Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologiczny wymiar religii w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SWR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologiczny wymiar religii w mediach
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://utubghp
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W02

DL_W04

DL_W11

DL_U02

DL_U20

Wymagania wstępne:

środa 09:45 - 10:15 418

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie religii jako zjawiska społecznego oraz szczególnego przedmiotu badań socjologii, różnego od teologicznego czy religioznawczego ujęcia religii. Całość będzie zaprezentowana w perspektywie medialnej. Przedstawiony zostanie przegląd najważniejszych koncepcji religii klasyków socjologii oraz współczesne najważniejsze socjologiczne teorie religii. Dokonany zostanie także przegląd najważniejszych pojęć i koncepcji socjologii religii. Przedstawione zostaną koncepcje sekularyzacji i desakralizacji religii w społeczeństwie (po)nowoczesnym. Religia zostanie pokazana również jako rzeczywistość empiryczna, będąca przedmiotem badań socjologicznych; przedstawione zostaną wyniki badań ilościowych i jakościowych nad polską religijnością zarówno tradycyjną, okresu transformacji społeczno-ustrojowej, jak i najnowszych czasów.

Pełny opis:

1. Religia w mediach

2. Religia i religijność

3. Twórcy socjologii religii

4. Społeczne funkcje religii

5. Religia w życiu jednostki

6. Religia a system polityczny

7. Religia a gospodarka

8. Aspekty religii

9. Sekularyzacja

10. Prywatyzacja i deprywatyzacja religijna

11. Indywidualizacja religijności

12. Teoria ekonomiczna a religia

13. Fundamentalizm religijnny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kehrer Gunter, Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków 1996.

Kutyło Łukasz, Teorie socjologiczne a religia. Między sekularyzacją a desekularyzacją, Łódź 2012.

McGuire Meredith B., Religia w kontekście społecznym, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

Beckford James, Teoria społeczna a religia, Kraków 2006.

Berger Peter, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków 1997.

Casanova Jose, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005.

Luckmann Thomas, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1998.

Luhmann Niklas, Funkcja religii, Kraków 1998, s. 263-305 (Organizacja).

Mariański Janusz, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010.

Stark Rodney, Bainbridge William S., Teoria religii, Kraków 2000.

Weber Max, Socjologia religii. dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych, Kraków 2006.

Zduniak Agnieszka, Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii, Kraków 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1) Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest udokumentowana obecność na 80% zajęciach (raportowanie frekwencji odbywa się za pomocą platformy MS Teams)

2) Podstawą oceny z przedmiotu jest liczba punktów otrzymanych w czasie egzaminu końcowego (test wiedzy odbywa się za pomocą platformy MS Teams)

3) Ocena z przedmiotu może być podniesiona dzięki aktywności na zajęciach i pracy dodatkowej (informacje o nich przekazywane są za pomocą platformy MS Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tutak
Prowadzący grup: Mateusz Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)