Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-M Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://huzcw15
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W07 DL_W12 DL_U04 DL_U07

Skrócony opis:

Wykład o polskim systemie medialnych i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych.

Pełny opis:

Wykład o polskim systemie medialnych i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych. Obejmuje również wiedzę o nowych technologiach medialnych i stopniu ich upowszechnienia w Polsce. Będziemy się również uczyć, jak wykorzystać wiedzę na temat historii polskich mediów i dziennikarstwa w praktyce oraz jak analizować medialne zjawiska ekonomiczno-polityczne na polskim rynku mediów.

Literatura:

Bielak T., Ptaszek G. (red.), 2016, Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Kraków, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15011/MEDIA.PL.Badania%20nad%20mediami%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 (dostęp: 16 września 2020).

Drzewiecki P., Głębicka-Giza B., Butkiewicz M., Wójcik M., Wojnarska H., Luboniewicz L. (red.), 2018, Mały Leksykon Postprawdy, Warszawa, https://wid.org.pl/wp-content/uploads/E_wydanie-Ma%C5%82y-Leksykon-Postprawdy.pdf?fbclid=IwAR1NskWBV (dostęp: 7 marca 2020).

Dzierżyńska-Mielczarek J., 2018, Rynek mediów w Polsce Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Warszawa.

Konarska K. (red.), 2019, Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany, Kraków.

Roguska A., 2012, Media globalne - media lokalne, Kraków.

Sonczyk W., 1999, Media w Polsce. Zarys problematyki, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: huzcw15

EK nr 1 - wiedza - ma wiedzę o współczesnym systemie medialnym w Polsce i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych

EK nr 2 - wiedza - ma wiedzę o nowych technologiach medialnych i stopniu ich upowszechnienia w Polsce

EK nr 3 - umiejętności - potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa w Polsce

EK nr 4 - umiejętności - potrafi analizować medialne zjawiska ekonomiczno-polityczne oraz wskazywać podmioty na polskim rynku mediów

Nakład pracy studenta/studentki

30 godz. - aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. - konsultacje z prowadzącym wykład

3 godz. - bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

25 godz. - przygotowanie do egzaminu, osobiste lektury

30 godz. - udział w ćwiczeniach do wykładu Media w Polsce

30 godz. - osobiste uczestnictwo w aktywnym i krytycznym odbiorze polskich przekazów medialnych

120 godz. – razem

4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 realizowane metodą wykładu problemowego, a weryfikowane uczestnictwem w zajęciach i egzaminem końcowym.

EK nr 1

na ocenę 2 - nie ma wiedzy o mediach w Polsce

na ocenę 3 - ma wiedzę o polskim systemie medialnych, ale nie potrafi wskazywać na jego uwarunkowania ekonomiczne i polityczne

na ocenę 4 - ma wiedzę o współczesnym systemie medialnym w Polsce i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych

na ocenę 5 - wyróżnia się wiedzą o polskim systemie medialnych i jego uwarunkowaniach popartą osobistym doświadczeniem

EK nr 2

na ocenę 2 - nie ma wiedzy o nowych technologiach medialnych

na ocenę 3 - wie czym wyróżniają się nowe technologie medialne, ale nie potrafi wskazywać na przykłady ich upowszechnienia w Polsce

na ocenę 4 - ma wiedzę o nowych technologiach medialnych i stopniu ich upowszechnienia w Polsce

na ocenę 5 - wyróżnia się wiedzą na temat upowszechnienia nowych technologii medialnych w Polsce popartą osobistym doświadczeniem

EK nr 3

na ocenę 2 - nie ma wiedzy o historii mediów i dziennikarstwa w Polsce

na ocenę 3 - ma pewną wiedzę o historii mediów i dziennikarstwa w Polsce, ale nie potrafi jej wykorzystywać podając przykłady

na ocenę 4 - potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa w Polsce

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością wykorzystywania wiedzy na temat historii mediów i dziennikarstwa w Polsce popartą osobistym doświadczeniem

EK nr 4

na ocenę 2 - nie dostrzega zjawisk na polskim rynku mediów

na ocenę 3 - wskazuje na przemiany polskiego rynku mediów, ale nie potrafi ich analizować w aspektach ekonomicznym i politycznym

na ocenę 4 - potrafi analizować medialne zjawiska ekonomiczno-polityczne oraz wskazywać podmioty na polskim rynku mediów

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością analizy polskiego rynku mediów

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena przeprowadzonego w formie testu online egzaminu końcowego w sesji zimowej. Konsultacje online poniedziałek 17.30-18.30.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnych mediów w Polsce, a także ich ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnych mediów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości. Kolejno omawiane będą: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, prasa - dzienniki i czasopisma, radiofonia publiczna i komercyjna, telewizja publiczna i komercyjna, media katolickie internet, agencje prasowe i kolportaż, instytucje badające media. Poszczególne typy mediów traktowane są jako elementy zmieniającego się systemu, tzn. pozostające względem siebie i otoczenia społecznego w układzie uporządkowanym i skoordynowanym. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie licznych uwarunkowań ekonomicznych, społeczno-politycznych i cywilizacyjnych, w których funkcjonują poszczególne instytucje medialne. Wiele uwagi poświęca się szczegółowym zagadnieniom związanym z procesem transformacji współczesnego systemu medialnego i jego społecznymi konsekwencjami, NGO, komercjalizacja treści mediów.

Literatura:

Dobek-Ostrowska, B. (2010). System partyjny a media w Polsce-zależności i relacje. Studia Medioznawcze, (2 (41)), 13-26.

Łęcicki, G. (2010). Media katolickie w III Rzeczypospolitej (1989-2009). Kultura–Media–Teologia, 2(2), 112-122.

Roguska, A. (2012). Media globalne–media lokalne. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sonczyk, W. (1999). Media w Polsce: zarys problematyki. Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne Spoka Akcyjna.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe. Studia Medioznawcze, (1 (44)), 17-28.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie współczesnym funkcjonowaniem mediów w Polsce, zasadami dziennikarstwa i odpowiedzialnością audytoriów w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie współczesnym funkcjonowaniem mediów w Polsce, zasadami dziennikarstwa i odpowiedzialnością audytoriów w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.