Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie komunikacyjne i perswazyjne w Biblii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SK
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie komunikacyjne i perswazyjne w Biblii
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć z zakresu strategii komunikacyjnych i perswazyjnych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zawartymi w Biblii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zawartymi w Biblii. Studenci zapoznani będą ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zastosowanymi zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, szczególnie w Pięcioksięgu i listach Pawłowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Adamczewski, „Idea „świętej wojny” i jej pokojowa reinterpretacja w Starym Testamencie,” w: „A kimże jest człowiek?” (Ps 8,5). FS H. Hoser, red. P. Klimek – L. Rasztawicki (Biblioteka Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich 5), Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej: Warszawa 2017, 151-158.

2. B. Adamczewski, „List do Filemona i Pawłowa sztuka perswazji,” Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 4 (2004-2008) 3-18.

3. B. Adamczewski, „Uniwersalistyczna perspektywa Księgi Jozuego w Starym i Nowym Testamencie,” Collectanea Theologica 84 (2014) nr 4, 115-129.

4. M. Ryszka-Kurczab, 'Środki uwierzytelniania w tradycji retorycznej (Arystoteles)', Neurolingwistyka Praktyczna 2015 nr 1, 164-176.

Uzupełniająca:

1. B. Adamczewski, Constructing Relationships, Constructing Faces: Hypertextuality and Ethopoeia in the New Testament Writings, Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2011.

2. B. Adamczewski, Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (EST 1), Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2012.

3. E. J. Bridge, 'Polite Rhetoric: Judah’s Plea to Joseph in Genesis 44.18-34', Journal for the Study of the Old Testament 43.4 (2019) 571-587.

4. J. Joosten, 'Biblical Rhetoric as Illustrated by Judah's Speech in Genesis 44.18-34', Journal for the Study of the Old Testament 41.1 (2016) 15-30.

5. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: rozpoznaje i opisuje podstawowe strategie komunikacyjne, zawarte w Biblii

EK 2: wyjaśnia podstawowe strategie perswazyjne, zawarte w Biblii

EK 3: porównuje strategie komunikacyjne i perswazyjne, zawarte w Biblii, ze znanymi mu strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi, stosowanymi współcześnie

EK 4: tworzy własne strategie komunikacyjne i perswazyjne, analogiczne do tych stosowanych w Biblii

EK 5: jest kreatywny w myśleniu i tworzeniu rozmaitych strategii komunikacyjnych i perswazyjnych

Udział w wykładach: 30 godz., lektura literatury: 20 godz., przygotowanie do kolokwium: 10 godz. - w sumie 60 godz. (2 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - kolokwium pisemne

EK 2 - kolokwium pisemne

EK 3 - kolokwium pisemne

EK 4 - kolokwium pisemne

EK 5 - kolokwium pisemne

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 20%, EK 2: 40%, EK 3: 20%, EK 4: 10%, EK 5: 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

EK 1: rozpoznaje i opisuje podstawowe strategie komunikacyjne, zawarte w Biblii

EK 2: wyjaśnia podstawowe strategie perswazyjne, zawarte w Biblii

EK 3: porównuje strategie komunikacyjne i perswazyjne, zawarte w Biblii, ze znanymi mu strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi, stosowanymi współcześnie

EK 4: tworzy własne strategie komunikacyjne i perswazyjne, analogiczne do tych stosowanych w Biblii

EK 5: jest kreatywny w myśleniu i tworzeniu rozmaitych strategii komunikacyjnych i perswazyjnych


Udział w wykładach: 30 godz., lektura literatury: 20 godz., przygotowanie do kolokwium: 10 godz. - w sumie 60 godz. (2 punkty ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zawartymi w Biblii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zawartymi w Biblii. Studenci zapoznani będą ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zastosowanymi zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, szczególnie w Pięcioksięgu i listach Pawłowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Adamczewski, „Idea „świętej wojny” i jej pokojowa reinterpretacja w Starym Testamencie,” w: „A kimże jest człowiek?” (Ps 8,5). FS H. Hoser, red. P. Klimek – L. Rasztawicki (Biblioteka Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich 5), Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej: Warszawa 2017, 151-158.

2. B. Adamczewski, „List do Filemona i Pawłowa sztuka perswazji,” Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 4 (2004-2008) 3-18.

3. B. Adamczewski, „Uniwersalistyczna perspektywa Księgi Jozuego w Starym i Nowym Testamencie,” Collectanea Theologica 84 (2014) nr 4, 115-129.

4. M. Ryszka-Kurczab, 'Środki uwierzytelniania w tradycji retorycznej (Arystoteles)', Neurolingwistyka Praktyczna 2015 nr 1, 164-176.

Uzupełniająca:

1. B. Adamczewski, Constructing Relationships, Constructing Faces: Hypertextuality and Ethopoeia in the New Testament Writings, Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2011.

2. B. Adamczewski, Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (EST 1), Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2012.

3. E. J. Bridge, 'Polite Rhetoric: Judah’s Plea to Joseph in Genesis 44.18-34', Journal for the Study of the Old Testament 43.4 (2019) 571-587.

4. J. Joosten, 'Biblical Rhetoric as Illustrated by Judah's Speech in Genesis 44.18-34', Journal for the Study of the Old Testament 41.1 (2016) 15-30.

5. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)