Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-ABW
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://pby5mll
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W06

DL_W18

DL_U05

DL_U10

DL_U14

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta ze sposobami analizy wydarzeń w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami mającymi wpływ na aktualną sytuację.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta ze sposobami analizy wydarzeń w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami mającymi wpływ na aktualną sytuację w świecie oraz w Polsce. zapoznanie się z korelacją z innymi wydarzeniami mogącymi mieć wpływ na bieżące wydarzenia. Zapoznanie się z postaciami mającymi wpływ na wydarzenia. Poznanie najważniejszych gatunków dziennikarskich oraz narzędzi komunikacji społecznej.

Literatura:

K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

D. Kępa-Figura, I. Hofman ( red.), Medialny obraz świata, t 1: Zagadnienia teoretyczne, Lublin 2015

K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

E. Nowak, Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze”, 2016.

Literatura uzupełniająca:

M. Chyliński, Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 14, z. 1, s. 83–97.

M. Palczewski, Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1 (44), s. 31–41

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia 2020/2021

Microsoft Teams kod dostępu:

- do1 grupa 1 - pby5mll;

- do1 grupa 3 - 9lz5gjz;

Student potrafi logicznie analizować bieżące informacje w Polsce i na świecie w korelacji z innymi wydarzeniami z Polski i ze świata.

EK nr 1: ma wiedzę dotyczącą bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie;

EK nr 2: student potrafi definiować podstawowe problemy badawcze;

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi terminami

adekwatnymi do potrzeb badań;

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące - inscenizacja

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zając
Prowadzący grup: Marek Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zając
Prowadzący grup: Marek Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zając
Prowadzący grup: Marek Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)