Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo - rzeczywistość i obraz medialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-CH
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo - rzeczywistość i obraz medialny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zagadnienia wstępne:

 medialny obraz świata

 techniki manipulacji w mediach

 odbiorca wobec przekazu mediów

 procesy mediatyzacji

 mediatyzacja religii

Wizerunek i wizerunek medialny/obraz medialny:

 pojęcie i czynniki wpływające na wizerunek

 metody badania wizerunku medialnego

 techniki kreowania wizerunku w mediach

Współczesne chrześcijaństwo i jego odłamy:

 geografia i demografia,

 prześladowanie chrześcijan

Stanowisko Kościołów chrześcijańskich wobec najważniejszych problemów chrześcijaństwa i świata – jego odbicie w mediach (analiza przekazów medialnych – case studies)

 ekumenizm

 sekularyzacja/prywatyzacja religii

 pentekostelizacja

 kryzys migracyjny

 ekologia

 religia w internecie

 sanacja wizerunku instytucji religijnej w sytuacji kryzysowej

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z rozmieszczeniem geograficznym i cechami demograficznymi poszczególnych odłamów chrześcijaństwa i ich niechrześcijańskich „sąsiadów”

2. Uwrażliwienie studentów na manipulacyjną stronę świata mediów

3. Nabycie przez studentów umiejętności:

 rozpoznawania i analizowania mechanizmów medialnego obrazowania rzeczywistości

 krytycznego korzystania z mediów i identyfikowania technik manipulacyjnych stosowanych w praktyce medialnej

 rozumienia pojęcia i konsekwencji mediatyzacji religii

 rozumienia zasad budowy wizerunku religii/chrześcijaństwa/Kościoła katolickiego w mediach

 dokonywania analizy porównawczej tekstów medialnych dotyczących współczesnego świata i chrześcijaństwa

 diagnozowania rozbieżności między wizerunkiem pożądanym a rzeczywistym Kościołów chrześcijańskich

 oceniania możliwości zmian w relacjach z otoczeniem instytucji religijnej w warunkach kryzysu

Literatura:

Adamski A., Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, [w:] B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź 2013, s. 41–60.

Bełkot A., „Model kodowania i dekodowania” Stuarta Halla w teoriach komunikacji, „Sensus Historiae” 2016, nr 3, s. 57–79.

Bertrand C.-J., Deontologia mediów, przeł. T. Szymański, Warszawa 2007.

Guzek D., Mediatyzacja religii: analiza pojęcia, [w:] E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (red.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura, Gliwice 2015, s. 69–78.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Iwanicki J., Mediatyzacja treści religijnych w kulturze internetowej i popularnej, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2017, nr 2, s. 17–28.

Kościelniak K., Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Podstawy religiologii, prezentacja najważniejszych religii świata, wyraźnie ukazane różnice, uniwersalizm i wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, problem sekt, wybór tekstów źródłowych z komentarzami, Kraków 2002.

Leśniczak R., Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 3, s. 237–246.

Łódzki B., Medialny obraz rzeczywistości, „Studia Socialia Cracoviensia” 2017, nr 1, s. 121–136.

Michalczyk S., Pojęcie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009, s. 17–33.

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, przeł. J. Gilewicz, Poznań 2004.

Przybysz M., Kreowanie wizerunku Kościoła w mediach za pomocą public relations i reklamy, [w:] M. Przybysz, J. Kloch (red.), Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations z zastosowaniem technologii Web 2.0 w Kościele w Polsce, Katowice 2012, s. 11–50.

Przywara P., News a fakt – wokół relacji między medialnym obrazem świata a rzeczywistością, „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 1, www.komunikacjaspoleczna.edu.pl.

Religie świata, „Polityka” 2019, dod. „Niezbędnik Inteligenta” nr 3, s. 1–130.

Skreczko A., Rola Kościoła w przeciwdziałaniu manipulacji w mediach, „Studia Teologiczne” 28 (2010), s. 237–254.

Stachowska E., Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S. Hjarvarda, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2017, nr 4, s. 41–55.

Szulich-Kałuża J., Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2018, nr 2, s. 69–81.

Toeplitz K.T., Dokąd prowadzą nas media, Warszawa 2006.

Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. R.T. Ptaszek, M. Piwowarczyk, Lublin 2012.

Weiler J.H.H., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, przeł. W. Michera, Poznań 2003.

