Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyzwania cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMWC
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wyzwania cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone Sieci i różnym występującym w niej fenomenom rozpatrywanym w perspektywie komunikacyjnej, kulturowej i etycznej. Cyfrowy świat niesie wciąż nowe wyzwania i zagrożenia. Internet zmienił nasz styl życia na wszystkich jego płaszczyznach. Poza tym, że ułatwia komunikację na wszystkich jej poziomach i powoduje mediację różnych sfer życia, niesie także pewne konkretne zagrożenia. Z tych zagrożeń często nie zdajemy sobie sprawy lub je po prostu bagatelizujemy, a ich skutki są czasem tragiczne – od uzależnień aż po samounicestwienie.

Celem konwersatorium jest prezentacja i analiza fenomenów już istniejących w Sieci, ale także zagrożeń i uzależnień.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Wprowadzenie - krótka historia Sieci

2. Internet a styl życia

3. Społeczności: internet, cyberspołeczności, cyfrowi tubylcy i cyfrowi migranci.

4. Tożsamość w sieci

5. Sieć jako miejsce emocji (żałoba, gniew, samotność i miłość w internecie), wyrażania siebie, platforma komunikacji i rozrywki.

6. Autokreacja w Sieci (hiperobecność)

7. Religia w sieci i religia sieciowa

8. Gry sieciowe

9. Sekty w internecie

10. Cyfrowe dzieci – zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy

11. Samobójstwo w Sieci

12. Zagrożenia internetowe i uzależnienia (fake news, deep fake, addiction i dependence, chat, pornografia, voyeryzm, trans dysocjacyjny przed monitorem, uzależnienia emocjonalne i inne)

13. Narzędzia i kryteria diagnostyczne nowych uzależnień i sposoby ich leczenia.

14. Prezentacja wybranych badań dotyczących Sieci i jej zagrożeń

15. Netykieta

Literatura:

Alter A., Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom, tłum. A. Gola, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Bakiewicz K., Fake news. Produkt medialny czasów postprawdy, Aspra, Warszawa 2020.

Barbrook R., Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawskie Wydaw. Literackie Muza, Warszawa 2009.

Boese A., Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku, przekł. G. Gasparska, Amber, Warszawa 2018.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, przeł. M. Wieczorek-Niebielska, Wydaw, Salwador, Kraków 2005

Ogonowska A., Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka, Wydaw. Edukacyjne, Kraków 2018

Pręgowski M.P., Zarys aksjologii internetu, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Siemieniecka D., Skibińska M., Majewska K., Cyberagresja. Zjawisko, skutki, zapobieganie, Wydaw. Naukowe UMK, Toruń 2020.

Siuda P., Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Stępniak K. (red. nauk.), Nowe media a styl życia, Typografia Pułtusk – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2016.

Stępniak K., W podwójnej Sieci. Reklama czy sposób werbowania, czyli sekty w Internecie, [w:] Grupy kultowe: uwarunkowania społeczne, red. nauk. M. Gajewski, Wydaw. WAM, Kraków 2012, s. 74–97.

Szpunar M., Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 494–504.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. P. Cypryańsi, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Van Der Leun G, Mandel T., Netykieta czyli Przykazania dla internautów, przekł. A. Hildebrandt, „Nikom”, Warszawa 1998.

Zwoliński A., Sekty w internecie, Wydaw. Salwador, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu zajęć student powinien:

- wykazać się wiedzą na temat różnych fenomenów/zjawisk występujących w Sieci

- umieć je opisać i scharakteryzować oraz dokonać ich analizy w kategoriach komunikacyjnych i antropologicznych

- nabyć kompetencje dotyczące ich oceny etycznej

- zdobyć wiedzę, jak i gdzie szukać pomocy i rozwiązywania problemów, z którymi może się spotkać użytkownik Sieci.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta na podstawie wiedzy podczas egzaminu ustnego a w przypadku nauczania zdalnego na podstawie testu zawierający 20 pytań zamkniętych i 5 otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone Sieci i różnym występującym w niej fenomenom rozpatrywanym w perspektywie komunikacyjnej, kulturowej i etycznej. Cyfrowy świat niesie wciąż nowe wyzwania i zagrożenia. Internet zmienił nasz styl życia na wszystkich jego płaszczyznach. Poza tym, że ułatwia komunikację na wszystkich jej poziomach i powoduje mediację różnych sfer życia, niesie także pewne konkretne zagrożenia. Z tych zagrożeń często nie zdajemy sobie sprawy lub je po prostu bagatelizujemy, a ich skutki są czasem tragiczne – od uzależnień aż po samounicestwienie.

Celem konwersatorium jest prezentacja i analiza fenomenów już istniejących w Sieci, ale także zagrożeń i uzależnień.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Wprowadzenie - krótka historia Sieci

2. Internet a styl życia

3. Społeczności: internet, cyberspołeczności, cyfrowi tubylcy i cyfrowi migranci.

4. Tożsamość w sieci

5. Sieć jako miejsce emocji (żałoba, gniew, samotność i miłość w internecie), wyrażania siebie, platforma komunikacji i rozrywki.

6. Autokreacja w Sieci (hiperobecność)

7. Religia w sieci i religia sieciowa

8. Gry sieciowe

9. Sekty w internecie

10. Cyfrowe dzieci – zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy

11. Samobójstwo w Sieci

12. Zagrożenia internetowe i uzależnienia (fake news, deep fake, addiction i dependence, chat, pornografia, voyeryzm, trans dysocjacyjny przed monitorem, uzależnienia emocjonalne i inne)

13. Narzędzia i kryteria diagnostyczne nowych uzależnień i sposoby ich leczenia.

14. Prezentacja wybranych badań dotyczących Sieci i jej zagrożeń

15. Netykieta

Literatura:

Alter A., Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom, tłum. A. Gola, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Bakiewicz K., Fake news. Produkt medialny czasów postprawdy, Aspra, Warszawa 2020.

Barbrook R., Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawskie Wydaw. Literackie Muza, Warszawa 2009.

Boese A., Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku, przekł. G. Gasparska, Amber, Warszawa 2018.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, przeł. M. Wieczorek-Niebielska, Wydaw, Salwador, Kraków 2005

Ogonowska A., Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka, Wydaw. Edukacyjne, Kraków 2018

Pręgowski M.P., Zarys aksjologii internetu, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Siemieniecka D., Skibińska M., Majewska K., Cyberagresja. Zjawisko, skutki, zapobieganie, Wydaw. Naukowe UMK, Toruń 2020.

Siuda P., Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Stępniak K. (red. nauk.), Nowe media a styl życia, Typografia Pułtusk – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2016.

Stępniak K., W podwójnej Sieci. Reklama czy sposób werbowania, czyli sekty w Internecie, [w:] Grupy kultowe: uwarunkowania społeczne, red. nauk. M. Gajewski, Wydaw. WAM, Kraków 2012, s. 74–97.

Szpunar M., Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 494–504.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. P. Cypryańsi, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Van Der Leun G, Mandel T., Netykieta czyli Przykazania dla internautów, przekł. A. Hildebrandt, „Nikom”, Warszawa 1998.

Zwoliński A., Sekty w internecie, Wydaw. Salwador, Kraków 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)