Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-MPC
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W07

DL_W12

DL_U04

DL_U07


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie współczesnym funkcjonowaniem mediów w Polsce, zasadami dziennikarstwa i odpowiedzialnością audytoriów w tym zakresie.

Skrócony opis:

Ćwiczenia o polskim systemie medialnym i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia o polskim systemie medialnym i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych. Obejmują również wiedzę o nowych technologiach medialnych i stopniu ich upowszechnienia w Polsce. Będziemy się również uczyć, jak wykorzystać wiedzę na temat historii polskich mediów i dziennikarstwa w praktyce oraz jak analizować medialne zjawiska ekonomiczno-polityczne na polskim rynku mediów.

Literatura:

Bielak T., Ptaszek G. (red.), 2016, Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Kraków.

Drzewiecki P., Głębicka-Giza B., Butkiewicz M., Wójcik M., Wojnarska H., Luboniewicz L. (red.), 2018, Mały Leksykon Postprawdy, Warszawa.

Dzierżyńska-Mielczarek J., 2018, Rynek mediów w Polsce Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Warszawa.

Roguska A., 2012, Media globalne - media lokalne, Kraków.

Wirtualnemedia.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1 - wiedza - ma wiedzę o współczesnym systemie medialnym w Polsce i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych

EK nr 2 - wiedza - ma wiedzę o nowych technologiach medialnych i stopniu ich upowszechnienia w Polsce

EK nr 3 - umiejętności - potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa w Polsce

EK nr 4 - umiejętności - potrafi analizować medialne zjawiska ekonomiczno-polityczne oraz wskazywać podmioty na polskim rynku mediów

Nakład pracy studenta/studentki

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

20 godz. - przygotowanie do prezentacji na kolokwium

10 godz. - osobiste uczestnictwo w aktywnym i krytycznym odbiorze polskich przekazów medialnych

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 realizowane metodami aktywizującymi, a weryfikowane uczestnictwem w zajęciach i kolokwium końcowym.

EK nr 1

na ocenę 2 - nie ma wiedzy o mediach w Polsce

na ocenę 3 - ma wiedzę o polskim systemie medialnym, ale nie potrafi wskazywać na jego uwarunkowania ekonomiczne i polityczne

na ocenę 4 - ma wiedzę o współczesnym systemie medialnym w Polsce i jego uwarunkowaniach ekonomiczno-politycznych

na ocenę 5 - wyróżnia się wiedzą o polskim systemie medialnym i jego uwarunkowaniach popartą osobistym doświadczeniem

EK nr 2

na ocenę 2 - nie ma wiedzy o nowych technologiach medialnych

na ocenę 3 - wie czym wyróżniają się nowe technologie medialne, ale nie potrafi wskazywać na przykłady ich upowszechnienia w Polsce

na ocenę 4 - ma wiedzę o nowych technologiach medialnych i stopniu ich upowszechnienia w Polsce

na ocenę 5 - wyróżnia się wiedzą na temat upowszechnienia nowych technologii medialnych w Polsce popartą osobistym doświadczeniem

EK nr 3

na ocenę 2 - nie ma wiedzy o historii mediów i dziennikarstwa w Polsce

na ocenę 3 - ma pewną wiedzę o historii mediów i dziennikarstwa w Polsce, ale nie potrafi jej wykorzystywać podając przykłady

na ocenę 4 - potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa w Polsce

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością wykorzystywania wiedzy na temat historii mediów i dziennikarstwa w Polsce popartą osobistym doświadczeniem

EK nr 4

na ocenę 2 - nie dostrzega zjawisk na polskim rynku mediów

na ocenę 3 - wskazuje na przemiany polskiego rynku mediów, ale nie potrafi ich analizować w aspektach ekonomicznym i politycznym

na ocenę 4 - potrafi analizować medialne zjawiska ekonomiczno-polityczne oraz wskazywać podmioty na polskim rynku mediów

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością analizy polskiego rynku mediów

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena kolokwium końcowego - w formie testu lub pracy zaliczeniowej (dotyczy zdających różnicę programową: praca pisemna nt. Współczesnych standardów dziennikarstwa - 10 tys. znaków ze spacjami, z przypisami).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czaczkowska, Rafał Leśniczak, Grzegorz Łęcicki, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Ewa Czaczkowska, Rafał Leśniczak, Grzegorz Łęcicki, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie rynku medialnego w Polsce - prasy, radia , telewizji, internetu, agencji informacyjnych. Poznanie mediów publicznych i komeracyjnych; największych koncenrnów medilanych,a także sposobu badania tego rynku. Wdrożenie studentów do śledzenia informacji w mediach branżowych.

Na ocenę końcową składa się:

ocena z testu zaliczeniowego - 50 proc.

przygotowana prezentacji - 20 proc.

aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć - 20 proc.

0becności (można nie być obcenym dwa razy) - 10 proc.

Pełny opis:

1. Segmentacja rynku medialnego w Polsce

2. Badania oglądalności, słuchalności, czytelncitwa, internetu.

3. Rynek dzienników w Polsce

4. Tygodniki opiniotwórcze

5. Koncerny prasowe w Polsce

6. Inne segmenty prasy (kolorowa, specjalistyczna, tygodniki kobiece, dla dzieci, młodzieżowe).

7. Prasa regionalna, lokalna i sublokalna.

8. Rynek radiowy - stacje publcizne i komercyjne

9. Rynek telewizyjny w Polsce

10. Polski Internet

11. Media religijne

12. Agencje informacyjne

13. Koncerny medialne

14. Test zaliczeniowy

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012.

W. Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa 1999.

Prawo prasowe, art. 7, 8, 20, 21.

Mielczarek T., Monopol pluralizm koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata 90., ZPr 1-2(1998), s. 21-36.

R. Filas, Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku, ZPr 3-4(2003), s. 7-34 (a zwłaszcza 31-34).

E. Ciborska, Polska Agencja Prasowa – tradycje i współczesność, Roczniki Historii Prasy Polskiej 1-2(1998), s. 171-190.

Literatura uzupełniająca:

Klimkiewicz B. (red.), Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Kraków 2005.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.

Pokrzycka L., Romiszewska B., Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Lublin 2008.

R. Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999), Zeszyty Prasoznawcze 1-2(1999), s. 31-54.

J. Mikułowski Pomorski, Media po 45 latach, ZPr 1-2(2006), s. 12-26.

Ponadto bieżące informacje i newsy z branży medialnej na portalach: press.pl oraz wirtualnemedia.pl

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)