Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-MBM2
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań medioznawczych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01

DL_W05

DL_W19

DL_U01

DL_U21

Skrócony opis:

Zajęcia z metodologii badań naukowych mają na celu wyrobienie sprawności w zaplanowaniu i realizacji badań naukowych. Na zajęciach student będzie ćwiczył szereg podstawowych umiejętności dotyczących pisania pracy (np. technika pisania pracy, styl naukowy, sporządzanie przypisów, formułowanie celu badań itp.) oraz prowadzenia badań (np. technika badawcza, interpretacja badań).

Pełny opis:

1. Nauki o komunikacji społecznej i mediach

2. Specyfika pracy naukowej/badań społecznych

3. Język i styl naukowy

4. Praca dyplomowa: wymogi, mocne/słabe jej strony, itd.

5. Formułowanie celu, problemu badawczego, hipotez, planowanie badań

6. Rodzaje metod i technik badawczych

7-8. Analiza treści/zawartości

9. Pogłębiony wywiad indywidualny

10-11. Badania sondażowe

12-13. Badania wizerunku w mediach

14. Praca studentów na wybranej metodzie

15. Podsumowanie zajęć, powtórzenie i uzupełnienie wiedzy

Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

Grzybowski P. P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Warszawa 2010.

Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2012.

Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z internetu: jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa 2010.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.

Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia : metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

Stępień B., Pisanie prac naukowych, Warszawa 2016.

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

Zasady prowadzenia seminariów dyplomowych na kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydział Teologiczny, UKSW.

Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011.

Wimmer, Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się udział w zajęciach oraz prezentacja (zespół 2 osobowy) zagadnienia naukowego według kryteriów podanych przez prowadzącego zajęcia.

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)