Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMSKP Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne i media
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W02

DK2_W04

DK2_W13

DK2_U17

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zdobycia poszerzonej wiedzy z obszaru komunikowania politycznego, napisania pracy magisterskiej, poprawnej pod względem metodologicznym i merytorycznym.

Pełny opis:

Obszar badawczy seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień: mediatyzacja komunikowania politycznego, zagadnienia wizerunku prasowego, reklama wyborcza, analiza zawartości prasy, komunikowanie polityczne Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, middle range theories of mass communication. Tematyka seminarium odwołuje się w zasadniczej mierze do dyscypliny nauk o mediach, ale również do nauk o polityce. Procesy mediatyzacji komunikowania politycznego odzwierciedlają nowe relacje zależności między światem polityki i światem mediów. Ich właściwa interpretacja wymaga poznania logiki mediów i logiki politycznej.

Najważniejszymi teoriami średniego zasięgu, odnoszącymi się do wielowątkowej próby uchwycenia procesu zmediatyzowanego komunikowania, są: gatekeeping, teoria wartości informacji, framing, agenda-setting, Elaboration Likelihood Model, Uses and Gratifications, interakcja paraspołeczna, dyfuzja innowacji, efekt osoby trzeciej, spirala milczenia. Metodologia prac badawczych podejmowanych na seminarium licencjackim odwołuje się w zasadniczej mierze do badań empirycznych.

Literatura:

Brodzińska-Mirowska, B. (2019). Profesjonalizacja komunikacji politycznej w dobie mediatyzacji: Wyzwania koncepcyjne i badawcze. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 62(2), 193-209.

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gackowski, T., & Łączyński, M. (red.). (2018). Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać. CeDeWu. Pl.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów. Wydawnictwo UJ.

McCombs, M. E. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michalczyk, S. (2015). Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów: klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae-Skarb Śląski.

Michalczyk, S. (2019). Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Michalczyk, S. (2013). Teoria wartości informacji: historia i współczesność. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, (10), 131-146.

Oniszczuk, Z. (2011). Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji. Studia Medioznawcze, (4 (47)), 11-22.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK nr 1 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk o komunikacji społecznej i meidach z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych (TMA_W12)

w zakresie umiejętności:

EK nr 2 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (TMA_U01)

EK nr 3 - posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych (TMA_U03)

w zakresie kompetencji społecznych:

EK nr 4 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05)

Opis ECTS:

- udział w ćwiczeniach

- przygotowanie pracy magisterskiej

- konsultacje indywidualne z promotorem

- przygotowanie artykułu naukowego

W sumie - 6 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wymogi, konieczne do zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach,

- wykonywanie prac zleconych

- na I roku - sprecyzowane naukowe i zawodowe zainteresowana, ustalenie tematu pracy, ustalenie, spisanie źródeł, ustalenie metody badawczej, wstępne zaplanowanie i skonkretyzowanie procesu badawczego; zatwierdzenie tematu, napisanie I rozdziału – termin oddania: 1 maja.

- na II roku: II rozdział (termin oddania: 1 grudnia); do 15 marca: III rozdział.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.