Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SPOP
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_U11; DL_U15; DL_U17; DL_K07

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką prowadzenia szkoleń, pracy projektowej.

Skrócony opis:

Studenci posiądą wiedzę z podstaw zarządzania projektami, będą uczyć się jak zorganizować i poprowadzić szkolenie lub warsztat w oparciu o metody aktywizujące uczestników.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe zagadnienie związane z zarządzaniem projektami oraz zastosowanie ich w przygotowaniu warsztatów i szkoleń. Poznają rolę interesariuszy i zapoznają się z charakterystyką osób mających wpływ na projekt lub biorących udział w warsztatach. Studenci dowiedzą się co wpływa na skuteczniejsze przekazywanie wiedzy oraz poznają techniki aktywizacji uczestników szkoleń. Zapoznają się z formami angażującymi odbiorcę szkolenia, będą znali rolę pytań w procesie nauczania. Ich zadaniem będzie zrozumieć, że przekazywanie wiedzy jest mniej efektywne od rozbudzenia w odbiorcy ciekawości poznawczej. Rola nauczyciela/wykładowcy/szkoleniowca zostanie przedstawiona jako rola przewodnika, partnera w procesie zdobywania wiedzy. Studenci będą w stanie określić cechy dobrego prowadzącego i organizatora.

Literatura:

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych, wyd. RM, Warszawa 2018.

Sarnacka-Smith A., Siła różnic w zespole. Jak indywidualnie potrzeby i motywacje przekuć na wartość i wspólny cel, wyd. MTB Biznes, 2019.

Silberman M., E. Biech, Metody aktywizujące w szkoleniach, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzenie projektami, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Trocki M., P. Wyrozębski (red.), Planowanie przebiegu projektów, Wyd. SGH, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK nr 1 - umiejętności - posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych i prezentacji multimedialnych, organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych

EK nr 2 - umiejętności - posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców

EK nr 3 - umiejętności - potrafi pracować w zespole, rozumie swoją w nim rolę

EK nr 4 - kompetencje społeczne - jest przygotowany do samodzielnej pracy,

powierzone zadania wykonuje starannie i terminowo

Nakład pracy studenta/studentki

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

20 godz. - przygotowanie do prezentacji i na test

10 godz. - osobiste obserwacje lub zdobywanie doświadczeń szkoleniowych

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 realizowane metodami aktywizującymi, a weryfikowane uczestnictwem w zajęciach i kolokwium końcowym.

EK nr 1

na ocenę 2 - nie potrafi tworzyć prac pisemnych i prezentacji multimedialnych, organizować przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych

na ocenę 3 - posiada podstawową umiejętność tworzenia prac pisemnych i prezentacji multimedialnych, organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

na ocenę 4 - posiada średniozaawansowaną umiejętność tworzenia prac pisemnych i prezentacji multimedialnych, organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością tworzenia prac pisemnych i prezentacji multimedialnych, organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

EK nr 2

na ocenę 2 - nie posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców.

na ocenę 3 - posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców, ale nie dobiera swoich argumentów w sposób rzeczowy, z poszanowaniem rozmówcy, samodzielny.

na ocenę 4 - posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców, ale w dużej mierze dobrze dobiera argumenty, z poszanowaniem rozmówcy, wykazuje się samodzielnością.

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców, poprzez bardzo trafny dobór argumentów, z poszanowaniem rozmówcy, wykazuje się samodzielnością, wiedzą i doświadczeniem.

EK nr 3

na ocenę 2 - nie potrafi pracować w zespole, rozumie swoją w nim rolę

na ocenę 3 – pełni podstawowe role w zespole, nie rozumie w nim swojej roli, nie wykazuje się inicjatywą

na ocenę 4 – potrafi pracować w zespole, rozumie w nim swoją rolę, wykazuje się inicjatywą

na ocenę 5 - wyróżnia się umiejętnością pracy w zespole, przyjmuje różne role w zależności od potrzeb, potrafi być zarówno członkiem zespoły, jak i pełnić funkcję lidera, wykazuje się inicjatywą

EK nr 4

na ocenę 2 - nie jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania nie są wykonywane starannie i terminowo

na ocenę 3 – w stopniu podstawowym jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania nie są wykonywane terminowo, bez należytej staranności

na ocenę 4 - jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania nie są wykonywane starannie i terminowo

na ocenę 5 - wyróżnia się samodzielnością w pracy, powierzone zadania nie są wykonywane starannie i terminowo

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej, w oparciu o wytyczne władz uczelni oraz wydziału, forma zajęć będzie mogła ulec zmianie. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i weryfikowana listą obecności. W trakcie semestru dopuszcza się możliwość trzech nieobecności. W trakcie semestru możliwe są testy weryfikujące wiedzę studenta z uprzednio przerobionego materiału lub zadanych lektur. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest tylko przy: 1) posiadaniu wymaganej obecności, 2) zaliczeniu pracy śródsemestralnej w formie testu wiedzy, 3) końcowego zaliczenia semestralnego poprzez przygotowanie ram organizacyjnych szkolenia w formie prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot
Prowadzący grup: Mateusz Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Specjalizacja - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci posiądą wiedzę z podstaw zarządzania projektami, będą uczyć się jak zorganizować i poprowadzić szkolenie lub warsztat w oparciu o metody aktywizujące uczestników.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe zagadnienie związane z zarządzaniem projektami oraz zastosowanie ich w przygotowaniu warsztatów i szkoleń. Poznają rolę interesariuszy i zapoznają się z charakterystyką osób mających wpływ na projekt lub biorących udział w warsztatach. Studenci dowiedzą się co wpływa na skuteczniejsze przekazywanie wiedzy oraz poznają techniki aktywizacji uczestników szkoleń. Będą w stanie określić cechy dobrego prowadzącego i organizatora.

Literatura:

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych, wyd. RM, Warszawa 2018.

Silberman M., E. Biech, Metody aktywizujące w szkoleniach, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzenie projektami, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Trocki M., P. Wyrozębski (red.), Planowanie przebiegu projektów, Wyd. SGH, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką organizacji i prowadzenia szkoleń i warsztatów oraz zapisanie się na specjalizację, w ramach której realizowany jest przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot
Prowadzący grup: Mateusz Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot
Prowadzący grup: Mateusz Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta/studentki

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

20 godz. - przygotowanie do prezentacji i na test

10 godz. - osobiste obserwacje lub zdobywanie doświadczeń szkoleniowych

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)