Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarskie źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-DZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dziennikarskie źródła informacji
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 0.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W11

DL_U06

DL_U10

DL_K03

Skrócony opis:

Student nauczy się pracy z dziennikarskimi źródłami informacji; będzie umiał zdobyć informacje, właściwie je zinterpretować oraz wykorzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zajęcia mają charakter praktyczny, więc praca z konkretnymi źródłami będzie ćwiczona w różnych formach w czasie całego semestru.

Pełny opis:

W czasie zajęć student będzie miał okazje do zdobycia wiedzy, która umożliwi mu wymienianie i opisywanie dziennikarskich źródła informacji; wybieranie źródeł potrzebnych mu do przygotowania określonej pracy i klasyfikowania źródeł, z których będzie korzystał realizując dany temat; a także wyliczanie i proponowanie źródeł, z jakich powinno się korzystać zbierając materiały do przygotowania konkretnego tematu.

W obszarze ćwiczenia umiejętności praktycznych student będzie miał możliwość opracowania zadanych tematów, przy wykorzystaniu z odpowiednich źródeł; wyprowadzenia wniosków na temat wiarygodności źródeł i ich zgodności z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń oraz - w nawiązaniu do rezultatów - weryfikacji zebranych danych.

Natomiast w zakresie podnoszenia kompetencji, udział w ćwiczeniach pomoże w zachowaniu ostrożności w wyrażaniu opinii zbudowanych na niewielkiej liczbie źródeł lub na źródłach nieformalnych; pomoże nauczyć się kierowania pracą zespołu, zwłaszcza wykazując odpowiedzialność za wszelkie efekty jego pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa (wykaz pozycji obowiązkowych):

K. Wolny-Zmorzyński i in., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008.

W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2007.

J. Oledzki, Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, Warszawa 1994.

K. Pokorna- Ignatowicz, Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika "Press", Zeszyty Medioznawcze 3/4 (2001), s. 23-34.

K. Wolny, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945), Kielce 1995.

A. Magdon, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.

M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź 2006.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1: ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym

EK nr 2: student potrafi tworzyć podstawowe formy dziennikarskie;

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi adekwatnymi do potrzeb;

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji oraz skonstruować (na ich podstawie) krótkie formy informacyjne (ustne i pisemne),

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje oraz właściwie je wykorzystywać

uzasadnienie przyznanej ilości ECTS:

udział w zajęciach -30 godz.

czas poświęcony na prace domowe i przygotowanie do testów- 10 godz.

przygotowanie prezentacji akademickiej - 15 godz.

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 5 godz.

razem - 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1: ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym;

realizowany z wykorzystaniem wykładu informacyjnego i pogadanki oraz - na późniejszych etapach pracy - klasyczną metodą problemową;

na ocenę 2: nie ma wiedzy dotyczącej procesu komunikowania się osób i instytucji;

na ocenę 3: ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji;

na ocenę 4: ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji, wie jak znaleźć lub zastosować rozwiązania problemów komunikacyjnych ;

na ocenę 5: ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji, wie jak znaleźć i zastosować rozwiązania problemów komunikacyjnych.

EK nr 2: student potrafi tworzyć podstawowe formy dziennikarskie oraz dba o poprawność językową swoich tekstów i wypowiedzi;

realizowany przy wykorzystaniu metod praktycznych - samodzielnej pracy z tekstem i na materiale źródłowym;

na ocenę 2: student nie potrafi tworzyć podstawowych form dziennikarskich lub nie dba o poprawność językową swoich tekstów

na ocenę 3: student potrafi tworzyć podstawowe, najprostsze formy dziennikarskie; dba o poprawność językową swoich tekstów;

na ocenę 4: student potrafi poprawnie tworzyć podstawowe formy dziennikarskie; dba o poprawność językową swoich tekstów;

na ocenę 5: student potrafi poprawnie tworzyć formy dziennikarskie; dba o poprawność językową swoich tekstów.

EK nr 3: zna zasady tworzenia, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi adekwatnymi do potrzeb;

realizowany przy wykorzystaniu metody sytuacyjnej oraz metod aktywizujących tj. metoda indywidualnych przypadków;

na ocenę 2: student nie zna, nie rozpoznaje lub nie umie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 3: student zna, rozpoznaje oraz umie posługiwać się podstawowymi, najprostszymi gatunkami dziennikarskimi, dobiera je adekwatnie do swoich potrzeb;

na ocenę 4: student zna zasady tworzenia, rozpoznaje oraz umie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi, dobiera je adekwatnie do potrzeb;

na ocenę 5: student zna zasady tworzenia, rozpoznaje oraz umie posługiwać się wszystkimi gatunkami dziennikarskimi, dobiera je adekwatnie do potrzeb.

