Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-PZ1
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe 1
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_U06, DL_U09, DL_K03, DL_K05, DL_K07

Wymagania wstępne:

Wybór miejsca praktyki, zgoda ze strony Instytucji przyjmującej na praktykę, otrzymanie skierowania od Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i (ewentualnie) porozumienia zawartego przez Uczelnię z Instytucją, w której student będzie odbywał praktyki.

Skrócony opis:

Celem odbywania praktyk jest poszerzenie, pogłębienie oraz zastosowanie w praktyce wiedzy zdobywanej na studiach. W związku z tym kierunkowe efekty uczenia się przewidziane dla zewnętrznych praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odnoszą się przede wszystkim do obszaru umiejętności i kompetencji społecznych.

W czasie praktyk student kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej oraz zdobywa praktyczne doświadczenie zawodowe.

Realizując praktyki zawodowe, student poznaje metody, narzędzia i techniki niezbędne w pracy na określonym stanowisku. Uczy się korzystania z nich.

Pełny opis:

Wymagania dotyczące liczby godzin i trybu zaliczania odbywanych praktyk:

1. Szczegółowe informacje dotyczące liczby godzin praktyk są określone w Programie studiów: https://bip.uksw.edu.pl/node/210

2. Praktyki zawodowe nr 1 odbywają się po I i po II roku studiów i obejmują łącznie 480 godzin (240 godzin po I roku studiów i 240 godzin po II roku studiów). Praktyki mają charakter ciągły, tzn. nieprzerwana 6-tygodniowa ciągłość praktyk jest jednym z warunków ich zaliczenia. W związku z tym zaleca się, by praktyki odbywały się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (lipiec - sierpień - wrzesień). W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk, możliwie jest odbycie praktyki w ciągu roku akademickiego – pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z programem nauczania i nie utrudni przebiegu studiów. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje ocenę oraz 16 punktów ECTS.

3. Pierwszy blok Praktyk nr 1 (240 godziny) jest rozliczany w systemie USOS w III semestrze nauki. Drugi blok Praktyk nr 1 (240 godzin) jest rozliczany w systemie USOS w V semestrze nauk , zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena Pełnomocnika ds. praktyk na podstawie rozmowy ze studentem oraz Karty kompetencji praktykanta i Sprawozdania z przebiegu praktyk.

Wybór miejsca odbywania praktyk:

Wybór miejsca odbywania praktyk powinien korespondować z charakterem studiów. Mogą być one realizowane w:

− redakcjach prasy, radia, telewizji, portali internetowych

− w wydawnictwach

− w agencjach informacyjnych

− w biurach rzecznika prasowego

− w agencjach reklamy, marketingu, public relations

− w jednostkach działających w strukturach firm z dowolnej branży, odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

- w instytucjach kulturalnych.

Organizacja praktyk:

1. Student ma prawo samodzielnie wybierać instytucję, w której chce odbywać praktyki lub wybiera ją z listy instytucji z którymi UKSW ma podpisaną umowę (dostępna na stronie internetowej Biura Karier: https://bk.uksw.edu.pl/praktyki). W każdym wypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk w kwestii dokonanego wyboru PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK. W tym celu Student wypełnia Skierowanie na praktyki (formularz dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20), które następnie składa do podpisu u Pełnomocnika (w systemie USOS lub na dyżurze stacjonarnym). Po złożeniu podania w systemie należy mailowo poinformować o tym Pełnomocnika. Jeśli podpis na skierowaniu jest uzyskiwany podczas osobistego spotkania, Student doręcza formularz Skierowania w 2 egzemplarzach. W razie wątpliwości co do wyboru instytucji można uzyskać mailowo poradę Pełnomocnika przed przygotowaniem i złożeniem dokumentu. Ważne, aby w Podaniu został określony zakres obowiązków realizowanych w czasie odbywania praktyk. Student może rozpocząć praktyki dopiero, gdy uzyska zgodę i podpis Pełnomocnika na Skierowaniu.

2. Jeśli Instytucja, w której Student zamierza odbyć praktyki wymaga podpisania porozumienia w tej sprawie z Uczelnią, Student przedkłada stosowny dokument Pełnomocnikowi (formularz Porozumienia indywidualnego dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20) i prosi o jego podpisanie.

3. Student odbywający praktyki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW na czas podejmowanych aktywności. Potwierdzający to dokument należy załączyć do podania o Skierowanie na praktykę (w przypadku rejestracji elektronicznej) lub dołączyć jego kserokopię do Skierowania w formie drukowanej przedkładanego na spotkaniu osobistym.

4. Przed rozpoczęciem praktyk Student ma obowiązek pobrać formularz Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (dostępne pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20).

Literatura:

Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przebiegu praktyk

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po ukończeniu praktyk zawodowych w zakresie przedmiotowych efektów uczenia się:

• potrafi analizować mechanizmy i uwarunkowania decydujące o funkcjonowaniu współczesnych mediów

• potrafi interpretować regulacje prawne związane z wybranym zawodem i postępować zgodnie z nimi

• zna zasady funkcjonowanie redakcji lub innego podmiotu, w którym były realizowane praktyki zewnętrzne zawodowe

• jest aktywnym uczestnikiem wyspecjalizowanej grupy zawodowej

• odpowiedzialnie wykonuje zadania zlecone przez przełożonych

• umie prezentować własne poglądy i pomysły, a także przekonywać do nich rozmówców

• potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami właściwymi dla mediów i zawodów związanych z komunikacją społeczną/medialno-kulturową

• potrafi wchodzić w różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem

• potrafi zdobywać i selekcjonować informacje

• potrafi tworzyć skuteczne przekazy medialne w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego

• tworzy i interpretuje przekazy słowne - w tym audialne, tekstowe i hipertekstowe

• zna narzędzia z zakresu public relations, marketingu politycznego, promocji i reklamy do przekazu medialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przez Pełnomocnika dokonywane jest bezpośrednio po zakończeniu odbywania praktyk (maksymalnie w ciągu 30 dni), na podstawie dostarczonych przez Studenta dokumentów – wypełnionej Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (wszystkie dokumenty należy wydrukować dwustronnie i dostarczyć w foliowej „koszulce”).

