Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edycja i obieg dokumentów elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-ED
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edycja i obieg dokumentów elektronicznych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W12; DL_W13; DL_U10; DL_U14

Wymagania wstępne:

Wiedza pochodząca z przedmiotu: „Technologie informacyjne mediów”; posiadanie komputera; zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office, w tym MS Teams (minimum 365, dostępne na UKSW za pośrednictwem systemu USOS); darmowe oprogramowanie do ćwiczenia pisania bezwzrokowego na klawiaturze, np.: Q-typing 1.3.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do zaawansowanej edycji tekstów w procesorach tekstowych. Zajęcia pomogą rozwinąć umiejętności korzystania z różnych formatów tekstu. Dodatkowo opanowanie podstawowych skrótów klawiaturowych ułatwi sprawną edycję danego dokumentu. Studenci będą także wprowadzeni w zagadnienia związane z bezwzrokowym pisaniem na klawiaturze, przy użyciu wszystkich palców. Umiejętności te zostaną poszerzone o dodawanie różnych elementów wzbogacających tekst. Ważną zdolnością będzie także swobodne posługiwanie się stylami w procesorze tekstowym i automatyzacja zawartości dokumentów. Ćwiczenia wprowadzą także w tematykę techniczną, taką jak: spis treści, paginacja, zarządzanie układem rozdziałów, strona tytułowa, nagłówki i stopki. Ostatnim elementem będzie wykorzystanie prostych baz danych, przydatnych dla dziennikarzy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W12 i W13- student wybiera odpowiednie skróty klawiaturowe w celu przyspieszenia swojej pracy; wymienia zasady pisania bezwzrokowego na klawiaturze; analizuje potrzeby związane z nowoczesnym przetwarzaniem dokumentów elektronicznych w procesorze tekstowym Word;

U10 i U14 - student nabiera sprawności w przygotowywaniu materiałów elektronicznych nie tylko w redakcji, ale również przy pracach związanych z marketingiem; potrafi pisać bezwzrokowo dziesięcioma palcami zgodnie ze sztuką maszynopisania; samodzielnie tworzy i formatuje dokumenty wielostronicowe, zawierające elementy typu: tabela, grafika, generowany spis treści, podziały sekcji w procesorze tekstowym.

Metody i kryteria oceniania:

W12, W13, U10, U14:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student samodzielnie posługuje się wszystkimi podanymi skrótami klawiaturowymi,

- posiada pełną wiedzę z zakresu formatowania dokumentów w procesorze tekstowym Word, tworzy własne definicje stylów tekstu

- pisze bezwzrokowo na klawiaturze z prędkością minimalną 200 znaków na minutę bez błędów

Na ocenę dobrą:

- student zna większość skrótów klawiaturowych i potrafi je zastosować

- posiada duże zasoby wiedzy i umie je zastosować jeśli chodzi o tworzenie dokumentów elektronicznych, w tym: tabele, grafika w tekście, podział sekcji, spisy treści, definiowane style tekstu.

- pisze bezwzrokowo z prędkością minimalną 200 znaków na minutę z błędem (liczba błędów wpływa na obniżenie liczby punktów o 1).

Na ocenę dostateczną:

- student zna tylko podstawowe skróty klawiaturowe i może je zastosować

- potrafi stworzyć dokument wielostronicowy i zastosować w nim grafikę, tabelę, podział sekcji i podstawowy spis treści

- pisze bezkwrokowo na klawiaturze z prędkością poniżej 100 znaków, wliczając w to błąd.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot
Prowadzący grup: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Prowadzący grup: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin

Dodatkowa praca własna studentów - 5 godzin

Przygotowanie do kolokwiów - 10 godzin

Ćwiczenia z pisania bezwzrokowego na klawiaturze - 15 godzin


RAZEM: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska, Mateusz Kot, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin

Dodatkowa praca własna studentów - 5 godzin

Przygotowanie do kolokwiów - 10 godzin

Ćwiczenia z pisania bezwzrokowego na klawiaturze - 15 godzin


RAZEM: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)