Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika komputerowa i multimedialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-G
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa i multimedialna
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W11; DL_W13; DL_W16; DL_U18; DL_K04

Wymagania wstępne:

Wiedza pochodząca z przedmiotu: „Technologie informacyjne mediów”; posiadanie komputera z darmowym oprogramowaniem do edycji grafiki: GIMP oraz Inkscape.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w podstawy retuszu zdjęć i obróbki materiałów graficznych na potrzeby publikacji internetowych, reklamowych i drukowanych.

Pełny opis:

Zajęcia będą wprowadzały studentów w zagadnienia związane z formatami grafiki bitmapowej i wektorowej. Poznają podstawowe zasady tworzenia grafiki: malowanie oraz efekty. Nauczą się także elementarnych metod obróbki zdjęć: obracanie, kadrowanie i skalowanie (warstwy i obrazu). Zostanie poruszony problem retuszu fotografii, korekcji parametrów, np.: nasycenia, barw. Szparowanie i animacja w grafice. Studenci opanują różne sposoby fotomontażu. Zagadnienia związane z grafiką prezentacyjną. Oddzielny czas zostanie poświęcony tworzeniu kształtów przy użyciu grafiki wektorowej. Projektowanie wektorowych znaków graficznych. Łączenie zdjęć z grafikom wektorową.

Literatura:

Gajda W., GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II, Gliwice 2011

Tomaszewska A., Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009

Austin T., Doust R., Projektowanie dla nowych mediów, Warszawa 2008

Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008

The GIMP Documentation, http://manual.gimp.org/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W11, W13, W16 - student rozpoznaje jakie narzędzia są potrzebne do retuszu zdjęć w konkretnych przykładach; opisuje cechy rozszerzeń plików graficznych; określa parametry potrzebne do ustawiania kolorów w obrazie;

U18 - student samodzielnie projektuje elementy grafiki wektorowej i bitmapowej

K04 - wykazuje kreatywność i zaangażowanie w procesie tworzenia projektów graficznych

Metody i kryteria oceniania:

W realizacji efektów kształcenia zostaną zastosowane metody: wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, klasyczna metoda problemowa, metoda projektu. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen jakie student zdobywa w toku ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie przedmiotu nie wymaga realizacji praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płatek
Prowadzący grup: Aleksandra Gralczyk, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Grupa A i B: Konsultacje do przedmiotu odbywają się w czasie dyżuru. O terminach oraz trybie studenci zostali poinformowani na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płatek
Prowadzący grup: Aleksandra Gralczyk, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin

Realizacja zadań z zajęć - 10 godzin

Przygotowanie do kolokwiów w czasie semestru - 20 godzin


RAZEM: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralczyk, Paweł Płatek
Prowadzący grup: Aleksandra Gralczyk, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin

Realizacja zadań z zajęć - 10 godzin

Przygotowanie do kolokwiów w czasie semestru - 20 godzin


RAZEM: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)