Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola i znaczenie mediów w społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMRZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rola i znaczenie mediów w społeczeństwie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W04, DK2_W07, DK2_W08, DK2_U06, DK2_K03

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych teorii komunikowania oraz historii mediów.

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy dziennikarza, posiadającego znajomość społecznej roli mediów.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Przygotowanie studenta do pracy dziennikarza, posiadającego znajomość społecznej roli mediów.

2. Przygotowanie przyszłych dziennikarzy do przekładania teorii nauk o komunikacji społecznej i mediach na praktykę.

3. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu społecznego znaczenia mediów w interpretacji klasyków medioznawstwa.

4. Przekaz wiedzy na temat "natury" mediów (zob. teoria ekologii mediów).

Literatura:

Castells M., Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. Sebastian Szymański, Warszawa 2008.

Innis H., The bias of communication, University of Toronto Press Toronto, Ontario 1951.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

McLuhan M., Wybór pism, Warszawa 1975.

McLuhan M., Wybór tekstów – Marshall McLuhan, Poznań 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

McQuail D., Teoria komunikacji masowej, Warszawa 2019.

Mumford L., Technics and civilization, Harcourt Brace, New York 1934.

Laskowska M., Marcyński K., Media ecology – (un)necessary research perspective in media studies „Mediatization Studies” 2019.

Laskowska M., Marcyński K., Perspektywa badawcza ekologii mediów w teologii mediów i komunikacji, w: 25-lecie studiów dziennikarskich na UKSW, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, s. 137-155.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

"Kultura - Media - Teologia"

"Studia Medioznawcze"

"Zeszyty Prasoznawcze"

Media Ecology Association

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DK2_W04 - student wymienia, zna, diagnozuje, omawia fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie głównych nurtów kultury światowej i polskiej (XX-XXI wiek) oraz komunikowania międzynarodowego i

międzykulturowego.

DK2_W07 - student zna rozmaite struktury, instytucje i systemy polityczne na

świecie oraz ma poszerzoną wiedzę o relacjach i zależnościach

między nimi, a także o różnych rodzajach struktur i instytucji

społecznych, narzędziach badania procesów społecznych, badań

opinii publicznej i czynników, które jej kształtują.

DK2_W08 - student dogłębnie zna pojęcia (wymienia je, omawia) z zakresu ekonomii, prawa rządzące rynkami kapitałowymi, jak również z ekonomiki mediów i zarządzania mediami.

DK2_U06 - student dobrze potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk

ekonomicznych, w tym na rynku medialnym, w zależności od wybranej specjalności. Dogłębnie analizuje, diagnozuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki.

DK2_K03 - student docenia znaczenie nauk o komunikacji społecznej i mediach dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach

społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań

zawodowych, przewidując wielokierunkowe skutki społeczne

swojej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z końcowego egzaminu - 90%

- aktywny udział w przygotowaniu do zajęć - 10%

Na ocenę bardzo dobrą – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu roli społecznej mediów, analizuje je oraz porównuje.

- objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu społecznej roli mediów i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich,

- wymienia i charakteryzuje wszystkie fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie głównych nurtów kultury światowej i polskiej (XX-XXI wiek) oraz komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym, w zależności od wybranej specjalności. Dogłębnie analizuje, diagnozuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki.

- opracowuje wszystkie zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu;

Na ocenę dobrą – student definiuje większość pojęć z zakresu roli społecznej mediów, analizuje je oraz porównuje.

- objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu społecznej roli mediów i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich, i podaje przykłady,

- wymienia i charakteryzuje większość faktów, procesów społecznych i reguł nimi rządzących w zakresie głównych nurtów kultury światowej i polskiej (XX-XXI wiek) oraz komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym, w zależności od wybranej specjalności. Dogłębnie analizuje, diagnozuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki.

- opracowuje wybrane zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu;

Na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre pojęcia z obszaru społecznej roli mediów z pomocą i podpowiedzią nauczyciela

- objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu społecznej roli mediów i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich, i podaje przykłady, i podaje kilka przykładów,

- wymienia i charakteryzuje podstawowe fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzących w zakresie głównych nurtów kultury światowej i polskiej (XX-XXI wiek) oraz komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym, w zależności od wybranej specjalności. Dogłębnie analizuje, diagnozuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki.

- opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu (3 pkt. ECTS):


Zajęcia zorganizowane:

- wykład - 30 godzin dydaktycznych


Praca własna:

- przygotowanie do zajęć: 5 godz. dydaktycznych

- wypowiedzi na zajęciach: 15 godz. dydaktycznych

- konsultacje: 5 godz. dydaktycznych

- powtórzenie do egzaminu: 25 godz. dydaktycznychTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1. Przygotowanie studenta do pracy dziennikarza, posiadającego znajomość społecznej roli mediów.

2. Przygotowanie przyszłych dziennikarzy do przekładania teorii nauk o komunikacji społecznej i mediach na praktykę.

3. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu społecznego znaczenia mediów w interpretacji klasyków medioznawstwa.

4. Przekaz wiedzy na temat "natury" mediów (zob. teoria ekologii mediów).

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Przygotowanie studenta do pracy dziennikarza, posiadającego znajomość społecznej roli mediów.

2. Przygotowanie przyszłych dziennikarzy do przekładania teorii nauk o komunikacji społecznej i mediach na praktykę.

3. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu społecznego znaczenia mediów w interpretacji klasyków medioznawstwa.

4. Przekaz wiedzy na temat "natury" mediów (zob. teoria ekologii mediów).

Literatura:

Castells M., Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. Sebastian Szymański, Warszawa 2008.

Innis H., The bias of communication, University of Toronto Press Toronto, Ontario 1951.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

McLuhan M., Wybór pism, Warszawa 1975.

McLuhan M., Wybór tekstów – Marshall McLuhan, Poznań 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

McQuail D., Teoria komunikacji masowej, Warszawa 2019.

Mumford L., Technics and civilization, Harcourt Brace, New York 1934.

Laskowska M., Marcyński K., Media ecology – (un)necessary research perspective in media studies „Mediatization Studies” 2019.

Laskowska M., Marcyński K., Perspektywa badawcza ekologii mediów w teologii mediów i komunikacji, w: 25-lecie studiów dziennikarskich na UKSW, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, s. 137-155.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

"Kultura - Media - Teologia"

"Studia Medioznawcze"

"Zeszyty Prasoznawcze"

Media Ecology Association

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu (3 pkt. ECTS):


Zajęcia zorganizowane:

- wykład - 30 godzin dydaktycznych


Praca własna:

- przygotowanie do zajęć: 5 godz. dydaktycznych

- wypowiedzi na zajęciach: 15 godz. dydaktycznych

- konsultacje: 5 godz. dydaktycznych

- powtórzenie do egzaminu: 25 godz. dydaktycznychTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy dziennikarza, posiadającego znajomość społecznej roli mediów.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Przygotowanie studenta do pracy dziennikarza, posiadającego znajomość społecznej roli mediów.

2. Przygotowanie przyszłych dziennikarzy do przekładania teorii nauk o komunikacji społecznej i mediach na praktykę.

3. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu społecznego znaczenia mediów w interpretacji klasyków medioznawstwa.

4. Przekaz wiedzy na temat "natury" mediów (zob. teoria ekologii mediów).

Literatura:

Castells M., Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. Sebastian Szymański, Warszawa 2008.

Innis H., The bias of communication, University of Toronto Press Toronto, Ontario 1951.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

McLuhan M., Wybór pism, Warszawa 1975.

McLuhan M., Wybór tekstów – Marshall McLuhan, Poznań 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

McQuail D., Teoria komunikacji masowej, Warszawa 2019.

Mumford L., Technics and civilization, Harcourt Brace, New York 1934.

Laskowska M., Marcyński K., Media ecology – (un)necessary research perspective in media studies „Mediatization Studies” 2019.

Laskowska M., Marcyński K., Perspektywa badawcza ekologii mediów w teologii mediów i komunikacji, w: 25-lecie studiów dziennikarskich na UKSW, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, s. 137-155.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

"Kultura - Media - Teologia"

"Studia Medioznawcze"

"Zeszyty Prasoznawcze"

Media Ecology Association

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)