Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMPRZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W03, DK2_W15, DK2_U02,

DK2_U05, DK2_U13, DK2_K01,

DK2_K02

Wymagania wstępne:

Wybór miejsca praktyki, zgoda ze strony Instytucji przyjmującej na praktykę, otrzymanie skierowania od Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i (ewentualnie) porozumienia zawartego przez Uczelnię z instytucją, w której student będzie odbywał praktykę.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień) oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych, potrzebnych dla wykonywania przyszłej pracy w zawodzie dziennikarza.

Pełny opis:

Wymagania dotyczące liczby godzin i trybu zaliczania odbywanych praktyk:

1. Szczegółowe informacje dotyczące liczby godzin praktyk są określone w Programie studiów: https://bip.uksw.edu.pl/node/210

2. Praktyki zawodowe odbywają się po I roku studiów i trwają 160 godzin. Praktyki mają charakter ciągły, tzn. nieprzerwana 4-tygodniowa ciągłość praktyk jest jednym z warunków ich zaliczenia. W związku z tym zaleca się, by praktyki odbywały się w okresie wakacji (lipiec - sierpień-wrzesień). W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana

ds. praktyk, możliwie jest odbycie praktyki w ciągu roku akademickiego – pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z programem nauczania i nie utrudni przebiegu studiów. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje ocenę oraz 6 punktów ECTS.

3. Rozliczenie praktyk odbywa się do końca IV semestru, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w systemie USOS.

4. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena Pełnomocnika ds. praktyk na podstawie rozmowy ze studentem oraz karty kompetencji praktykanta i dziennika praktyk.

Wybór miejsca odbywania praktyk:

Wybór miejsca odbywania praktyk powinien korespondować z charakterem studiów. Mogą być one realizowane w:

− redakcjach prasy, radia, telewizji, portali internetowych

− w wydawnictwach

− w agencjach informacyjnych

− w biurach rzecznika prasowego

− w agencjach reklamy, marketingu, public relations

− w jednostkach działających w strukturach firm z dowolnej branży, odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Organizacja praktyk:

1. Student ma prawo samodzielnie wybierać instytucję, w której chce odbywać praktyki lub wybiera ją z listy instytucji z którymi UKSW ma podpisaną umowę (dostępna na stronie internetowej Biura Karier: https://bk.uksw.edu.pl/praktyki). W każdym wypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk w kwestii dokonanego wyboru PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK. W tym celu Student wypełnia Skierowanie na praktyki (formularz dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20), które następnie składa do podpisu u Pełnomocnika (w systemie USOS lub na dyżurze stacjonarnym). Po złożeniu podania w systemie należy mailowo poinformować o tym Pełnomocnika. Jeśli podpis na skierowaniu jest uzyskiwany podczas osobistego spotkania, Student doręcza formularz Skierowania w 2 egzemplarzach. W razie wątpliwości co do wyboru

można uzyskać mailowo poradę Pełnomocnika przed przygotowaniem i złożeniem dokumentu. Ważne, aby w Podaniu został określony zakres obowiązków realizowanych w czasie odbywania praktyk. Student może rozpocząć praktyki dopiero, gdy uzyska zgodę i podpis Pełnomocnika na Skierowaniu.

2. Jeśli Instytucja, w której Student zamierza odbyć praktyki wymaga podpisania porozumienia w tej sprawie z Uczelnią, Student przedkłada stosowny dokument Pełnomocnikowi (formularz Porozumienia indywidualnego dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20) i prosi

o jego podpisanie.

3. Student odbywający praktyki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW na czas podejmowanych aktywności. Potwierdzający to dokument należy załączyć do podania o Skierowanie na praktykę (w przypadku rejestracji elektronicznej) lub dołączyć jego kserokopię do Skierowania w formie drukowanej przedkładanego na spotkaniu osobistym.

4. Przed rozpoczęciem praktyk Student ma obowiązek pobrać formularz Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (dostępne pod adresem:

https://bk.uksw.edu.pl/node/20).

Literatura:

Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przebiegu praktyk na kierunkach prowadzonych na Wydziale Teologicznym UKSW: https://teologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%203-2022.pdf

oraz pozostała dokumentacja: https://teologia.uksw.edu.pl/node/411

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Absolwent biegle zna, dobrze rozpoznaje i znakomicie umie posługiwać

się wszystkimi gatunkami dziennikarskimi, adekwatnymi do potrzeb

komunikacji medialnej, a także rozpoznaje i biegle wykorzystuje

specyfikę komunikacji w nowych mediach oraz w

mediach społecznościowych.

- Absolwent potrafi swobodnie i profesjonalnie wypowiadać się jako

reprezentant instytucji i organizacji w mowie i na piśmie w różnych

rodzajach mediów, w tym także w mediach społecznościowych.

