Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczny odbiór przekazów medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-KO
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krytyczny odbiór przekazów medialnych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W15

DL_W17

DL_W19

DL_U20

DL_K02


Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie umiejętności krytycznego odbioru przekazów medialnych w prasie, internecie, telewizji, radiu oraz w mediach społecznościowych; poznanie rodzajów i technik manipulacji; wypracowanie umiejętności bycia odpowiedzialnym za słowo i za prawdę w mediach oraz rozpoznania technik manipulacji w mediach.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne polegające na analizowaniu przykładów manipulacji w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz elektronicznych.

Treści merytoryczne:

kształtowanie opinii publicznej, rzetelne informowanie, przemilczanie informacji niewygodnych, nagłaśnianie informacji niesprawdzonych, insynuacje, metoda przykrycia, metoda autorytetów pozornych, lansowanie amnezji historycznej, operowanie lękiem i agresją, mieszanie postulatów politycznych z obiektywizacją, techniki schlebiania, funkcja słowa, polityczna poprawność, odpowiedzialność za słowo, służba prawdzie.

Literatura:

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2012.

Znajomość bieżących tekstów dotyczących życia publicznego w pismach opiniotwórczych oraz na portalach internetowych i w social media.

Literatura uzupełniająca:

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes. Warszawa 2001

Nienawiść w mediach. Diagnoza i badanie, A. Całek, K. Lachowska, M. Lisowska-Magdziarz, M. Pielużek, R. Wietoszko, Kraków-Wrocław 2019.

Taylor L., Willis A., Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DL_W15 student rozróżnia podstawowe techniki manipulacji w mediach tradycyjnych oraz na portalach internetowych.

DL_W17 student umie rozpoznać formy manipulacji w przekazach audiowizualnych oraz w social media.

DL_W19 student umie pracować w zespole redakcyjnym i planować oraz tworzyć w mediach materiały wolne od manipulacji

DL_U20 student ma świadomość, czym jest odpowiedzialność dziennikarza za słowo oraz za prawdę i rzetelne informowanie w mediach

DL_K02 h student zna zasady kształtowania opinii publicznej

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS:

gr1

70bu1o6

gr 2

p4r0w67

gr 3

a60rh0e

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca - mini wykład

Metody aktywizujące: praca indywidualna, praca w grupach; twórcze rozwiązywanie problemów, tzw. "burza mózgów", prowokacja myślowa; metoda inscenizacji: wcielanie się w role dziennikarzy i przeprowadzanie wywiadów, organizacja konferencji prasowych.

Kryteria oceniania realizowane metodą podawczą oraz metodami aktywizującymi, weryfikowane uczestnictwem w zajęciach, pracami pisemnymi oraz kolokwium końcowym.

Na ocenę pracy studenta składają się:

1. praca i aktywność na zajęciach

2. obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

3. systematycznie odrabiane prace domowe

4. prezentacja multimedialna przedstawiona na zajęciach

5. pisemna praca zaliczeniowa na koniec semestru (muszą być spełnione powyższe 4 warunki, aby zostać dopuszczonym do jej napisania).

Na ocenę 2 - student nie ma wiedzy na temat i nie potrafi wymienić i omówić rodzajów manipulacji w mediach; nie oddał wszystkich zadawanych prac domowych, nie zaliczył pracy końcowej, ma więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Na ocenę 3 - student ma cząstkową wiedzę na temat i umie wymienić i omówić przynajmniej 3 rodzaje manipulacji w mediach; oddał wszystkie prace, zaliczył pracę końcową na ocenę dostateczną.

Na ocenę 4 - student ma wiedzę na temat , umie wymienić i omówić przynajmniej 4 rodzaje manipulacji w mediach, oddał wszystkie prace, zaliczył pracę końcową na ocenę dobrą.

Na ocenę 5 - ma pełną wiedzę na ten temat, zna wszystkie rodzaje manipulacji w mediach, wyróżnia się krytyczną oceną mediów, oddał wszystkie prace, zaliczył pracę końcową na ocenę bardzo dobrą.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z końcowej pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Aleksandra Gralczyk, Milena Kindziuk, Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie umiejętności krytycznego odbioru przekazów medialnych w prasie, internecie, telewizji, radiu oraz w mediach społecznościowych; poznanie rodzajów i technik manipulacji; wypracowanie umiejętności bycia odpowiedzialnym za słowo i za prawdę w mediach oraz rozpoznania technik manipulacji w mediach.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne polegające na analizowaniu przykładów manipulacji w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz elektronicznych.

Treści merytoryczne:

kształtowanie opinii publicznej, rzetelne informowanie, przemilczanie informacji niewygodnych, nagłaśnianie informacji niesprawdzonych, insynuacje, metoda przykrycia, metoda autorytetów pozornych, lansowanie amnezji historycznej, operowanie lękiem i agresją, mieszanie postulatów politycznych z obiektywizacją, techniki schlebiania, funkcja słowa, polityczna poprawność, odpowiedzialność za słowo, służba prawdzie.

Literatura:

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2012.

Znajomość bieżących tekstów dotyczących życia publicznego w pismach opiniotwórczych oraz na portalach internetowych i w social media.

Literatura uzupełniająca:

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes. Warszawa 2001.

Nienawiść w mediach. Diagnoza i badanie, A. Całek, K. Lachowska, M. Lisowska-Magdziarz, M. Pielużek, R. Wietoszko, Kraków-Wrocław 2019.

Taylor L., Willis A., Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006.

Wymagania wstępne:

Umiejętność napisania poprawnie tekstu; zastosowanie zasad poprawnej polszczyzny w tekście; znajomość rynku mediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szeląg
Prowadzący grup: Wojciech Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szeląg
Prowadzący grup: Wojciech Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)