Zakrzewski D., Medialny obraz świata i środki go tworzące, „Człowiek w Kulturze” Nr 25 (2015), s. 357–379.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na zajęciach oraz pracy pisemnej, której tematykę na podstawie omawianego zakresu materiału określa wykładowca. Praca ma charakter eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadnienia wstępne:

 medialny obraz świata

 techniki manipulacji w mediach

 odbiorca wobec przekazu mediów

 procesy mediatyzacji

 mediatyzacja religii

Wizerunek i wizerunek medialny/obraz medialny:

 pojęcie i czynniki wpływające na wizerunek

 metody badania wizerunku medialnego

 techniki kreowania wizerunku w mediach

Współczesne chrześcijaństwo i jego odłamy:

 geografia i demografia,

 prześladowanie chrześcijan

Stanowisko Kościołów chrześcijańskich wobec najważniejszych problemów chrześcijaństwa i świata – jego odbicie w mediach (analiza przekazów medialnych – case studies)

 ekumenizm

 sekularyzacja/prywatyzacja religii

 pentekostelizacja

 kryzys migracyjny

 ekologia

 religia w internecie

 sanacja wizerunku instytucji religijnej w sytuacji kryzysowej

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z rozmieszczeniem geograficznym i cechami demograficznymi poszczególnych odłamów chrześcijaństwa i ich niechrześcijańskich „sąsiadów”

2. Uwrażliwienie studentów na manipulacyjną stronę świata mediów

3. Nabycie przez studentów umiejętności:

 rozpoznawania i analizowania mechanizmów medialnego obrazowania rzeczywistości

 krytycznego korzystania z mediów i identyfikowania technik manipulacyjnych stosowanych w praktyce medialnej

 rozumienia pojęcia i konsekwencji mediatyzacji religii

 rozumienia zasad budowy wizerunku religii/chrześcijaństwa/Kościoła katolickiego w mediach

 dokonywania analizy porównawczej tekstów medialnych dotyczących współczesnego świata i chrześcijaństwa

 diagnozowania rozbieżności między wizerunkiem pożądanym a rzeczywistym Kościołów chrześcijańskich

 oceniania możliwości zmian w relacjach z otoczeniem instytucji religijnej w warunkach kryzysu

Literatura:

Adamski A., Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, [w:] B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź 2013, s. 41–60.

Bełkot A., „Model kodowania i dekodowania” Stuarta Halla w teoriach komunikacji, „Sensus Historiae” 2016, nr 3, s. 57–79.

Bertrand C.-J., Deontologia mediów, przeł. T. Szymański, Warszawa 2007.

Guzek D., Mediatyzacja religii: analiza pojęcia, [w:] E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (red.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura, Gliwice 2015, s. 69–78.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Iwanicki J., Mediatyzacja treści religijnych w kulturze internetowej i popularnej, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2017, nr 2, s. 17–28.

Kościelniak K., Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Podstawy religiologii, prezentacja najważniejszych religii świata, wyraźnie ukazane różnice, uniwersalizm i wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, problem sekt, wybór tekstów źródłowych z komentarzami, Kraków 2002.

Leśniczak R., Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 3, s. 237–246.

Łódzki B., Medialny obraz rzeczywistości, „Studia Socialia Cracoviensia” 2017, nr 1, s. 121–136.

Michalczyk S., Pojęcie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009, s. 17–33.

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, przeł. J. Gilewicz, Poznań 2004.

Przybysz M., Kreowanie wizerunku Kościoła w mediach za pomocą public relations i reklamy, [w:] M. Przybysz, J. Kloch (red.), Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations z zastosowaniem technologii Web 2.0 w Kościele w Polsce, Katowice 2012, s. 11–50.

Przywara P., News a fakt – wokół relacji między medialnym obrazem świata a rzeczywistością, „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 1, www.komunikacjaspoleczna.edu.pl.

Religie świata, „Polityka” 2019, dod. „Niezbędnik Inteligenta” nr 3, s. 1–130.

Skreczko A., Rola Kościoła w przeciwdziałaniu manipulacji w mediach, „Studia Teologiczne” 28 (2010), s. 237–254.

Stachowska E., Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S. Hjarvarda, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2017, nr 4, s. 41–55.

Szulich-Kałuża J., Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2018, nr 2, s. 69–81.

Toeplitz K.T., Dokąd prowadzą nas media, Warszawa 2006.

Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. R.T. Ptaszek, M. Piwowarczyk, Lublin 2012.

Weiler J.H.H., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, przeł. W. Michera, Poznań 2003.

Zakrzewski D., Medialny obraz świata i środki go tworzące, „Człowiek w Kulturze” Nr 25 (2015), s. 357–379.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Butkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Butkiewicz
Strona przedmiotu: http://122zucu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

kod zespołu: 122zucu

Zajęcia poprowadzone będą przede wszystkim metodami wykładu informacyjnego oraz podającego, ale także w formie debaty.