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji oraz skonstruować (na ich podstawie) krótkie formy informacyjne (ustne i pisemne),

realizowany z wykorzystaniem metod problemowych (np. burzy mózgów) i praktycznych (samodzielna i grupowa praca z materiałem źródłowym);

na ocenę 2: nie potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji lub nie potrafi skonstruować (na ich podstawie) krótkich form informacyjnych;

na ocenę 3: potrafi samodzielnie dokonywać selekcji prostych informacji, potrafi skonstruować na ich podstawie krótkie formy informacyjne;

na ocenę 4: potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji oraz konstruować na ich podstawie teksty informacyjne;

na ocenę 5: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz biegle konstruować na ich podstawie teksty informacyjne.

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje oraz właściwie je wykorzystywać;

realizowany przy wykorzystaniu metod praktycznych, np. metody projektu grupowego;

na ocenę 2: nie stosuje adekwatnych narzędzi lub wiedzy teoretycznej, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje albo niewłaściwie je wykorzystuje;

na ocenę 3: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje, ale ich zasób nie jest obszerny - nie posługuje się wszystkimi dostępnymi narzędziami lub nie ma całej niezbędnej wiedzy; zazwyczaj właściwie wykorzystuje zdobyte informacje;

na ocenę 4: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje - ma wystarczający zasób narzędzi, a także posiadł niezbędną wiedzę; przeważnie właściwie wykorzystuje zdobyte informacje;

na ocenę 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje - ma obszerny zasób narzędzi, a także posiadł niezbędną wiedzę; zawsze właściwie wykorzystuje zdobyte informacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Butkiewicz, Krzysztof Ziemiec
Prowadzący grup: Magdalena Butkiewicz, Krzysztof Ziemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Obecność na zajęciach - 30 h

Przygotowanie prac zleconych przez prowadzących - 15 h

Przygotowanie projektu grupowego - 15 h


Razem 60 h = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student nauczy się pracy z dziennikarskimi źródłami informacji; będzie umiał zdobyć informacje, właściwie je zinterpretować oraz wykorzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zajęcia mają charakter praktyczny, więc praca z konkretnymi źródłami będzie ćwiczona w różnych formach w czasie całego semestru.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Doktryny medialne i etyka pracy dziennikarza w ujęciu Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

2. Systematyka źródeł informacji dziennikarskiej – podstawy teoretyczne

3. O historii wybranych rodzajów źródeł informacji dziennikarskiej

4. Współczesne źródła informacji dziennikarskiej. Doniosła rola odrywana przez nowe media – szanse i zagrożenia

5. Dobór źródeł informacji dziennikarskiej do konkretnego tematu. Ćwiczenia praktyczne

6. Dziennikarstwo śledcze i biały wywiad. Cechy charakterystyczne, klasycy gatunku

7. Wywiad prasowy. Cechy charakterystyczne, sposoby przygotowania się do wywiadu. Praktyka dziennikarska – case study

8. Sonda uliczna. Cechy charakterystyczne, sposoby przygotowania się do prowadzenia sondy. Praktyka dziennikarska – case study

9. Przegląd prasy. Ćwiczenia praktyczne

10. Dziennikarz we współpracy ze specjalistą public relations. Codzienność, szanse, zagrożenia - case study

11. W pogoni za sensacją, czyli ile prawdy jest w tekstach publikowanych w tabloidach? - case study

12. Konsekwencje przekazywania niesprawdzonych informacji – case study

13. Największe afery, które ujrzały światło dzienne dzięki pracy dziennikarzy – case study

14. Podsumowanie najważniejszych informacji z zajęć i prezentacja projektu wykonanego w grupach, cz. 1

15. Prezentacja projektu wykonanego w grupach, cz. 2

W czasie zajęć student będzie miał okazje do zdobycia wiedzy, która umożliwi mu wymienianie i opisywanie dziennikarskich źródła informacji; wybieranie źródeł potrzebnych mu do przygotowania określonej pracy i klasyfikowania źródeł, z których będzie korzystał realizując dany temat; a także wyliczanie i proponowanie źródeł, z jakich powinno się korzystać zbierając materiały do przygotowania konkretnego tematu.

