Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka języka dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-S
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stylistyka języka dziennikarskiego
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W10

DL_U12

DL_U19

Wymagania wstępne:

Student rozróżnia gatunki literackie i dziennikarskie; umie napisać tekst zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny.

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji. Mają służyć ćwiczeniom tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych oraz wypracowaniu własnego stylu dziennikarskiego.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny; ich celem jest nabycie umiejętności tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, a także wypracowaniu własnego stylu dziennikarskiego. Ćwiczenia obejmują zagadnienia: stylistyka najpopularniejszych tekstów reporterskich na internetowych portalach ogólnoinformacyjnych; stylistyka vlogów dziennikarskich; stylistyka reportażu i sylwetki reporterskiej; redagowanie i skracanie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, stylistyczna obróbka tekstu; stylistyka języka mikroblogów dziennikarskich; stylistyka tekstów dziennikarskich podejmujących bieżące tematy życia publicznego z użyciem biblijnych związków frazeologicznych; stylistyka dziennikarskich tekstów politycznych oraz tekstów polityków z użyciem mitologicznych związków frazeologicznych.; specyfika języka i stylu wypowiedzi w mediach elektronicznych; poprawność fleksyjna, składniowa, słowotwórcza; wypracowanie własnego stylu języka dziennikarskiego. Student wykonuje pracę podczas zajęć i w domu. W połowie semestru zostanie przeprowadzony sprawdzian. Ocena końcowa na podstawie oceny ze sprawdzianu w połowie semestru, pracy i aktywności studenta podczas zajęć, ocen cząstkowych oraz oceny za sprawdzian na koniec semestru. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bralczyk J., Dwa słowa o słowach. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2021.

2. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, red. naukowa K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2021.

3. Kołodziejczyk E. , Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2019.

4. Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, red. A. M., Komornicka, Łódź 1994.

5. Słownik kultury antycznej, red. Kulesza R, Warszawa 1991.

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Markowski A., hasła: Kryteria poprawności językowej, Kultura języka, Moda w języku, Postawy wobec języka, Styl, Stylizacja językowa, Szablon językowy, Świadomość językowa, Warszawa 2004, s. 1595-1695 .

7. Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T., Styl i język, w: Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T., Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

Kopaliński W., Kot w worku czyli z dziejów nazw i powiedzeń, Warszawa 1977.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Marcjanik R., Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre`u, PWN, Warszawa 2009.

Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.

Słownik polsko-polski z Miodkiem. Rozmowy profesora Jana Miodka o języku polskim z telewidzami z kraju i ze świata, Wrocław 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1 - student poznaje zasady stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji.

EK nr 2- ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych.

EK nr 3 - tworzy poprawne warsztatowo i językowo teksty w różnych gatunkach dziennikarskich.

EK nr 4 - rozumie potrzebę wypracowania własnego stylu dziennikarskiego.

EK nr 5- rozumie potrzebę rozpoznawania i stosowania w tekstach dziennikarskich mitologicznych oraz biblijnych związków frazeologicznych.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

15 godzin – analiza poszczególnych blogów

2 godziny - konsultacje z prowadzącym

3 godziny - bezpośrednie przygotowanie do zajęć

10 godzin - praca własna studenta, tworzenie blogów i mikroblogów własnych.

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 - student poznaje zasady stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji.

Na ocenę:

5 – wyróżnia się wiedzą na temat zasad stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji.

4 – ma wiedzę na temat zasad stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji.

3- ma dostateczną wiedzę na temat zasad stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji.

2- nie ma wiedzy na temat zasad stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji.

EK nr 2- ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych.

Na ocenę:

5- wyróżnia się pogłębioną wiedzą na temat tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych

4- ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych.

3- w stopniu dostatecznym ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych.

2- nie ma pogłębionej wiedzy na temat tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych

EK nr 3 - tworzy poprawne warsztatowo i językowo teksty w różnych gatunkach dziennikarskich.

Na ocenę:

5- wyróżnia się tworzeniem poprawnych warsztatowo i językowo tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich.

4- dobrze tworzy poprawne warsztatowo i językowo teksty w różnych gatunkach dziennikarskich.

3- dostatecznie tworzy poprawne warsztatowo i językowo teksty w różnych gatunkach dziennikarskich.

2- nie umie tworzyć poprawnych warsztatowo i językowo tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich.

EK nr 4 - rozumie potrzebę wypracowania własnego stylu dziennikarskiego.

Na ocenę:

5- bardzo dobrze rozumie potrzebę wypracowania własnego stylu dziennikarskiego.

4- dobrze rozumie potrzebę wypracowania własnego stylu dziennikarskiego.

3- dostatecznie rozumie potrzebę wypracowania własnego stylu dziennikarskiego.

2- nie rozumie rozumie potrzeby wypracowania własnego stylu dziennikarskiego.

EK nr 5- rozumie potrzebę rozpoznawania i stosowania w tekstach dziennikarskich mitologicznych oraz biblijnych związków frazeologicznych.

Na ocenę:

5- bardzo dobrze rozumie potrzebę rozpoznawania i stosowania w tekstach dziennikarskich mitologicznych oraz biblijnych związków frazeologicznych.

4- dobrze rozumie potrzebę rozpoznawania i stosowania w tekstach dziennikarskich mitologicznych oraz biblijnych związków frazeologicznych.

3- dostatecznie rozumie potrzebę rozpoznawania i stosowania w tekstach dziennikarskich mitologicznych oraz biblijnych związków frazeologicznych.