Pełnomocnik w rozmowie ze Studentem weryfikuje opinie i oceny Pracodawcy. Ocena wystawiona przez Pełnomocnika nie musi pokrywać się z oceną Pracodawcy. Pełnomocnik wpisuje ocenę z praktyk do systemu USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz, Piotr Łuczuk
Prowadzący grup: Marta Jarosz, Piotr Łuczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem odbywania praktyk jest poszerzenie, pogłębienie oraz zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na studiach. W związku z tym kierunkowe efekty uczenia się przewidziane dla zewnętrznych praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odnoszą się przede wszystkim do obszaru umiejętności i kompetencji społecznych.

W czasie praktyk student kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej oraz zdobywa praktyczne doświadczenie zawodowe.

Realizując praktyki zawodowe, student poznaje metody, narzędzia i techniki niezbędne w pracy na określonym stanowisku. Uczy się korzystania z nich.

Pełny opis:

Wymagania dotyczące liczby godzin i trybu zaliczania odbywanych praktyk:

1. Szczegółowe informacje dotyczące liczby godzin praktyk są określone w Programie studiów: https://bip.uksw.edu.pl/node/210

2. Praktyki zawodowe nr 1 odbywają się po I i po II roku studiów i obejmują łącznie 480 godzin (240 godzin po I roku studiów i 240 godzin po II roku studiów). Praktyki mają charakter ciągły, tzn. nieprzerwana 6-tygodniowa ciągłość praktyk jest jednym z warunków ich zaliczenia. W związku z tym zaleca się, by praktyki odbywały się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (lipiec - sierpień - wrzesień). W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk, możliwie jest odbycie praktyki w ciągu roku akademickiego – pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z programem nauczania i nie utrudni przebiegu studiów. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje ocenę oraz 16 punktów ECTS.

3. Pierwszy blok Praktyk nr 1 (240 godziny) jest rozliczany w systemie USOS w III semestrze nauki. Drugi blok Praktyk nr 1 (240 godzin) jest rozliczany w systemie USOS w V semestrze nauk, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena Pełnomocnika ds. praktyk na podstawie rozmowy ze studentem oraz Karty kompetencji praktykanta i Sprawozdania z przebiegu praktyk.

Wybór miejsca odbywania praktyk:

Wybór miejsca odbywania praktyk powinien korespondować z charakterem studiów. Mogą być one realizowane w:

− redakcjach prasy, radia, telewizji, portali internetowych

− w wydawnictwach

− w agencjach informacyjnych

− w biurach rzecznika prasowego

− w agencjach reklamy, marketingu, public relations

− w jednostkach działających w strukturach firm z dowolnej branży, odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

- w instytucjach kulturalnych.

Organizacja praktyk:

1. Student ma prawo samodzielnie wybierać instytucję, w której chce odbywać praktyki lub wybiera ją z listy instytucji z którymi UKSW ma podpisaną umowę (dostępna na stronie internetowej Biura Karier: https://bk.uksw.edu.pl/praktyki). W każdym wypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk w kwestii dokonanego wyboru PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK. W tym celu Student wypełnia Skierowanie na praktyki (formularz dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20), które następnie składa do podpisu u Pełnomocnika (w systemie USOS lub na dyżurze stacjonarnym). Po złożeniu podania w systemie należy mailowo poinformować o tym Pełnomocnika. Jeśli podpis na skierowaniu jest uzyskiwany podczas osobistego spotkania, Student doręcza formularz Skierowania w 2 egzemplarzach. W razie wątpliwości co do wyboru instytucji można uzyskać mailowo poradę Pełnomocnika przed przygotowaniem i złożeniem dokumentu. Ważne, aby w Podaniu został określony zakres obowiązków realizowanych w czasie odbywania praktyk. Student może rozpocząć praktyki dopiero, gdy uzyska zgodę i podpis Pełnomocnika na Skierowaniu.

2. Jeśli Instytucja, w której Student zamierza odbyć praktyki wymaga podpisania porozumienia w tej sprawie z Uczelnią, Student przedkłada stosowny dokument Pełnomocnikowi (formularz Porozumienia indywidualnego dostępy pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20) i prosi o jego podpisanie.

3. Student odbywający praktyki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW na czas podejmowanych aktywności. Potwierdzający to dokument należy załączyć do podania o Skierowanie na praktykę (w przypadku rejestracji elektronicznej) lub dołączyć jego kserokopię do Skierowania w formie drukowanej przedkładanego na spotkaniu osobistym.

4. Przed rozpoczęciem praktyk Student ma obowiązek pobrać formularz Karty Praktykanta oraz Sprawozdania z przebiegu praktyk (dostępne pod adresem: https://bk.uksw.edu.pl/node/20).

Literatura:

Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przebiegu praktyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)