Research Center, Socialbakers.

Raporty i analizy – m.in. PBI, CBOS, GEMIUS.

Literatura uzupełniająca:

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982 (lub inne).

Cabała, Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Kraków 2007.

Gasparski W., Prakseologia, Warszawa 1999.

Sułek M., Trzy działy prakseologii, „Rocznik Naukowy” Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-2, Ciechanów 2008, s. 51-70.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DK2_W15 - student przyswaja wiedzę na temat funkcjonowania grup i instytucji medialnych oraz zarządzania nimi.

DK2_W16 - student przyswaja pogłębioną wiedzę na temat pojęć związanych z

komunikacją, marketingiem i public relations w kontekście wykorzystania jej w rzeczywistości medialnej, rozszerzoną wiedzę o zarządzaniu wizerunkiem instytucji, projektami, marką, produktami, zarządzaniu kryzysowym, informacją, wizerunkiem i identyfikacją wizualną firmy.

DK2_U10 - student diagnozuje, analizuje kondycję warsztatu mediów audiowizualnych, nowych mediów i mediów społecznościowych oraz

tworzenia i odbioru przekazu medialnego.

DK2_U14 - student komunikuje kompetentnie w grupach oraz małych i średnich instytucjach medialnych, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji.

DK2_U15 - student komunikuje skutecznie, stosownie, kompetentnie w komunikacji w obszarze marketingu i public relations w kontekście zarządzania wizerunkiem instytucji, projektami, marką, produktami, zarządzaniu kryzysowym, informacją, wizerunkiem i identyfikacją wizualną firmy.

DK2_U16 - student biegle wykorzystuje techniki komunikowania właściwe dla mass mediów i mediów społecznościowych.

DK2_K04 - student ma głębokie przekonanie o sensie, wartości i potrzebie

podejmowania działań komunikacyjnych w środowisku społecznym;

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje

aktywność, podejmuje trud i odznacza się daleko posuniętą

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań

profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- ocena z projektu końcowego - 50%

- ocena z pisemnej wersji projektu końcowego: 30%

- aktywny udział w przygotowaniu do zajęć - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat prakseologii mediów - skutecznego oddziaływania mediów i odnoszenie jej do bieżących wydarzeń oraz trendów medialnych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu oddziaływania mediów. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rolą komunikowania w w życiu społecznym na podstawie wybranych klasyków nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castells M., Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013.

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Warszawa 2013.

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.

Raporty badawcze o mediach Pew Research Center, Socialbakers.

Raporty i analizy – m.in. PBI, CBOS, GEMIUS.

Literatura uzupełniająca:

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982 (lub inne).

Cabała, Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Kraków 2007.

Gasparski W., Prakseologia, Warszawa 1999.

Sułek M., Trzy działy prakseologii, „Rocznik Naukowy” Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-2, Ciechanów 2008, s. 51-70.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat prakseologii mediów - skutecznego oddziaływania mediów i odnoszenie jej do bieżących wydarzeń oraz trendów medialnych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu oddziaływania mediów. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rolą komunikowania w w życiu społecznym na podstawie wybranych klasyków nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Castells M., Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013.

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Warszawa 2013.

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.

Raporty badawcze o mediach Pew Research Center, Socialbakers.

Raporty i analizy – m.in. PBI, CBOS, GEMIUS.

Literatura uzupełniająca:

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982 (lub inne).

Cabała, Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Kraków 2007.

Gasparski W., Prakseologia, Warszawa 1999.

Sułek M., Trzy działy prakseologii, „Rocznik Naukowy” Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-2, Ciechanów 2008, s. 51-70.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)