Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomen reklamy religijnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-FRR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fenomen reklamy religijnej
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W08, DK2_W10, DK2_W14, DK2_U11, DK2_U16


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie reklamy religijnej jako narzędzia komunikacji perswazyjnej o charakterze religijnym.

Uczestnicy wykładu zdobędą pogłębioną wiedzę na temat reklamy religijnej jako odrębnego typu reklamy obok takich reklam jak reklamy społeczne, polityczne czy komercyjne.

Studenci w trakcie zajęć zostaną przygotowani do stworzenia i zaprezentowania autorskiej reklamy religijnej (spot reklamowy lub plakat)

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Reklama religijna jako rodzaj komunikacji wizualnej

2. Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy obok reklamy komercyjnej, społecznej i politycznej

3. Kościół a reklama religijna

4. Definicja, cele i typy reklamy religijnej.

5. Rola i znaczenie sacrum w reklamie religijnej

6. Retoryka reklamy religijnej

7. Poetyka reklamy religijnej

8. Reklama religijna a shockvertising

9. Reklama religijna - słabe o mocne strony

10. Reklama religijna w społeczeństwie konsumpcyjnym- kontekst kultury reklamy

11. Prezentacja reklam przygotowanych przez studentów i ich omówienie

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Stępniak, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa- Pułtusk 2017.

Etyka w reklamie, Watykan 1997

P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 2008

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

W. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie

R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych , Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DL_W01- zna terminologie z zakresu komunikacji reklamowej. Rozumie potrzebę wykorzystania reklamy w komunikacji Kościoła z szeroko rozumianym odbiorcą. Potrafi w zdefiniować reklamę religijna, jej typy i cele.

DL_K03- posiada rozszerzone umiejętności w dziedzinie komunikacji reklamowej w kontekście wykorzystania i interpretacji reklamy religijnej

DL_K10 - ma świadomość znaczenia reklamy religijnej jako medium prowadzącego do pogłębionej refleksji o charakterze uniwersalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Na oceną 2: nie posiada znajomości terminologii z zakresu komunikacji reklamowej, nie wie jak Kościół może wykorzystywać reklamę do komunikacji z szeroko rozumianym odbiorcą. Nie zna definicji reklamy religijnej, nie potrafi określić jej celów i wymienić jej typów.

na ocenę 3: posiada w stopniu wystarczającym znajomość terminologii z zakresu komunikacji reklamowej rozróżnia typy reklam, w tym także potrafi zdefiniować reklamę religijną, określić jej cele i typy

na ocenę 4: dobrze posługuje się terminologią z zakresu komunikacji reklamowej, rozróżnia typy reklam, w tym także potrafi zdefiniować reklamę religijną, określić jej cele i typy oraz znaczenie reklamy religijnej we współczesnej komunikacji Kościoła z heterogenicznym odbiorcą.

na ocenę 5:doskonale rozumie znaczenie reklamy religijnej we współczesnej komunikacji Kościoła z heterogenicznym odbiorcą. Posługuje się biegle terminologią z zakresu komunikacji reklamowej, rozróżnia typy reklam, w tym także potrafi zdefiniować reklamę religijną, określić jej cele i typy i zaprezentować własny spot reklamowy lub billboard. Potrafi swobodnie dyskutować na temat reklamy religijnej w kontekście zagadnienia reklamy jako komunikacji wizualnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie reklamy religijnej jako narzędzia komunikacji współczesnego Kościoła z szeroko rozumianym odbiorcą.

Uczestnicy wykładu zdobędą pogłębiona wiedzę na temat reklamy religijnej jako odrębnego typu reklamy.

Studenci w trakcie zajęć zostaną przygotowani do stworzenia i zaprezentowania autorskiej reklamy religijnej (spot reklamowy lub billboard)

Pełny opis:

1. Reklama religijna jako rodzaj komunikacji

2. Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy obok reklamy komercyjnej, społecznej i politycznej

3. Kościół a reklama w epoce nowych mediów

4. Definicja, cele i typy reklamy religijnej.

5. Rola i znaczenie sacrum w reklamie religijnej

6. Retoryka reklamy religijnej

7. Poetyka reklamy religijnej

8. Reklama religijna a shockvertising

9. Reklama religijna - słabe o mocne strony

10. Reklama religijna w społeczeństwie konsumpcyjnym- kontekst kultury reklamy

11. Prezentacja reklam przygotowanych przez studentów i ich omówienie

12. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Stępniak, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa- Pułtusk 2017.

Etyka w reklamie, Watykan 1997

P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 2008

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

W. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie

R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych , Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie reklamy religijnej jako narzędzia komunikacji współczesnego Kościoła z szeroko rozumianym odbiorcą.

Uczestnicy wykładu zdobędą pogłębiona wiedzę na temat reklamy religijnej jako odrębnego typu reklamy.

Studenci w trakcie zajęć zostaną przygotowani do stworzenia i zaprezentowania autorskiej reklamy religijnej (spot reklamowy lub billboard)

Pełny opis:

1. Reklama religijna jako rodzaj komunikacji

2. Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy obok reklamy komercyjnej, społecznej i politycznej

3. Kościół a reklama w epoce nowych mediów

4. Definicja, cele i typy reklamy religijnej.

5. Rola i znaczenie sacrum w reklamie religijnej

6. Retoryka reklamy religijnej

7. Poetyka reklamy religijnej

8. Reklama religijna a shockvertising

9. Reklama religijna - słabe o mocne strony

10. Reklama religijna w społeczeństwie konsumpcyjnym- kontekst kultury reklamy

11. Prezentacja reklam przygotowanych przez studentów i ich omówienie

12. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Stępniak, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa- Pułtusk 2017.

Etyka w reklamie, Watykan 1997

P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 2008

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

W. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie

R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych , Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z nowym zagadnieniem, jego fenomenem i badaniami dotyczącymi reklamy religijnej.

Pełny opis:

Główne zagadnienia

1. Reklama religijna jako rodzaj komunikacji wizualnej - zagadnienia teoretyczne i badania fokusowe dotyczące reklamy religijnej

2. Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy obok reklamy komercyjnej, społecznej i politycznej

3. Kościół a reklama w epoce nowych mediów

4. Definicja, cele i typy reklamy religijnej.

5. Rola i znaczenie i pojęcie sacrum w reklamie religijnej

6. Retoryka reklamy religijnej

7. Poetyka reklamy religijnej

8. Reklama religijna a shockvertising

9. Reklama religijna - słabe o mocne strony

10. Reklama religijna w społeczeństwie konsumpcyjnym- kontekst kultury reklamy

11. Prezentacja reklam przygotowanych przez studentów i ich omówienie

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Stępniak, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa- Pułtusk 2017.

K. Stępniak, Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w reklamie religijnej, „Studia Medioznawcze” 2018, nr 2, s. 85–98.

K. Stępniak, Reklama religijna jako odrębny typ reklamy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, nr 2, s. 327–341, http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/2-234/art/12857/

K. Stępniak, Advertising in communication of the Catholic Church. Poland’s case, “Central European Journal of Communication” Fall 2020, No. 3, s. 409–425, https://journals.ptks.pl/cejc/article/view/211/144

K. Stępniak, Shockvertising versus reklama religijna, [w:] Media – Biznes – Kultura. Medialne kreacje wizerunkowe – obraz i słowo, Red. B. Czechowska-Derkacz, D. Chomik, J. Wojsław, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 153–171.

Etyka w reklamie, Watykan 1997

P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 2008

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

W. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie

R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych , Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)