Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarstwo prasowe i agencyjne - podstawy warsztatu dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-DP
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo prasowe i agencyjne - podstawy warsztatu dziennikarskiego
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W10

DL_W14

DL_U06

DL_U08

DL_U13

Skrócony opis:

Cel zajęć stanowi nabycie umiejętności pisania tekstów w poszczególnych gatunkach dziennikarskich oraz pisania depeszy agencyjnej. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli również studentowi nabyć praktyczne umiejętności konstrukcji, redagowania i skracania tekstów, a także poznać zasady obróbki dziennikarskiej (chodzi o tzw. opakowanie tekstu: poetyka tytułów, rodzaje lidów, śródtytuły, wyimki, rodzaje otwarć i zakończeń). Celem zajęć jest też wykształcenie umiejętności szukania ciekawych tematów artykułów, zainteresowania czytelnika tekstem, stosowania precyzji językowej i lapidarnego stylu, adekwatnego do danego gatunku dziennikarskiego. Część ćwiczeń jest poświęcona omówieniu rynku prasy w Polsce, a także omówieniu zasad działania głównych agencji informacyjnych (PAP, KAI).

Pełny opis:

1. Rynek prasy w Polsce. Podstawowe pojęcia (kolumna, rozkładówka, szpalta itp.).

2. Największe agencje prasowe w Polsce (PAP, KAI). Prezentacja i zasady funkcjonowania.

3. Analiza wybranych depesz; konstruowanie informacji agencyjnych.

4. Praktyczne zastosowanie serwisu Katolickiej Agencji Informacyjnej w tekstach prasowych, internetowych oraz w mediach społecznościowych.

5. Prezentacja newsa i tematu tekstu - wydobycie różnic. Zastosowanie praktyczne.

6. Kolegium redakcyjne: prowadzenie i uczestnictwo. Organizacja konferencji prasowej.

7. Konstrukcja tekstu informacyjnego i depeszy agencyjnej. Podobieństwa i różnice.

8. Aluzyjne, z grepsem, wartościujące, reporterskie, banalne - czyli rodzaje tytułów. Zastosowanie w reportażach i wywiadach.

9. Rodzaje lidów w tekstach informacyjnych i publicystycznych. Rola zakończenia tekstu.

10. Wypowiedź i cytat w tekście dziennikarskim. Jak operować przykładami.

11. Obróbka dziennikarska tekstu informacyjnego.

12. Opiniotwórczy komunikat na twitterze i facebooku - zasady pisania.

13. Od newsa do bohatera egzemplifikującego problem - rodzaje otwarć tekstu dziennikarskiego.

14. "Opakowanie" reportażu, wywiadu, tekstu publicystycznego.

15. Pytanie retoryczne, wykrzyknik, wielokropek i przecinek w tekście dziennikarskim.

Literatura:

Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010.

Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język (Wolny- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W.), Warszawa 2009.

Kożdoń-Dębecka M., Łuka W., Sułek-Kowalska B., Tumiłowicz B., Zawiślański S., Podstawy warsztatu dziennikarskiego, Warszawa 2012.

Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T. Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Wielki słownik ortograficzny, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2006.

Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Nakład pracy studenta

30 godz. - aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

15 godz. - przygotowanie do ćwiczeń

10 godz. - czas na napisanie tekstów

5 godz. - przygotowanie do kolokwium końcowego

Razem 60 godz.

ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca - mini wykład

Metody aktywizujące: praca indywidualna, praca w grupach; twórcze rozwiązywanie problemów, tzw. "burza mózgów", prowokacja myślowa; metoda inscenizacji: wcielanie się w role dziennikarzy i przeprowadzanie wywiadów, organizacja konferencji prasowych.

Kryteria oceniania realizowane metodą podawczą oraz metodami aktywizującymi, weryfikowane uczestnictwem w zajęciach, pracami pisemnymi oraz kolokwium końcowym.

