Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edycja i obieg dokumentów elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-ED
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edycja i obieg dokumentów elektronicznych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W12; DL_W13; DL_U10; DL_U14

Wymagania wstępne:

Wiedza pochodząca z przedmiotu: „Technologie informacyjne mediów”; posiadanie komputera; zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office, w tym MS Teams (minimum 365, dostępne na UKSW za pośrednictwem systemu USOS); darmowe oprogramowanie do ćwiczenia pisania bezwzrokowego na klawiaturze, np.: Q-typing 1.3.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do zaawansowanej edycji tekstów w procesorach tekstowych. Zajęcia pomogą rozwinąć umiejętności korzystania z różnych formatów tekstu. Dodatkowo opanowanie podstawowych skrótów klawiaturowych ułatwi sprawną edycję danego dokumentu. Studenci będą także wprowadzeni w zagadnienia związane z bezwzrokowym pisaniem na klawiaturze, przy użyciu wszystkich palców. Umiejętności te zostaną poszerzone o dodawanie różnych elementów wzbogacających tekst. Ważną zdolnością będzie także swobodne posługiwanie się stylami w procesorze tekstowym i automatyzacja zawartości dokumentów. Ćwiczenia wprowadzą także w tematykę techniczną, taką jak: spis treści, paginacja, zarządzanie układem rozdziałów, strona tytułowa, nagłówki i stopki. Ostatnim elementem będzie wykorzystanie prostych baz danych, przydatnych dla dziennikarzy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W12 i W13- student wybiera odpowiednie skróty klawiaturowe w celu przyspieszenia swojej pracy; wymienia zasady pisania bezwzrokowego na klawiaturze; analizuje potrzeby związane z nowoczesnym przetwarzaniem dokumentów elektronicznych w procesorze tekstowym Word;

U10 i U14 - student nabiera sprawności w przygotowywaniu materiałów elektronicznych nie tylko w redakcji, ale również przy pracach związanych z marketingiem; potrafi pisać bezwzrokowo dziesięcioma palcami zgodnie ze sztuką maszynopisania; samodzielnie tworzy i formatuje dokumenty wielostronicowe, zawierające elementy typu: tabela, grafika, generowany spis treści, podziały sekcji w procesorze tekstowym.

Metody i kryteria oceniania:

W12, W13, U10, U14:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student samodzielnie posługuje się wszystkimi podanymi skrótami klawiaturowymi,

- posiada pełną wiedzę z zakresu formatowania dokumentów w procesorze tekstowym Word, tworzy własne definicje stylów tekstu

- pisze bezwzrokowo na klawiaturze z prędkością minimalną 100 znaków na minutę bez błędów

Na ocenę dobrą:

- student zna większość skrótów klawiaturowych i potrafi je zastosować

- posiada duże zasoby wiedzy i umie je zastosować jeśli chodzi o tworzenie dokumentów elektronicznych, w tym: tabele, grafika w tekście, podział sekcji, spisy treści, definiowane style tekstu.

- pisze bezwzrokowo z prędkością minimalną 100 znaków na minutę z błędem (liczba błędów wpływa na obniżenie liczby punktów o 1).

Na ocenę dostateczną:

- student zna tylko podstawowe skróty klawiaturowe i może je zastosować

- potrafi stworzyć dokument wielostronicowy i zastosować w nim grafikę, tabelę, podział sekcji i podstawowy spis treści

- pisze bezkwrokowo na klawiaturze z prędkością poniżej 95 znaków, wliczając w to błąd.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Prowadzący grup: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do operowania różnymi formatami dokumentów elektronicznych. Podają podstawową wiedzę nt. struktury dokumentów i sposobu przystosowania systemów komputerowych do pracy dziennikarza.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do zaawansowanej edycji tekstów w procesorach tekstowych. Zajęcia pomogą rozwinąć umiejętności korzystania z różnych formatów tekstowych. Dodatkowo opanowanie podstawowych skrótów klawiaturowych ułatwi sprawną edycję danego dokumentu. Studenci będą także wprowadzeni w zagadnienia związane z bezwzrokowym pisaniem na klawiaturze, przy użyciu wszystkich palców. Umiejętności te zostaną poszerzone o dodawanie różnych elementów wzbogacających tekst. Ważną zdolnością będzie także swobodne posługiwanie się stylami w procesorze tekstowym i automatyzacja zawartości dokumentów. Ćwiczenia wprowadzą także w tematykę techniczną, taką jak: spis treści, paginacja, zarządzanie układem rozdziałów, strony tytułowej, nagłówki i stopki. Ostatnim elementem będzie wykorzystanie prostych baz danych, przydatnych dla dziennikarzy.

Szacunkowa liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów kształcenia:

- godziny zorganizowane: 15 godzin

- sposób zaliczenia: 5 godzin

- praca samodzielna studentów: 10 godzin

RAZEM: 30 godzin.

Literatura:

Podstawowa:

Basham S., Word 2010 PL. Seria praktyczna, Helion, Gliwice 2011.

Kowalczyk G., Word 2010 PL. Diabeł tkwi w szczegółach – opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL, Helion, Gliwice 2010.

Uzupełniająca:

Alexander M., Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela, Helion, Gliwice 2011.

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, PWN, Warszawa 2006

Kinel K., Piszę na maszynie, Ethos, Warszawa 1999

Kubiak-Sokół A., Poradnik językowy PWN. Piszemy poprawnie, PWN, Warszawa 2008

Lenar P., Profesjonalna prezentacja multimedialna, One Press, Gliwice 2010

Frye C. D., Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice 2011.

Wymagania wstępne:

Wiedza pochodząca z przedmiotu: „Technologie informacyjne mediów”; posiadanie komputera; zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office, w tym MS Teams (minimum 365, dostępne na UKSW za pośrednictwem systemu USOS); darmowe oprogramowanie do ćwiczeń pisania bezwzrokowego na klawiaturze, np.: Q-typing 1.3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot
Prowadzący grup: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Prowadzący grup: Mateusz Kot, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin

Dodatkowa praca własna studentów - 5 godzin

Przygotowanie do kolokwiów - 10 godzin

Ćwiczenia z pisania bezwzrokowego na klawiaturze - 15 godzin


RAZEM: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)