Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-MB Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W07

K_U02

K_U07

K_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej usystematyzowanej wiedzy dotyczącej badań naukowych (w dziedzinie humanistyki). Szczegółowe cele kursu dotyczą następującej wiedzy i umiejętności:

- przyswojenie przez uczestników zajęć wiedzy dotyczącej czym jest nauka i jakimi posługuję się procedurami i metodami badawczymi

- rozumienie i stosowanie podstawowych pojęć, terminów, procedur i badań narzędzi naukowych,

- korzystanie z przedstawionych pojęć, terminów, procedur i badań narzędzi naukowych,

- kształtowanie i rozwijanie własnego warsztatu naukowego.

- nabycie podstawowych umiejętności związanych z pisaniem prac naukowych

-

Pełny opis:

Podstawy badań naukowych

1. Przygotowanie do realizacji projektu badawczego. Wyznaczenie głównego problemu badawczego i problemów szczegółowych. Wprowadzenie do formułowania hipotez. Wyznaczenie hipotez do problemu badawczego. Wprowadzenie do formułowania hipotez. Wyznaczenie hipotez do problemu badawczego

2. Pisanie artykułów i prac naukowych. Zasady stylu naukowego. Przypisy i bibliografia.

3. Metody jakościowe. Badania wtórne. Desk research

4. Studium przypadku, badania historyczne

5. Obserwacja. Etnografia. Badania monograficzne.

6. Eksperyment

7. Wywiady pogłębione. Zogniskowane wywiady grupowe

8. Analiza treści, analiza dyskursu

9. Budowa klucza kodowego.

10. Zasady budowy kwestionariusza - struktura kwestionariusza, formułowanie pytań, instrukcje, materiały pomocnicze.

11. Rodzaje prób, statystyka

12. Rynek agencji badawczych, standardy etyczne badań

13. Analiza materiału empirycznego. Testowanie hipotez

14. Najczęściej stosowane błędy w badaniach i jak ich uniknąć- złe formułowanie pytań, niedobrana próba, nieporównywalność sondaży i technik badawczych. Poprawne i niepoprawne interpretowanie wyników badań

Literatura:

Frankfort-Nachmias Ch., Frankfort D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Wimmer R., Domminick J. Mass media. Metody badań. Kraków 2008.

Lisowska-Magdziarz M. : Analiza zawartości mediów. UJ. 2004

Sztabiński P.B. inni (red.): Nowe metody, nowe podejścia badawcze naukach społecznych. IFiS PAN. 2004.

Konecki K.T. : Studia z metodologii badań jakościowych. PWN. 2000.

Oppenheim: Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Zysk i S-ka. 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK nr 1: zna podstawową terminologię z zakresu badań naukowych, rozumie ich źródła oraz zastosowania

EK nr 2: zna narzędzia badań naukowych oraz czynników, które je kształtują

UMIEJĘTNOŚCI

EK nr 3: potrafi określić, wykorzystać, selekcjonować, ocenić jakość źródeł informacji oraz posługiwać się nimi w pracy badawczej, pracy w dziedzinie humanistyki

KOMPETENCJE

EK nr 4: potrafi badać i interpretować wyniki badań, potrafi pisać krótkie teksty naukowe i ma podstawowe umiejętności niezbędna do pisania pracy dyplomowej, rozpoznaje próby manipulacji wynikami badań

EK nr 5: projektuje i wykonuje działania związane z pracą w instytucjach medialnych

30 godz. – udział w ćwiczeniach

10 godz. – przygotowanie projektu narzędzia badawczego

20 godz. – przygotowanie do kolokwium

60 godz. – razem

ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 2 spotkaniach)

- aktywność na zajęciach – indywidualna i w grupach (maks. 10 pkt.)

- uzyskanie zaliczenia z kolokwium cząstkowych (maks. 80 pkt.)

- zaprojektowanie narzędzi badawczych (maks. 10 pkt.)

Punktacja - Ocena

0-50 pkt. - Niedostateczna

51-60 pkt. - Dostateczna

61-70 pkt. - Dostateczna z plusem

71- 80 pkt. - Dobra

81- 90 pkt. - Dobra z plusem

91 - 100 pkt. - Bardzo dobra

Sprawy sporne są rozstrzygane i wyjaśniane przez wykładowcę.

EK nr 1:

Na ocenę 5 – bardzo dobrze zna poszerzoną terminologię z zakresu badań naukowych, rozumie ich źródła oraz zastosowania

Na ocenę 4 – dobrze zna poszerzoną terminologię z zakresu badań naukowych, rozumie ich źródła oraz zastosowania

Na ocenę 3 – dostatecznie zna poszerzoną terminologię z zakresu badań naukowych, rozumie ich źródła oraz zastosowania

Na ocenę 2 – niedostatecznie zna poszerzoną terminologię z zakresu badań naukowych, nie rozumie ich źródła oraz zastosowania

EK nr 2:

Na ocenę 5 – bardzo dobrze zna narzędzia badań naukowych oraz czynników, które je kształtują

Na ocenę 4 – dobrze zna narzędzia badania procesów społecznych i zarządczych oraz czynników, które je kształtują

Na ocenę 3 – dostatecznie zna narzędzia badań procesów społecznych i zarządczych oraz czynników, które je kształtują

Na ocenę 2 – niedostatecznie zna narzędzia badań naukowych oraz czynników, które je kształtują

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.