Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-PW
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy warsztatu dziennikarskiego
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W10

DL_W14

DL_U06

DL_U13


Wymagania wstępne:

Student rozróżnia podstawowe gatunki literackie i dziennikarskie; umie napisać tekst zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami warsztatu dziennikarskiego w erze cyfrowej, z zasadami tworzenia oraz obróbki dziennikarskiej tekstów oraz regułami stosowności języka w odniesieniu do poszczególnych gatunków dziennikarskich, z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny. Celem ćwiczeń jest też doskonalenie umiejętności tworzenia poprawnych tekstów dziennikarskich do różnego rodzaju mediów, także społecznościowych, doskonalenie umiejętności przeprowadzania wywiadów oraz wdrażania zasad warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami warsztatu dziennikarskiego w erze cyfrowej, z zasadami tworzenia oraz obróbki dziennikarskiej tekstów oraz regułami stosowności języka w odniesieniu do poszczególnych gatunków dziennikarskich, z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny. Celem ćwiczeń jest też doskonalenie umiejętności tworzenia poprawnych tekstów dziennikarskich do różnego rodzaju mediów, także społecznościowych, doskonalenie umiejętności przeprowadzania wywiadów oraz wdrażania zasad warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych.

Ćwiczenia polegają na tworzeniu tekstów dziennikarskich, na symulacji konferencji prasowych, przeprowadzaniu wywiadów z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny oraz ich specyfiki językowej (praca nad samodzielnymi oraz grupowymi projektami, wspólna analiza). Obejmują zagadnienia: specyfika języka poszczególnych gatunków dziennikarskich; stosowność języka do rodzaju przekazu medialnego; kreatywny wywiad; reportaż dziennikarski, depesza agencyjna, Tweeter jako najszybsze źródło informacji; opakowanie tekstu; waga pierwszego zdania w przekazach medialnych; słownictwo religijne w mediach, operowanie cytatami, operowanie przykładami, poetyka tytułów, redagowanie tekstów; skracanie tekstów; tworzenie poprawnych językowo treści do social media (Twitter), do mediów tradycyjnych, na portale internetowe Student pracuje nad projektami, wykonuje pracę przede wszystkim podczas zajęć, ale także w domu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, red. naukowa K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2021.

2. Kożdoń-Dębecka M., Łuka W., Sułek-Kowalska B., Tumiłowicz B., Zawiślański S., Podstawy warsztatu dziennikarskiego, Warszawa 2012.

3. Lewandowski P., Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich, 2014.

4. Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T. Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język (Wolny- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W.), Warszawa 2009.

2. Gluza R. , Pisz, nie nudź, w: Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010, s. 48-61.

3. Mistewicz E., Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Gliwice 2015.

4. Stankiewicz A., Reporter na polowaniu, w: Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010, s. 32-47.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DL_W10 absolwent ma wiedzę na temat zasad tworzenia tekstów oraz reguł obróbki dziennikarskiej, zna typy i gatunki dziennikarskie.

DL_W14 - absolwent zna specyfikę języka poszczególnych gatunków dziennikarskich, rozumie potrzebę stosowności języka w prasowych, internetowych oraz elektronicznych przekazach medialnych, także w mediach społecznościowych.

DL_U06-1 absolwent potrafi tworzyć teksty dziennikarskie w różnych gatunkach, umie konstruować teksty poprawne językowo.

DL_U06-2 absolwent potrafi dokonać selekcji zebranych wiadomości do tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, potrafi dobierać rozmówców - ekspertów do tekstów i wywiadów problemowych.

DL_U13 absolwent potrafi przeprowadzać wywiady, umie wdrażać zasady warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych; potrafi zastosować serwisy agencyjne w tekstach dziennikarskich.

Metody i kryteria oceniania:

DL_W10 absolwent ma wiedzę na temat zasad tworzenia tekstów oraz reguł obróbki dziennikarskiej, zna typy i gatunki dziennikarskie.

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się wiedzą na temat zasad tworzenia tekstów oraz reguł obróbki dziennikarskiej, w stopniu celującym zna typy i gatunki dziennikarskie

4 – student dobrze zna zasady tworzenia tekstów oraz reguły obróbki dziennikarskiej, dobrze zna typy i gatunki dziennikarskie.

3 - student dostatecznie zna zasady tworzenia tekstów oraz reguły obróbki dziennikarskiej, dostatecznie zna typy i gatunki dziennikarskie.