Studenci będą aktywizowani poprzez:

- konieczność przygotowania się do zajęć (zapoznanie się ze wskazanymi przez prowadzącą materiałami dziennikarskimi)

- konieczność włączenia się do dyskusji prowadzonej w czasie zajęć (często będzie miała ona charakter case study)

- wykonanie zleconych prac w kilkuosobowych grupach (wyłącznie w czasie zajęć)

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Prezentacja celu zajęć, sposobu pracy w trakcie wykładu, omówienie literatury i materiałów audiowizualnych, z którymi studenci muszą się zapoznać

2. Jezus - historia biblijna, rzeczywistość Kościoła i obraz medialny

3. Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w świecie starożytnym i współczesnym

4. Prześladowania chrześcijan w historii i dziś. Rzeczywistość i obraz medialny

5. Kościół w czasach PRL-u. Rzeczywistość a obraz medialny

6. Znaczenie świąt Zmartwychwstania Pańskiego a medialny obraz Wielkanocy.

7. Chrześcijanie a ekumenizm. Najważniejsze schizmy w Kościele europejskim

8. Chrześcijanie a polityka. Rzeczywistość a obraz medialny

9. Chrześcijanie a globalne problemy migracyjne. Rzeczywistość a obraz medialny

10. Chrześcijanie wobec aborcji. Rzeczywistość a obraz medialny

11. Nauczanie religii rzymskokatolickiej oraz innych religii chrześcijańskich w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rzeczywistość i obraz medialny

12. Kościoły chrześcijańskie a problem nadużyć seksualnych wobec osób dorosłych oraz osób nieletnich. Rzeczywistość a obraz medialny

13. Problemy dzisiejszego Kościoła - apostazja, wyzwania czasu pandemii koronawirusa itd. Rzeczywistość a obraz medialny

14. Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich wobec filmów nawiązujących do tematyki religijnej (egzorcyzmów, cudów, objawień)

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Publikacje książkowe i w czasopismach

Adamski A., Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, [w:] B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź 2013, s. 41–60.

Chrześcijaństwo, praca zbiorowa, Poczdam 2011.

Dowley T., Historia chrześcijaństwa, (Vocatio) Warszawa 2000.

Flis A., Chrzescijaństwo i Europa, Kraków 2003.

Guzek D., Mediatyzacja religii: analiza pojęcia, [w:] E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (red.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura, Gliwice 2015, s. 69–78.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Iwanicki J., Mediatyzacja treści religijnych w kulturze internetowej i popularnej, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2017, nr 2, s. 17–28.

Jabłoński J., Bronowski J., Religie świata. Chrześcijaństwo, Bielsko-Biała 2011.

Jarmusiewicz A., Chrześcijaństwo i kultura w XXI wieku, Kraków 2002.

Kościelniak K., Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Podstawy religiologii, prezentacja najważniejszych religii świata, wyraźnie ukazane różnice, uniwersalizm i wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, problem sekt, wybór tekstów źródłowych z komentarzami, Kraków 2002.

Leśniczak R., Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 3, s. 237–246.

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, przeł. J. Gilewicz, Poznań 2004.

Przybysz M., Kreowanie wizerunku Kościoła w mediach za pomocą public relations i reklamy, [w:] M. Przybysz, J. Kloch (red.), Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations z zastosowaniem technologii Web 2.0 w Kościele w Polsce, Katowice 2012, s. 11–50.

Przywara P., News a fakt – wokół relacji między medialnym obrazem świata a rzeczywistością, „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 1, www.komunikacjaspoleczna.edu.pl.

Skreczko A., Rola Kościoła w przeciwdziałaniu manipulacji w mediach, „Studia Teologiczne” 28 (2010), s. 237–254.

Stachowska E., Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S. Hjarvarda, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2017, nr 4, s. 41–55.

Szulich-Kałuża J., Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2018, nr 2, s. 69–81.

Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. R.T. Ptaszek, M. Piwowarczyk, Lublin 2012.

Weiler J.H.H., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, przeł. W. Michera, Poznań 2003.

--> Aktualne oraz archiwalne wydania gazet oraz czasopism, w których znajdują się materiały dziennikarskie - artykuły, wywiady itd. - związane tematycznie z poruszanymi zagadnieniami. Lista artykułów będzie podsyłana na bieżąco, z tygodniowym wyprzedzeniam, aby studenci mieli czas dotrzeć do wskazanych pozycji oraz się z nimi zapoznać. Jeśli będzie taka możliwość, teksty będą udostępniane w zakładce z materiałami z zajęć.

Filmy:

Kod da Vinci, reż. R. Howard, 2006.

Królestwo niebieskie, reż. R. Scott, 2005.

Narodzenie, reż. C. Hadwicke, 2006.

Pasja, reż. M. Gibson, 2004.

Spotlight, reż. T. McCarthy, 2015.

Tylko nie mów nikomu, reż. T. Sekielski, 2019.

Wymagania wstępne:

kod do zespołu: 122zucu

Na ostatnich zajęciach w semestrze zostanie przeprowadzony test (wielokrotnego wyboru). Aktywność w czasie zajęć będzie nagradzana dodatkowymi punktami, które później zostaną doliczone do punktacji uzyskanej z testu – suma punktów za test oraz aktywność w czasie zajęć będzie decydować o ocenie końcowej.

Wymagana jest obecność na zajęciach, dopuszcza się 3 nieobecności w ciągu semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)