Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania socjologiczne w pracy dziennikarza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-BS
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania socjologiczne w pracy dziennikarza
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://rj4wxc7
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W13

DL_W08

DL_U02

Skrócony opis:

Wykład wprowadza studentów w podstawową wiedzę socjologiczną. Uczy używania jej do wyjaśniania zjawisk społecznych, a także pokazuje, jak korzystać z badań socjologicznych jako źródeł informacji dziennikarskich.

Pełny opis:

Wykład wprowadza studentów w podstawowe pojęcia socjologiczne, zwłaszcza dotyczące struktur i instytucji społecznych. Zapoznaje z najważniejszymi teoriami socjologicznymi, uczy wykorzystania wyobraźni i wiedzy socjologicznej do wyjaśniania zjawisk społecznych. Pokazuje, jak korzystać z badań socjologicznych jako źródeł informacji dziennikarskich.

Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1 DL_W13 - ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, procesach społecznych oraz metodach badawczych stosowanych w socjologii

2 (ndst) - nie posiada wiedzy na ten temat

3 (dst) - posiada w stopniu ograniczonym wiedzę na ten temat

4 (db) - posiada wiedzę na ten temat w stopniu dobrym

5 (bdb) - posiada wiedzę na ten temat w stopniu bardzo dobrym

EK 2 DL_W08 zna podstawy najważniejszych klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych, rozumie ich potencjał w wyjaśnianiu zjawisk społecznych

2 (ndst) – nie zna najważniejszych klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych

3 (dst) – słabo zna niektóre klasyczne i współczesne teorie socjologiczne

4 (db) – dobrze orientuje się w najważniejszych klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych, próbuje zrozumieć ich potencjał w wyjaśnianiu zjawisk społecznych

5 (bdb) – bardzo dobrze zna najważniejsze klasyczne i współczesne teorie socjologiczne, potrafi wskazać na ich potencjał w wyjaśnianiu zjawisk społecznych

EK 3 DL_U02 potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną do analizy rzeczywistości społecznej, umie korzystać z badań socjologicznych jako źródła informacji dziennikarskich

2 (ndst) – nie potrafi wykorzystać wiedzy socjologicznej do analizy rzeczywistości społecznej, ani nie umie korzystać z badań socjologicznych jako źródła informacji dziennikarskich

3 (dst) – w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej do analizy niektórych aspektów rzeczywistości społecznej, oraz z badań socjologicznych jako źródła informacji dziennikarskich

4 (db) – dobrze umie wykorzystać wiedzę socjologiczną do analizy różnych aspektów rzeczywistości społecznej, potrafi właściwie korzystać z badań socjologicznych jako źródła informacji dziennikarskich

5 (bdb) – potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę socjologiczną do analizy wielu aspektów rzeczywistości społecznej, potrafi biegle korzystać z badań socjologicznych jako źródła informacji dziennikarskich

Opis 3 pkt ECTS:

1pkt = 30 godzin - aktywny udział w zajęciach

1pkt =30 godzin - przygotowanie materiałów zaliczających zajęcia

1pkt = 30 godzin - przygotowanie do testów sprawdzających wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

1) obecność na wykładach (lista obecności, aktywność)

2) ocena ze sprawdzianu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tutak
Prowadzący grup: Mateusz Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)