DL_W14 - absolwent zna specyfikę języka poszczególnych gatunków dziennikarskich, rozumie potrzebę stosowności języka w prasowych, internetowych oraz elektronicznych przekazach medialnych, także w mediach społecznościowych.

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się wiedzą na temat specyfiki języka poszczególnych gatunków dziennikarskich, rozumieniem potrzeby stosowności języka w prasowych, internetowych oraz elektronicznych przekazach medialnych, także w mediach społecznościowych.

4 - student dobrze zna specyfikę języka poszczególnych gatunków dziennikarskich, dobrze rozumie potrzebę stosowności języka w prasowych, internetowych oraz elektronicznych przekazach medialnych, także w mediach społecznościowych.

3 - student dostatecznie zna specyfikę języka poszczególnych gatunków dziennikarskich, dostatecznie rozumie potrzebę stosowności języka w prasowych, internetowych oraz elektronicznych przekazach medialnych, także w mediach społecznościowych

DL_U06-1 absolwent potrafi tworzyć teksty dziennikarskie w różnych gatunkach, umie konstruować teksty poprawne językowo.

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością tworzenia tekstów dziennikarskich w różnych gatunkach oraz konstruowania tekstów poprawnych językowo.

4 – student dobrze potrafi tworzyć teksty dziennikarskie w różnych gatunkach, dobrze umie konstruować teksty poprawne językowo.

3 - student dostatecznie potrafi tworzyć teksty dziennikarskie w różnych gatunkach, dostatecznie umie konstruować teksty poprawne językowo.

DL_U06-2 absolwent potrafi dokonać selekcji zebranych wiadomości do tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, potrafi dobierać rozmówców - ekspertów do tekstów i wywiadów problemowych.

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością dokonywania selekcji zebranych wiadomości do tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, umiejętnością doboru rozmówców - ekspertów do tekstów i wywiadów problemowych.

4 – student dobrze potrafi dokonać selekcji zebranych wiadomości do tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, dobrze potrafi dobierać rozmówców - ekspertów do tekstów i wywiadów problemowych.

3 - student dostatecznie potrafi dokonać selekcji zebranych wiadomości do tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, dostatecznie potrafi dobierać rozmówców - ekspertów do tekstów i wywiadów problemowych.

DL_U13 absolwent potrafi przeprowadzać wywiady, umie wdrażać zasady warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych; potrafi zastosować serwisy agencyjne w tekstach dziennikarskich.

Na ocenę:

5 – student wyróżnia się umiejętnością przeprowadzania wywiadów, umiejętnością wdrażania zasad warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych; stosowania informacji z serwisów agencyjnych w tekstach dziennikarskich.

4 – student dobrze potrafi przeprowadzać wywiady, dobrze umie wdrażać zasady warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych; dobrze potrafi zastosować serwisy agencyjne w tekstach dziennikarskich.

3 – student dostatecznie potrafi przeprowadzać wywiady, dostatecznie umie wdrażać zasady warsztatu dziennikarskiego podczas konferencji prasowych; dostatecznie potrafi zastosować serwisy agencyjne w tekstach dziennikarskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student poznaje dziennikarski warsztat pracy. Uczy się jak organizować pracę w redakcji oraz jak organizować relacje z pozostałymi członkami redakcji i z otoczeniem.

Pełny opis:

Student poznaje dziennikarski warsztat pracy. Uczy się jak organizować pracę w redakcji oraz jak organizować relacje z pozostałymi członkami pracy redakcji. Poznaje praktycznie tworzenie gatunków dziennikarskich w róznych mediach.

Literatura:

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007.

Harcup T., Dziennikarstwo, Teoria i praktyk. Łódź 2009.

Mocek S. (red.), Dziennikarstwo-media-społeczeństwo, Warszawa 2005.

Niczyperowicz A. (red.), Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001.

W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2007.

J. Oledzki, Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, Warszawa 1994.

K. Pokorna- Ignatowicz, Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika "Press", Zeszyty Medioznawcze 3/4 (2001), s. 23-34.