Na ocenę pracy studenta składają się:

1. praca i aktywność na zajęciach

2. obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

3. systematycznie odrabiane prace domowe

4. prezentacja multimedialna przedstawiona na zajęciach

5. pisemna praca zaliczeniowa na koniec semestru (muszą być spełnione powyższe 4 warunki, aby zostać dopuszczonym do jej napisania).

Na ocenę 2 - student nie ma wiedzy na temat przedmiotu, nie zaliczył pracy końcowej, ma więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Na ocenę 3 - student ma cząstkową wiedzę na temat; oddał wszystkie prace, zaliczył pracę końcową na ocenę dostateczną.

Na ocenę 4 - student ma wiedzę na temat , oddał wszystkie prace, zaliczył pracę końcową na ocenę dobrą.

Na ocenę 5 - ma pełną wiedzę na ten temat, oddał wszystkie prace, zaliczył pracę końcową na ocenę bardzo dobrą.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z końcowej pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk, Mateusz Kot
Prowadzący grup: Milena Kindziuk, Mateusz Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cel zajęć stanowi nabycie umiejętności pisania tekstów w poszczególnych gatunkach dziennikarskich oraz pisania depeszy agencyjnej. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli również studentowi nabyć praktyczne umiejętności konstrukcji, redagowania i skracania tekstów, a także poznać zasady obróbki dziennikarskiej (chodzi o tzw. opakowanie tekstu: poetyka tytułów, rodzaje lidów, śródtytuły, wyimki, rodzaje otwarć i zakończeń). Celem zajęć jest też wykształcenie umiejętności szukania ciekawych tematów artykułów, zainteresowania czytelnika tekstem, stosowania precyzji językowej i lapidarnego stylu, adekwatnego do danego gatunku dziennikarskiego.

Pełny opis:

1. Rynek prasy w Polsce. Podstawowe pojęcia (kolumna, rozkładówka, szpalta itp.).

2. Największe agencje prasowe w Polsce (PAP, KAI). Prezentacja i zasady funkcjonowania.

3. Analiza wybranych depesz; konstruowanie informacji agencyjnych.

4. Praktyczne zastosowanie serwisu Katolickiej Agencji Informacyjnej w tekstach prasowych, internetowych oraz w mediach społecznościowych.

5. Prezentacja newsa i tematu tekstu - wydobycie różnic. Zastosowanie praktyczne.

6. Kolegium redakcyjne: prowadzenie i uczestnictwo. Organizacja konferencji prasowej.

7. Konstrukcja tekstu informacyjnego i depeszy agencyjnej. Podobieństwa i różnice.

8. Aluzyjne, z grepsem, wartościujące, reporterskie, banalne - czyli rodzaje tytułów. Zastosowanie w reportażach i wywiadach.

9. Rodzaje lidów w tekstach informacyjnych i publicystycznych. Rola zakończenia tekstu.

10. Wypowiedź i cytat w tekście dziennikarskim. Jak operować przykładami.

11. Obróbka dziennikarska tekstu informacyjnego.

12. Opiniotwórczy komunikat na twitterze i facebooku - zasady pisania.

13. Od newsa do bohatera egzemplifikującego problem - rodzaje otwarć tekstu dziennikarskiego.

14. "Opakowanie" reportażu, wywiadu, tekstu publicystycznego.

15. Pytanie retoryczne, wykrzyknik, wielokropek i przecinek w tekście dziennikarskim.

Literatura:

Burska K., Cieśla B. (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Łódź 2014.

Kożdoń-Dębecka M., Łuka W., Sułek-Kowalska B., Tumiłowicz B., Zawiślański S., Podstawy warsztatu dziennikarskiego, Warszawa 2012.

Lewandowski P., Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich, 2014.

Lewandowski P., Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich, 2015.

Sklorza A.,Niziołka A. (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.

Ślawska M., Sztuka mediów o świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Katowice 2019.

Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T. Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Wolny- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

znajomość gramatyki i ortografii, umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)