W obszarze ćwiczenia umiejętności praktycznych student będzie miał możliwość opracowania zadanych tematów, przy wykorzystaniu z odpowiednich źródeł; wyprowadzenia wniosków na temat wiarygodności źródeł i ich zgodności z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń oraz - w nawiązaniu do rezultatów - weryfikacji zebranych danych.

Natomiast w zakresie podnoszenia kompetencji, udział w ćwiczeniach pomoże w zachowaniu ostrożności w wyrażaniu opinii zbudowanych na niewielkiej liczbie źródeł lub na źródłach nieformalnych; pomoże nauczyć się kierowania pracą zespołu, zwłaszcza wykazując odpowiedzialność za wszelkie efekty jego pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa (wykaz pozycji obowiązkowych):

K. Wolny-Zmorzyński i in., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008.

W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2007.

J. Oledzki, Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, Warszawa 1994.

K. Pokorna- Ignatowicz, Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika "Press", Zeszyty Medioznawcze 3/4 (2001), s. 23-34.

K. Wolny, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945), Kielce 1995.

A. Magdon, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.

M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź 2006.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

Wymagania wstępne:

zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym

student ma prawo do 3 nieobecności usprawiedliwionych formalnie

w trakcie zajęć zlecane będą do wykonania różne prace, zadawane też będą prace domowe, aby zostać dopuszczonym do kolokwium końcowego konieczne jest rozliczenie się ze wszystkich prac dodatkowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Butkiewicz, Krzysztof Ziemiec
Prowadzący grup: Magdalena Butkiewicz, Krzysztof Ziemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student nauczy się pracy z dziennikarskimi źródłami informacji; będzie umiał zdobyć informacje, właściwie je zinterpretować oraz wykorzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zajęcia mają charakter praktyczny, więc praca z konkretnymi źródłami będzie ćwiczona w różnych formach w czasie całego semestru.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Doktryny medialne i etyka pracy dziennikarza w ujęciu Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

2. Systematyka źródeł informacji dziennikarskiej – podstawy teoretyczne

3. O historii wybranych rodzajów źródeł informacji dziennikarskiej

4. Współczesne źródła informacji dziennikarskiej. Doniosła rola odrywana przez nowe media – szanse i zagrożenia

5. Dobór źródeł informacji dziennikarskiej do konkretnego tematu. Ćwiczenia praktyczne

6. Dziennikarstwo śledcze i biały wywiad. Cechy charakterystyczne, klasycy gatunku

7. Wywiad prasowy. Cechy charakterystyczne, sposoby przygotowania się do wywiadu. Praktyka dziennikarska – case study

8. Sonda uliczna. Cechy charakterystyczne, sposoby przygotowania się do prowadzenia sondy. Praktyka dziennikarska – case study

9. Przegląd prasy. Ćwiczenia praktyczne

10. Dziennikarz we współpracy ze specjalistą public relations. Codzienność, szanse, zagrożenia - case study

11. W pogoni za sensacją, czyli ile prawdy jest w tekstach publikowanych w tabloidach? - case study

12. Konsekwencje przekazywania niesprawdzonych informacji – case study

13. Największe afery, które ujrzały światło dzienne dzięki pracy dziennikarzy – case study

14. Podsumowanie najważniejszych informacji z zajęć i prezentacja projektu wykonanego w grupach, cz. 1

15. Prezentacja projektu wykonanego w grupach, cz. 2

W czasie zajęć student będzie miał okazje do zdobycia wiedzy, która umożliwi mu wymienianie i opisywanie dziennikarskich źródła informacji; wybieranie źródeł potrzebnych mu do przygotowania określonej pracy i klasyfikowania źródeł, z których będzie korzystał realizując dany temat; a także wyliczanie i proponowanie źródeł, z jakich powinno się korzystać zbierając materiały do przygotowania konkretnego tematu.

W obszarze ćwiczenia umiejętności praktycznych student będzie miał możliwość opracowania zadanych tematów, przy wykorzystaniu z odpowiednich źródeł; wyprowadzenia wniosków na temat wiarygodności źródeł i ich zgodności z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń oraz - w nawiązaniu do rezultatów - weryfikacji zebranych danych.

Natomiast w zakresie podnoszenia kompetencji, udział w ćwiczeniach pomoże w zachowaniu ostrożności w wyrażaniu opinii zbudowanych na niewielkiej liczbie źródeł lub na źródłach nieformalnych; pomoże nauczyć się kierowania pracą zespołu, zwłaszcza wykazując odpowiedzialność za wszelkie efekty jego pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa (wykaz pozycji obowiązkowych):

K. Wolny-Zmorzyński i in., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008.

W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2007.

