Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język jako narzędzie komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SLJ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język jako narzędzie komunikacji
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W02

DL_U02

DL_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do zbierania materiału badawczego i napisania pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura ogólna:

1. Boć J., Jak pisać prace magisterska, Kolonia-Wrocław 1998.

2. Gierz W., Jak pisać prace licencjacka? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

3. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995

4. M. Liskowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków

2006.

5. Mackiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

6. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań

1995.

7. Polski Komitet Normalizacyjny, Przypisy bibliograficzne. Dokumenty i ich części

(PN-ISO 690-2), Warszawa 1999.

8. H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

9. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badan społecznych, Katowice 2005.

10. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobra pracą magisterską, Wrocław 2001.

11. Weglińska M., Jak pisać prace magisterska, Kraków 1997.

12. Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik

praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

13. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich,

Warszawa 1995.

14. Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne,

Warszawa 2004.

15. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2012.

Literatura specjalistyczna:

dobierana indywidualnie w zależności od podjętego tematu pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Przygotowywanie materiałów prezentowanych na zajęciach - 30 godz.

- Uczestnictwo w zajęciach, prezentowanie wyników badan i przedstawianie kolejnych

rozdziałów pracy pracy - 30 godz.

- Zbieranie i analiza materiału badawczego, redagowanie tekstu pracy - 60 godz.

120 godzin = 2 ECTS

1. Student wie, jaka jest różnica miedzy językiem naukowym a potocznym oraz

publicystyka - metoda studium przypadku; rozróżnia źródła do pracy od literatury przedmiotu i literatury pomocniczej. (W)

2. Student umie syntetycznie formułować myśli w języku naukowym - metoda

ćwiczeniowa oparta na tekstach źródłowych; analizuje zagadnienia i problemy związane z danym tematem, wykorzystując w tym celu literaturę przedmiotu - metoda seminaryjna; samodzielnie wyszukuje i umiejętnie cytuje literaturę przedmiotu. (U)

3. Student potrafi krytycznie ocenić myśli, poglądy i opinie naukowe dotyczące zagadnienia, które analizuje - metoda seminaryjna. (K)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia: ciągłe ocenienie postępów studenta w

zbieraniu i analizie materiału badawczego oraz redagowaniu tekstu pracy.

Metody dydaktyczne:

EK nr 1: wykład informacyjny i konwersatoryjny, studium przypadku, lektura.

EK nr 2: ćwiczenia praktyczne, studium przypadku; praca zespołowa i refleksja własna.

EK nr 3: dyskusja problemowa z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem uczestnictwa w seminarium jest zebranie i analiza materiału badawczego oraz zredagowanie tekstu pracy licencjackiej, w której zostaną zaprezentowane wyniki podjętych badań.

Pełny opis:

W tym semestrze student odbywa indywidualne konsultacje z prowadzącym, podczas których prezentuje wyniki podejmowanych badań oraz postępy w pisaniu pracy.

Literatura:

Literatura ogólna:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

M. Liskowska-Magdziarz Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Polski Komitet Normalizacyjny, Przypisy bibliograficzne. Dokumenty i ich części (PN-ISO 690-2), Warszawa 1999.

H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2012.

Literatura specjalistyczna

- dobierana indywidualnie w zależności od podjętego tematu pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I semestru seminarium w poprzednim roku akademickim, czyli sformułowanie tematu pracy oraz przygotowanie jej szczegółowego konspektu oraz przedstawienie planu podejmowanych badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem uczestnictwa w seminarium jest zebranie i analiza materiału badawczego oraz zredagowanie tekstu pracy licencjackiej, w której zostaną zaprezentowane wyniki podjętych badań.

Pełny opis:

W tym semestrze student odbywa indywidualne konsultacje z prowadzącym, podczas których prezentuje wyniki podejmowanych badań oraz postępy w pisaniu pracy.

Literatura:

Literatura ogólna:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

M. Liskowska-Magdziarz Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Polski Komitet Normalizacyjny, Przypisy bibliograficzne. Dokumenty i ich części (PN-ISO 690-2), Warszawa 1999.

H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2012.

Literatura specjalistyczna

- dobierana indywidualnie w zależności od podjętego tematu pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I semestru seminarium w poprzednim roku akademickim, czyli sformułowanie tematu pracy oraz przygotowanie jej szczegółowego konspektu oraz przedstawienie planu podejmowanych badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jarosz
Prowadzący grup: Marta Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)