A. Magdon, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.

M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Łódź 2006.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego w stopniu dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Milena Kindziuk, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą podstaw warsztatu dziennikarskiego w erze cyfrowej oraz reguł stosowności języka w odniesieniu do poszczególnych gatunków dziennikarskich, z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny. Mają też służyć ćwiczeniom tworzenia poprawnych tekstów dziennikarskich w różnego rodzaju mediach, także społecznościowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i polegają na analizie oraz tworzeniu tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, poprawnych językowo. Ćwiczenia warsztatowe polegają też na symulacji konferencji prasowych, przeprowadzaniu wywiadów z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny oraz ich specyfiki językowej (praca nad samodzielnymi projektami, wspólna analiza). Obejmują zagadnienia: specyfika języka poszczególnych gatunków dziennikarskich; stosowność języka do rodzaju przekazu medialnego; kreatywny wywiad; reportaż dziennikarski, depesza agencyjna, Tweeter jako najszybsze źródło informacji; opakowanie tekstu; waga pierwszego zdania w przekazach medialnych; słownictwo religijne w mediach, operowanie cytatami, operowanie przykładami, poetyka tytułów, redagowanie tekstów; skracanie tekstów; tworzenie poprawnych językowo treści do social media (Twitter), do mediów tradycyjnych, na portale internetowe Student pracuje nad samodzielnymi projektami, wykonuje pracę przede wszystkim podczas zajęć, ale także w domu. W połowie semestru zostanie przeprowadzony sprawdzian. Ocena końcowa na podstawie oceny ze sprawdzianu w połowie semestru, pracy studenta przez cały semestr, ocen cząstkowych, aktywności podczas zajęć, oraz oceny za drugi sprawdzian przeprowadzony na zakończenie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, red. naukowa K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2021.

2. Kożdoń-Dębecka M., Łuka W., Sułek-Kowalska B., Tumiłowicz B., Zawiślański S., Podstawy warsztatu dziennikarskiego, Warszawa 2012.

3. Lewandowski P., Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich, 2014.

4. Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T. Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język (Wolny- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W.), Warszawa 2009.

2. Gluza R. , Pisz, nie nudź, w: Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010, s. 48-61.

3. Mistewicz E., Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Gliwice 2015.

4. Stankiewicz A., Reporter na polowaniu, w: Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010, s. 32-47.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Kindziuk, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Milena Kindziuk, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:


30 godzin - aktywne uczestnictwo w zajęciach

15 godzin - przygotowanie tekstów

2 godziny - konsultacje z prowadzącym

3 godziny - bezpośrednie przygotowanie do zajęć

10 godzin - praca własna studenta, zbieranie materiałów do tekstów, lektury.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą podstaw warsztatu dziennikarskiego w erze cyfrowej oraz reguł stosowności języka w odniesieniu do poszczególnych gatunków dziennikarskich, z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny. Mają też służyć ćwiczeniom tworzenia poprawnych tekstów dziennikarskich w różnego rodzaju mediach, także społecznościowych.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i polegają na analizie oraz tworzeniu tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, poprawnych językowo. Ćwiczenia warsztatowe polegają też na symulacji konferencji prasowych, przeprowadzaniu wywiadów z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny oraz ich specyfiki językowej (praca nad samodzielnymi projektami, wspólna analiza). Obejmują zagadnienia: specyfika języka poszczególnych gatunków dziennikarskich; stosowność języka do rodzaju przekazu medialnego; kreatywny wywiad; reportaż dziennikarski, depesza agencyjna, Tweeter jako najszybsze źródło informacji; opakowanie tekstu; waga pierwszego zdania w przekazach medialnych; słownictwo religijne w mediach, operowanie cytatami, operowanie przykładami, poetyka tytułów, redagowanie tekstów; skracanie tekstów; tworzenie poprawnych językowo treści do social media (Twitter), do mediów tradycyjnych, na portale internetowe Student pracuje nad samodzielnymi projektami, wykonuje pracę przede wszystkim podczas zajęć, ale także w domu. W połowie semestru zostanie przeprowadzony sprawdzian. Ocena końcowa na podstawie oceny ze sprawdzianu w połowie semestru, pracy studenta przez cały semestr, ocen cząstkowych, aktywności podczas zajęć, oraz oceny za drugi sprawdzian przeprowadzony na zakończenie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, red. naukowa K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2021.

2. Kożdoń-Dębecka M., Łuka W., Sułek-Kowalska B., Tumiłowicz B., Zawiślański S., Podstawy warsztatu dziennikarskiego, Warszawa 2012.

3. Lewandowski P., Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich, 2014.

4. Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T. Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język (Wolny- Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W.), Warszawa 2009.

2. Gluza R. , Pisz, nie nudź, w: Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010, s. 48-61.

3. Mistewicz E., Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Gliwice 2015.

4. Stankiewicz A., Reporter na polowaniu, w: Biblia dziennikarstwa (pod redakcją A. Sklorza i A. Niziołka), Kraków 2010, s. 32-47.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)