Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-PS
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W06, DL_W10, DL_W17, DL_U02, DL_U04

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość teorii komunikowania.

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest przybliżenie studentom podstawowych reguł erystyki, pogłębienie umiejętności w zakresie kultury żywego słowa w polemice, sporze i debacie publicznej.

Pełny opis:

Analiza najczęściej stosowanych technik erystycznych na przykładzie wybranych dyskusji prezentowanych w mediach.

Literatura:

Budzyńska-DacaA., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

Shopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DL_W06 – student ma w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu historii XX i XXI wieku.

DL_W10 – student ma wiedzę o typach i gatunkach wypowiedzi dziennikarskiej, o technikach i środkach retorycznych.

DL_W17 – student ma wiedzę o współczesnej kulturze słowa, w tym o zjawiskach związanych z upowszechnieniem się nowych form tworzenia tekstów cyfrowych.

DL_U02 – student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych i kulturowych.

DL_U04 – student potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

aktywny udział w zajęciach - 25%

wykonane ćwiczenie - 25%

projekt końcowy - 50%.

Dla efektów DL_W06, DL_W10, DL_W17, DL_U02, DL_U04

na ocenę bardzo dobrą:

- student zna wszystkie kluczowe wydarzenia z zakresu historii XX i XXI wieku, biegle je omawia, interpretuje w kontekście współczesności,

- student zna wszystkie gatunki i wypowiedzi dziennikarskie oraz techniki i środki retoryczne.

- student analizuje najważniejsze zasady kultury żywego słowa, w tym o zjawiska związane z upowszechnieniem się nowych form tworzenia tekstów cyfrowych.

- student analizuje przyczyny i przebieg procesów społecznych i kulturowych.

- student zna wszystkie najważniejsze wydarzenia, zjawiska z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk.

na ocenę dobrą:

- student zna większość kluczowych wydarzeń z zakresu historii XX i XXI wieku, biegle je omawia, interpretuje w kontekście współczesności,

- student zna większość gatunków i wypowiedzi dziennikarskie oraz technik i środków retorycznych.

- student analizuje najważniejsze zasady kultury żywego słowa, w tym o zjawiska związane z upowszechnieniem się nowych form tworzenia tekstów cyfrowych.

- student analizuje większość przyczyn i przebieg procesów społecznych i kulturowych.

- student zna większość najważniejszych wydarzeń, zjawisk z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk.

na ocenę dostateczną:

- student zna niektóre kluczowe wydarzenia z zakresu historii XX i XXI wieku, omawia, interpretuje je w kontekście współczesności z pomocą nauczyciela,

- student zna wybrane gatunki i wypowiedzi dziennikarskie oraz techniki i środki retoryczne.

- student analizuje tylko niektóre zasady kultury żywego słowa,

- student analizuje niektóre przyczyny i przebieg procesów społecznych i kulturowych,

- student zna niektóre najważniejsze wydarzenia, zjawiska z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Tematyka zajęć w roku akademickim 2020/2021 obejmuje następujące zagadnienia szczegółówe:

1. Perswazja centralna i peryferyjna

2. Erystyka, logika i retoryka

3. Rodzaje sporów

4. Uogólnienie, hominimia, absolutyzowanie tezy relatywnej przeciwnika

5. Błędne koło (petitio principii)

6. Taktyka zapytań, drażnienie przeciwnika, etykietowanie

7. Teza - antyteza, mutatio controversiae, rozmydlenie

8. Fabrykowanie konsekwencji, exemplum in contrarium, retorsio argumenti

9. Do słuchaczy (ad auditores)

10. Powoływanie się na autorytety (ad verecundiam)

11. Atak osobisty (ad personam)

12. Argumenty związane ze strukturą logiczną (argumentum a contrario, ab absurdo, ab exemplo, ad consequentiam, ad ignorantiam, a silentio, a simili, a fortiori)

13. Amfibolia

14. Argumenty związane z ludzkimi uczuciami, potrzebami i preferencjami (ad crumenam, ad passiones, ad temperantiam, ad amicitiam, ad populum, ad socordiam, ad quietem, ad baculum, ad vanitatem, ad ridiculum, ad nauseam)

15. Argumenty związane ze źródłami przekonań (ad fidem, ad reverentiam, ad vertiginem, ad Lazarum, ad antiquitatem, ad lapidem, ad naturam, ad superstitionem)

16. Argumenty o charakterze wprowadzającym: ad orationem, ad rem

Literatura:

A. Budzyńska-Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

T. Hołówka, Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Krkaów 2005.

M. Korolko, Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

R. Leśniczak, Współczesne zastosowanie schopenhauerowskich sposobów erystycznych w komunikowaniu politycznym – analiza debaty prezydenckiej Komorowski – Duda, w: (red.) M. Kolczyński, „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 122-146

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Wymagania wstępne:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

aktywny udział w zajęciach - 25%

wykonane ćwiczenie - 25% (do dnia 10.01.2021)

kolokwium końcowe - 50% (przewidziane na dzień 19.01.2021)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jurga-Wosik, Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Ewa Jurga-Wosik, Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne, zasady zaliczenia – 7.10.2021

2. Konflikt i jego rodzaje – 14.10.2021

3. Spory/debaty, które zmieniły świat (2 os.) – 21.10.2021

4. Spory/debaty, które zmieniły świat (2 os.) – 28.10.2021

5. Spory/debaty, które zmieniły świat (2 os.) – 4.11.2021

6. Umiejętności w sporze, polemice, debacie publicznej, erystyce – 18.11.2021

7. Struktura i reguły debaty publicznej – 25.11.2021

8. Mój ulubiony dyskutant – 2.12.2021

9. Mój ulubiony dyskutant – 9.12.2021

10. Mój ulubiony dyskutant – 16.12.2021

11. Argumentacja w debacie – 22.12.2021

12. Debata finałowa (2 os. x 2 os.) – 13.01.2022

13. Debata finałowa (2 os. x 2 os.) – 20.01.2022

14. Debata finałowa (2 os. x 2 os.) – 27.01.2022

Literatura:

Budzyńska-DacaA., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

Shopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest przybliżenie studentom podstawowych reguł erystyki, pogłębienie umiejętności w zakresie kultury żywego słowa w polemice, sporze i debacie publicznej.

Pełny opis:

Analiza najczęściej stosowanych technik erystycznych na przykładzie wybranych dyskusji prezentowanych w mediach.

Literatura:

Budzyńska-DacaA., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

Shopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)