Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-ABW
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://pby5mll
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W06

DL_W18

DL_U05

DL_U10

DL_U14

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta ze sposobami analizy wydarzeń w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami mającymi wpływ na aktualną sytuację.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta ze sposobami analizy wydarzeń w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami mającymi wpływ na aktualną sytuację w świecie oraz w Polsce. zapoznanie się z korelacją z innymi wydarzeniami mogącymi mieć wpływ na bieżące wydarzenia. Zapoznanie się z postaciami mającymi wpływ na wydarzenia. Poznanie najważniejszych gatunków dziennikarskich oraz narzędzi komunikacji społecznej.

Literatura:

K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

D. Kępa-Figura, I. Hofman ( red.), Medialny obraz świata, t 1: Zagadnienia teoretyczne, Lublin 2015

K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

E. Nowak, Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze”, 2016.

Literatura uzupełniająca:

M. Chyliński, Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 14, z. 1, s. 83–97.

M. Palczewski, Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1 (44), s. 31–41

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia 2020/2021

Microsoft Teams kod dostępu:

- do1 grupa 1 - pby5mll;

- do1 grupa 3 - 9lz5gjz;

Student potrafi logicznie analizować bieżące informacje w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami z Polski i ze świata.

EK nr 1: ma wiedzę dotyczącą bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie;

EK nr 2: student potrafi definiować podstawowe problemy badawcze;

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi terminami

adekwatnymi do potrzeb badań;

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące - inscenizacja

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski, Anna Modzelewska
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski, Anna Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcie mają na celu zapoznać studenta ze sposobami analizy wydarzeń w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami mającymi wpływ na aktualną sytuację.

Literatura:

Z. Bauer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2012. M. Chyliński, Fałszywe wiadomości: antydobra w

ekosystemie informacji, "Com.press" 2018, nr 4(1), s. 6-22. H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych

mediów, Warszawa 2007.

K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1984.

P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006.

A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki, różne kultury, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne:

Student orientuje się we współczesnych wydarzeniach w Polsce i na świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcie mają na celu zapoznać studenta ze sposobami analizy wydarzeń w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami mającymi wpływ na aktualną sytuację.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Analizę dokonuje się na wybranych środkach komunikacji. Cotygodniowe prasówki na wybrane, bieżące tematy podlegają analizie z różnych punktów widzenia.

Literatura:

Z. Bauer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2012. M. Chyliński, Fałszywe wiadomości: antydobra w

ekosystemie informacji, "Com.press" 2018, nr 4(1), s. 6-22. H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych

mediów, Warszawa 2007.

K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1984.

P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006.

A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki, różne kultury, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne:

Student orientuje się we współczesnych wydarzeniach w Polsce i na świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zając
Prowadzący grup: Marek Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zając
Prowadzący grup: Marek Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)