Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat dziennikarza religijnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-DRW
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat dziennikarza religijnego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W14

DL_W16

DL_U07

DL_U10

DL_U18

DL_K03

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej z podstawami warsztaty dziennikarza i specyfiką warsztaty dziennikarza religijnego

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe mają zapoznać studentów zarówno od strony teoretycznej i praktycznej z podstawami warsztaty dziennikarza i dziennikarza religijnego. Studenci zostaną zapoznani z dokumentami wyznaczającymi standardy, normy, wartości oraz rodzaje odpowiedzialności dziennikarskiej oraz z gatunkami i formatami stosowanymi we współczesnych mediach.

W ramach ćwiczeń poddane będą analizie zarówno językowej jak i zawartości treści przygotowane przez studentów formy wypowiedzi dziennikarskich z uwzględnieniem specyfiki języka religijnego.

Literatura:

M. Kożdoń-Dębecka, W. Luka i in., Podstawy warsztatu dziennikarskiego, Warszawa 2012

W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko- Kwas, Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Warszawa 2015

Z. Bauer,E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DL_W14 student zna specyfikę i podstawowe różnice między dziennikarstwem prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym oraz formy dziennikarskie charakterystyczne dla tych mediów, zasady konstruowania layoutu prasowego i internetowego,programu radiowego i telewizyjnego

DL_W16 zna i rozumie współczesne procesy kulturowe

związane z upowszechnieniem się technik wizualnych

DL_U07

potrafi analizować mechanizmy i uwarunkowania

decydujące o funkcjonowaniu nowych mediów i

mediów masowych krajowych i zagranicznych oraz

wskazać najważniejsze podmioty rynku mediów

krajowych i zagranicznych

DL_U10 stosując adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną

samodzielnie wyszukuje i weryfikuje informacje oraz

właściwie je wykorzystuje

DL_U18 potrafi tworzyć i interpretować przekazy wizualne i

audiowizualne

DL_K03 jest świadomy problemów etycznych i prawnych

dotyczących pozyskiwania, zarządzania i

wykorzystywania informacji

Metody i kryteria oceniania:

DL_W14

DL_W16

DL_U07

DL_U10

DL_U18

DL_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Konwersatorium - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)