J. Oledzki, Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, Warszawa 1994.

K. Pokorna- Ignatowicz, Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika "Press", Zeszyty Medioznawcze 3/4 (2001), s. 23-34.

K. Wolny, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945), Kielce 1995.

A. Magdon, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.

M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź 2006.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

Wymagania wstępne:

zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym

student ma prawo do 3 nieobecności usprawiedliwionych formalnie

w trakcie zajęć zlecane będą do wykonania różne prace, zadawane też będą prace domowe, aby zostać dopuszczonym do kolokwium końcowego konieczne jest rozliczenie się ze wszystkich prac dodatkowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Butkiewicz, Ewa Czaczkowska, Krzysztof Ziemiec
Prowadzący grup: Magdalena Butkiewicz, Ewa Czaczkowska, Krzysztof Ziemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student nauczy się pracy z dziennikarskimi źródłami informacji; będzie umiał zdobyć informacje, właściwie je zinterpretować oraz wykorzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zajęcia mają charakter praktyczny, więc praca z konkretnymi źródłami będzie ćwiczona w różnych formach w czasie całego semestru.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Doktryny medialne i etyka pracy dziennikarza w ujęciu Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

2. Systematyka źródeł informacji dziennikarskiej – podstawy teoretyczne

3. O historii wybranych rodzajów źródeł informacji dziennikarskiej

4. Współczesne źródła informacji dziennikarskiej. Doniosła rola odrywana przez nowe media – szanse i zagrożenia

5. Dobór źródeł informacji dziennikarskiej do konkretnego tematu. Ćwiczenia praktyczne

6. Dziennikarstwo śledcze i biały wywiad. Cechy charakterystyczne, klasycy gatunku

7. Wywiad prasowy. Cechy charakterystyczne, sposoby przygotowania się do wywiadu. Praktyka dziennikarska – case study

8. Sonda uliczna. Cechy charakterystyczne, sposoby przygotowania się do prowadzenia sondy. Praktyka dziennikarska – case study

9. Przegląd prasy. Ćwiczenia praktyczne

10. Dziennikarz we współpracy ze specjalistą public relations. Codzienność, szanse, zagrożenia - case study

11. W pogoni za sensacją, czyli ile prawdy jest w tekstach publikowanych w tabloidach? - case study

12. Konsekwencje przekazywania niesprawdzonych informacji – case study

13. Największe afery, które ujrzały światło dzienne dzięki pracy dziennikarzy – case study

14. Podsumowanie najważniejszych informacji z zajęć i prezentacja projektu wykonanego w grupach, cz. 1

15. Prezentacja projektu wykonanego w grupach, cz. 2

W czasie zajęć student będzie miał okazje do zdobycia wiedzy, która umożliwi mu wymienianie i opisywanie dziennikarskich źródła informacji; wybieranie źródeł potrzebnych mu do przygotowania określonej pracy i klasyfikowania źródeł, z których będzie korzystał realizując dany temat; a także wyliczanie i proponowanie źródeł, z jakich powinno się korzystać zbierając materiały do przygotowania konkretnego tematu.

W obszarze ćwiczenia umiejętności praktycznych student będzie miał możliwość opracowania zadanych tematów, przy wykorzystaniu z odpowiednich źródeł; wyprowadzenia wniosków na temat wiarygodności źródeł i ich zgodności z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń oraz - w nawiązaniu do rezultatów - weryfikacji zebranych danych.

Natomiast w zakresie podnoszenia kompetencji, udział w ćwiczeniach pomoże w zachowaniu ostrożności w wyrażaniu opinii zbudowanych na niewielkiej liczbie źródeł lub na źródłach nieformalnych; pomoże nauczyć się kierowania pracą zespołu, zwłaszcza wykazując odpowiedzialność za wszelkie efekty jego pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa (wykaz pozycji obowiązkowych):

K. Wolny-Zmorzyński i in., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008.

W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2007.

J. Oledzki, Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, Warszawa 1994.

K. Pokorna- Ignatowicz, Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika "Press", Zeszyty Medioznawcze 3/4 (2001), s. 23-34.

K. Wolny, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945), Kielce 1995.

A. Magdon, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.

M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź 2006.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

Wymagania wstępne:

zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym

student ma prawo do 3 nieobecności usprawiedliwionych formalnie

w trakcie zajęć zlecane będą do wykonania różne prace, zadawane też będą prace domowe, aby zostać dopuszczonym do kolokwium końcowego konieczne jest rozliczenie się ze wszystkich prac dodatkowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)