Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Savoir-vivre i etyka dziennikarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SV
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Savoir-vivre i etyka dziennikarska
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W08, DL_W11, DL_W13, DL_U16

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

UWAGA [informacje o zajęciach w trybie online w roku akademickim 2021/2022]

dk1; do1 [2021/2022] wt., 18:30-20:00

KOD ZESPOŁU w MS TEAMS: ahe2kaq

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Weryfikacja efektów kształcenia: kolokwium końcowe

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych problemów dotyczących pracy dziennikarza w relacji do etyki. Dokonuje się poprzez sięgnięcie do etyki klasycznej i współczesnych problemów dziennikarskich.

Poprzez przybliżenie zasad savoir vivre w dziennikarstwie, przybliżana jest kwestia dobrych praktyk i zachowań dziennikarskich w relacji z politykami, celebrytami oraz w sytuacjach takich jak: wywiad dziennikarski, uczestnictwo w konferencji prasowej, udział w spotkaniach prasowych i wydarzeniach medialnych.

Wymagania wstępne: Bez wymagań wstępnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Etyka dziennikarska – wprowadzenie (etyka i jej miejsce w systemie nauk etycznych, etyka mediów, etyka dziennikarska wyjaśnienie pojęć)

2. Problem etyki zawodowej, przegląd stanowisk (Karta Etyczna Mediów, Raport REM, Komisja Etyki Mediów).

3. Podstawowe relacje społeczności zawodowej i jej moralne uprawnienia.

4. Dyspozycje psychiczne i cnoty dziennikarskie.

5. Prawda fundamentem przekazu. Joseph Pulitzer i William Randolph Hearst; etyka informacji (etyczne zasady zbierania informacji)

6. Metody manipulacji jako rozbrat z prawdą. Perswazja a manipulacja (manipulacja w mediach – techniki)

7. Profesjonalizm, obiektywizm, wiarygodność, odpowiedzialność.

8. Przemoc w mediach

9. Dobro i piękno wyrazem szacunku dla odbiorcy. Etyka fotografii prasowej

10. Twórcza wolność - autonomia wolności.

11. Problem tajemnicy w zawodzie dziennikarza. Etyka dziennikarstwa śledczego

12. Relacje zawodowe w aspekcie dobra ogólnego.

13. Osobowa i zawodowa odpowiedzialność. Odpowiedzialność za działania na rzecz dobra wspólnego.

14. Nowe media – nowa etyka?

15. Podsumowanie – Dekalog dziennikarza (M. Iłowiecki)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bertrand C., Deontologia mediów, przekł. T. Szymański, Warszawa 2007.

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008.

Dziennikarski etos, red. Z. Kobylińska, R. Grabowski, Olsztyn 1996.

Dziennikarskie Kodeksy Etyczne

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2004.

Golka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestia informacji masowej, Warszawa 1989.

Nowak E., Cern K., Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.

Czuba K. , Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007.

Rivers W.L. , Mathews C., Etyka środków społecznego przekazu, przekład. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska, Warszawa 1995.

Sareło Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Ma elementarną wiedzę o normach i regulacjach prawnych oraz zasadach etycznych i branżowych kodeksach etycznych, normach ogólnych;

- potrafi prawidłowo interpretować przekazy medialne, rozpoznawać próby manipulacji i propagandy i bronić się przed nimi,

- w pracy stosuje się poznanych i przyswojonych norm prawnych i zasad etyki ogólnej i zawodowej.

Opis pkt ECTS:

- udział w wykładzie (30 godz.),

- udział w dyskusji (10 godz.),

- przygotowanie do egzaminu (20 godz.)

W sumie - 60 godz. = 2 pkt. ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Weryfikacja efektów kształcenia: kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łuczuk
Prowadzący grup: Piotr Łuczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych problemów dotyczących pracy dziennikarza w relacji do etyki. Dokonuje się poprzez sięgnięcie do etyki klasycznej i współczesnych problemów dziennikarskich.

Poprzez przybliżenie zasad savoir vivre w dziennikarstwie, przybliżana jest kwestia dobrych praktyk i zachowań dziennikarskich w relacji z politykami, celebrytami oraz w sytuacjach takich jak: wywiad dziennikarski, uczestnictwo w konferencji prasowej, udział w spotkaniach prasowych i wydarzeniach medialnych.

Wymagania wstępne: Bez wymagań wstępnych

Student może mieć maksymalnie 3 nieobecności na zajęciach.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Etyka dziennikarska – wprowadzenie (etyka i jej miejsce w systemie nauk etycznych, etyka mediów, etyka dziennikarska wyjaśnienie pojęć)

2. Problem etyki zawodowej, przegląd stanowisk (Karta Etyczna Mediów, Raport REM, Komisja Etyki Mediów).

3. Podstawowe relacje społeczności zawodowej i jej moralne uprawnienia.

4. Dyspozycje psychiczne i cnoty dziennikarskie.

5. Prawda fundamentem przekazu. Joseph Pulitzer i William Randolph Hearst; etyka informacji (etyczne zasady zbierania informacji)

6. Metody manipulacji jako rozbrat z prawdą. Perswazja a manipulacja (manipulacja w mediach – techniki)

7. Profesjonalizm, obiektywizm, wiarygodność, odpowiedzialność.

8. Przemoc w mediach

9. Dobro i piękno wyrazem szacunku dla odbiorcy. Etyka fotografii prasowej

10. Twórcza wolność - autonomia wolności.

11. Problem tajemnicy w zawodzie dziennikarza. Etyka dziennikarstwa śledczego

12. Relacje zawodowe w aspekcie dobra ogólnego.

13. Osobowa i zawodowa odpowiedzialność. Odpowiedzialność za działania na rzecz dobra wspólnego.

14. Nowe media – nowa etyka?

15. Podsumowanie – Dekalog dziennikarza (M. Iłowiecki)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bertrand C., Deontologia mediów, przekł. T. Szymański, Warszawa 2007.

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008.

Dziennikarski etos, red. Z. Kobylińska, R. Grabowski, Olsztyn 1996.

Dziennikarskie Kodeksy Etyczne

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2004.

Golka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestia informacji masowej, Warszawa 1989.

Nowak E., Cern K., Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.

Czuba K. , Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007.

Rivers W.L. , Mathews C., Etyka środków społecznego przekazu, przekład. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska, Warszawa 1995.

Sareło Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002.

Wymagania wstępne:

UWAGA [informacje o zajęciach w trybie online w roku akademickim 2021/2022]

dk1; do1 [2021/2022] wt., 18:30-20:00

KOD ZESPOŁU w MS TEAMS: ahe2kaq

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Weryfikacja efektów kształcenia: kolokwium końcowe

Student może mieć maksymalnie 3 nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Machnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Machnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)