Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i poznanie moralne - kognitywistyka komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-CP
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i poznanie moralne - kognitywistyka komunikacji
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W09

DL_U08

DL_K09

Wymagania wstępne:

Zapoznanie się przynajmniej z jedną z pozycji zaproponowanych w bibliografii.

Skrócony opis:

kod do zespołu 1pc81o1

Celem wykładu jest ukazanie sposobów powiązania w człowieku myślenia i komunikowania. Jest on jednocześnie homo sapiens i homo communicans. Egzystencja ludzka rozgrywa się jednak na wielu płaszczyznach, stąd coraz trudniej "poznawczo" zdefiniować człowieka. Przyszłym dziennikarzom w refleksji nad człowiekiem i jego poznaniem może pomóc poszerzenie warsztatu o Cognitive Scieces. I to jest głównym celem wykładu.

Pełny opis:

1. Cognitive Sciences

2. Poznanie – ujęcie fundamentalne

3. Kim jest człowiek?

4. Homo communicans

5. Nauka a poszukiwania moralne człowieka

6. Cztery konteksty poznania

7. Cztery sposoby poznania

8. Trans i posthumanizm

9. Ludzkość jako wspólnota moralna - biologia nie jest normatywna

10. Konflikt: nauka – humanizm

11. Czy podmiot ma prawo do swojej części prawdy?

12. Prawda a sens i wolność

13. Komunikacja: rzeczywistość a język

14. Nie-logiczność i pytania otwarte

15. Czym jest kognitywistyka komunikacji?

Literatura:

Bostrom Nick, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Helion, Gliwice 2016.

Brożek B., Myślenie. Podręcznik użytkownika, Copernicus Center Press, Kraków 2016.

Hansen A., Wyloguj swój mózg, Znak, Kraków 2020.

Heilman Kenneth M., Dodna Russell S., Duchowe życie mózgu, PWN, Warszawa 2019.

Kahneman D, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina Sp. z o.o., Poznań 2012.

Kaplan J., Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć, PWN, Warszawa 2019.

Twenge J.M., iGen. Dlaczego dzieciaki…, Smak Słowa, Sopot 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK nr 1 - zna podstawowe zależności pomiędzy poznaniem i komunikacją

EK nr 2 – rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do opisu człowieka w jego egzystencji

Umiejętności:

EK nr 3 potrafi wykorzystywać źródła interdyscyplinarne w przygotowaniu tekstu dziennikarskiego

EK nr 3 samodzielnie analizuje i ocenia jakość informacji pozyskiwanych na drodze interdyscyplinarnej

EK nr 4 zna i potrafi aktywnie korzystać z różnych typów i form poznania – homo sapiens jest jednocześnie homo communicans

EK nr 5 zna podstawowe pojęcia funkcjonujące w kognistywistyce komunikacji i umie je komunikować w sposób prosty i rzetelny

Kompetencje społeczne:

EK nr 6 posiada umiejętność komunikowania na różnych poziomach abstrakcji

EK nr 8 wykazuje dużą odpowiedzialność za wyrażane opinie i przygotowywane komunikaty – poszanowanie dla odbiorcy komunikatu w kontekście prawdy i wolności

EK nr 9 rozumie co oznacza ewolucja myślenia w kontekście zmieniającej się mediosfery

EK nr 10 rozumie co oznacza komunikacja w kontekście „komunikatywność a prawdziwość”

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

ocena z testu kompetencyjnego - 50 proc.

aktywny udział w przygotowaniu do zajęć - 30 proc.

Obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) - 20 proc.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)