- Absolwent opanowuje rozszerzone umiejętności z zakresu warsztatu

mediów audiowizualnych, nowych mediów i mediów społecznościowych

oraz tworzenia i odbioru przekazu medialnego.

- Absolwent ma głębokie przekonanie o sensie, wartości i potrzebie

podejmowania działań komunikacyjnych w środowisku społecznym.

- Absolwent jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przez Pełnomocnika dokonywane jest bezpośrednio po zakończeniu odbywania praktyk (maksymalnie w ciągu 30 dni), na podstawie dostarczonych przez Studenta dokumentów – wypełnionej Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (wszystkie dokumenty należy wydrukować dwustronnie i dostarczyć w foliowej „koszulce”).

Pełnomocnik w rozmowie ze Studentem weryfikuje opinie i oceny Pracodawcy. Ocena wystawiona przez Pełnomocnika nie musi pokrywać się oceną Pracodawcy. Pełnomocnik wpisuje ocenę z praktyk do systemu USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień) oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych, potrzebnych dla wykonywania przyszłej pracy w zawodzie dziennikarza.

Pełny opis:

Wymagania dotyczące liczby godzin i trybu zaliczania odbywanych praktyk:

1. Szczegółowe informacje dotyczące liczby godzin praktyk są określone w Programie studiów: https://bip.uksw.edu.pl/node/210

2. Praktyki zawodowe odbywają się po I roku studiów i trwają 160 godzin. Praktyki mają charakter ciągły, tzn. nieprzerwana 4-tygodniowa ciągłość praktyk jest jednym z warunków ich zaliczenia. W związku z tym zaleca się, by praktyki odbywały się w okresie wakacji (lipiec - sierpień-wrzesień). W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana

ds. praktyk, możliwie jest odbycie praktyki w ciągu roku akademickiego – pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z programem nauczania i nie utrudni przebiegu studiów. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje ocenę oraz 6 punktów ECTS.

3. Rozliczenie praktyk odbywa się do końca IV semestru, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w systemie USOS.

4. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena Pełnomocnika ds. praktyk na podstawie rozmowy ze studentem oraz karty kompetencji praktykanta i dziennika praktyk.

Wybór miejsca odbywania praktyk:

Wybór miejsca odbywania praktyk powinien korespondować z charakterem studiów. Mogą być one realizowane w:

− redakcjach prasy, radia, telewizji, portali internetowych

− w wydawnictwach

− w agencjach informacyjnych

− w biurach rzecznika prasowego

− w agencjach reklamy, marketingu, public relations

− w jednostkach działających w strukturach firm z dowolnej branży, odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Organizacja praktyk:

1. Student ma prawo samodzielnie wybierać instytucję, w której chce odbywać praktyki lub wybiera ją z listy instytucji z którymi UKSW ma podpisaną umowę (dostępna na stronie internetowej Biura Karier: https://bk.uksw.edu.pl/praktyki). W każdym wypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk w kwestii dokonanego wyboru PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK. W tym celu Student wypełnia Skierowanie na praktyki (formularz dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20), które następnie składa do podpisu u Pełnomocnika (w systemie USOS lub na dyżurze stacjonarnym). Po złożeniu podania w systemie należy mailowo poinformować o tym Pełnomocnika. Jeśli podpis na skierowaniu jest uzyskiwany podczas osobistego spotkania, Student doręcza formularz Skierowania w 2 egzemplarzach. W razie wątpliwości co do wyboru

można uzyskać mailowo poradę Pełnomocnika przed przygotowaniem i złożeniem dokumentu. Ważne, aby w Podaniu został określony zakres obowiązków realizowanych w czasie odbywania praktyk. Student może rozpocząć praktyki dopiero, gdy uzyska zgodę i podpis Pełnomocnika na Skierowaniu.

2. Jeśli Instytucja, w której Student zamierza odbyć praktyki wymaga podpisania porozumienia w tej sprawie z Uczelnią, Student przedkłada stosowny dokument Pełnomocnikowi (formularz Porozumienia indywidualnego dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20) i prosi

o jego podpisanie.

3. Student odbywający praktyki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW na czas podejmowanych aktywności. Potwierdzający to dokument należy załączyć do podania o Skierowanie na praktykę (w przypadku rejestracji elektronicznej) lub dołączyć jego kserokopię do Skierowania w formie drukowanej przedkładanego na spotkaniu osobistym.

4. Przed rozpoczęciem praktyk Student ma obowiązek pobrać formularz Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (dostępne pod adresem:

https://bk.uksw.edu.pl/node/20).

Literatura:

Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przebiegu praktyk na kierunkach prowadzonych na Wydziale Teologicznym UKSW: https://teologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%203-2022.pdf

oraz pozostała dokumentacja: https://teologia.uksw.edu.pl/node/411

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)