2- nie rozumie potrzeby rozpoznawania i stosowania w tekstach dziennikarskich mitologicznych oraz biblijnych związków frazeologicznych.

Warunki zaliczenia:

1. uzyskanie średniej ocen co najmniej dostatecznej z ocen cząstkowych (za sprawdzian w połowie semestru oraz za aktywność i pracę podczas zajęć, za sprawdzian na zakończenie semestru).

2. uzyskanie pozytywnej, co najmniej dostatecznej oceny za sprawdzian na zakończenie semestru.

3. praca i aktywność podczas zajęć.

4. obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cel zajęć stanowi ukształtowanie stylu i języka wypowiedzi charakterystycznych dla poszczególnych gatunków dziennikarskich. Chodzi o styl i język tekstu informacyjnego, reportażu, wywiadu. Część ćwiczeń jest poświęcona stylistyce gatunków publicystycznych.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli studentowi nabyć praktyczne umiejętności redagowania tekstów z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny, poznać zasady obróbki dziennikarskiej artykułów, rodzaje otwarć i zakończeń tekstu, a także przyczyni się do ukształtowania umiejętności poprawnego użycia środków stylistycznych w tekstach dziennikarskich.

Pełny opis:

1. Język i styl tekstu informacyjnego i depeszy. Praktyczna stylistyka dziennikarska.

2. Język i styl wywiadu prasowego.

3. Język i styl reportażu. Indywidualizacja stylu wypowiedzi.

4. Stylistyka gatunków publicystycznych.

5. Język i styl tekstów informacyjnych na portalach internetowych.

6. Język i styl tekstów informacyjnych w mediach społecznościowych (tt, fb).

7. Styl i język otwarć i zakończeń tekstów w poszczególnych gatunkach dziennikarskich.

8. Środki stylistyczne w tekstach dziennikarskich.

9. Redakcja tekstu dziennikarskiego.

10. Obróbka dziennikarska artykułu prasowego.

11. Stylistyka języka pisanego i mówionego - podobieństwa i różnice.

12. Styl potoczny, naukowy, urzędowy, oficjalny a styl dziennikarski.

13. Stylistyka dziennikarskiego tekstu religijnego.

14. Specyfika języka i stylu wypowiedzi dziennikarskich w radiu i telewizji.

15. Błędy językowe.

Literatura:

E. Bańkowska , A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

J. Fras, "Dziennikarski warsztat językowy", Wrocław 1999.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005

Lewandowski P., Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich, 2014.

Lewandowski P., Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich, 2015.

A. Markowski (red.), "Nowy słownik poprawnej polszczyzny", Warszawa 1999.

Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996.

E. Wilcz-Grzędzińska, T. Wróblewski, Pisać skutecznie, Wrocław 2011.

Wielki słownik ortograficzny, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2006.

Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą stylistyki języka dziennikarskiego w erze cyfryzacji. Mają służyć ćwiczeniom tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich na portale internetowe, do mediów społecznościowych (Twitter), także do mediów tradycyjnych oraz wypracowaniu własnego stylu dziennikarskiego.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny; ich celem jest nabycie umiejętności tworzenia poprawnych stylistycznie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, a także wypracowaniu własnego stylu dziennikarskiego. Ćwiczenia obejmują zagadnienia: stylistyka najpopularniejszych tekstów reporterskich na internetowych portalach ogólnoinformacyjnych; stylistyka vlogów dziennikarskich; stylistyka reportażu i sylwetki reporterskiej; redagowanie i skracanie tekstów w różnych gatunkach dziennikarskich, stylistyczna obróbka tekstu; stylistyka języka mikroblogów dziennikarskich; stylistyka tekstów dziennikarskich podejmujących bieżące tematy życia publicznego z użyciem biblijnych związków frazeologicznych; stylistyka dziennikarskich tekstów politycznych oraz tekstów polityków z użyciem mitologicznych związków frazeologicznych.; specyfika języka i stylu wypowiedzi w mediach elektronicznych; poprawność fleksyjna, składniowa, słowotwórcza; wypracowanie własnego stylu języka dziennikarskiego. Student wykonuje pracę podczas zajęć i w domu. W połowie semestru zostanie przeprowadzony sprawdzian. Ocena końcowa na podstawie oceny ze sprawdzianu w połowie semestru, pracy i aktywności studenta podczas zajęć, ocen cząstkowych oraz oceny za sprawdzian na koniec semestru. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bralczyk J., Dwa słowa o słowach. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2021.

2. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, red. naukowa K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2021.

3. Kołodziejczyk E. , Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2019.

4. Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, red. A. M., Komornicka, Łódź 1994.

5. Słownik kultury antycznej, red. Kulesza R, Warszawa 1991.

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Markowski A., hasła: Kryteria poprawności językowej, Kultura języka, Moda w języku, Postawy wobec języka, Styl, Stylizacja językowa, Szablon językowy, Świadomość językowa, Warszawa 2004, s. 1595-1695.

7. Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T., Styl i język, w: Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T., Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

Kopaliński W., Kot w worku czyli z dziejów nazw i powiedzeń, Warszawa 1977.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Marcjanik R., Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre`u, PWN, Warszawa 2009.

Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.

Słownik polsko-polski z Miodkiem. Rozmowy profesora Jana Miodka o języku polskim z telewidzami z kraju i ze świata, Wrocław 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Prowadzący grup: Marta Jarosz, Milena Kindziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)