Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane współczesne problemy społeczne w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-WPS
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane współczesne problemy społeczne w mediach
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01, DL_W19, DL_U01, DL_U05

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot oferuje wiedzę na temat najważniejszych problemów społecznych w Polsce (i częściowo na świecie) w perspektywie medialnej. Wprowadza podstawowe pojęcia socjologiczne niezbędne do zrozumienia zjawiska problemów społecznych oraz prezentuje najważniejsze problemy ich medialnej reprezentacji.

Pełny opis:

Przedmiot oferuje wiedzę na temat najważniejszych problemów społecznych w Polsce (i częściowo na świecie) w perspektywie medialnej. Wprowadza podstawowe pojęcia socjologiczne niezbędne do zrozumienia zjawiska problemów społecznych, a także przedstawia podstawy dedykowanej im nauki szczegółowej (socjologia problemów społecznych). Następnie przedstawione zostanie wiedza na temat medialnej reprezentacji problemów społecznych oraz wybrane badania medioznawcze na ten temat. Student pozna relacje między naukowym a medialnym opisem społecznej rzeczywistości, pozna podstawowe mechanizmy powstawania fałszywych obrazów rzeczywistości i zdobędzie kompetencje do uprawiania rzetelnego dziennikarstwa ukazującej prawdziwy obraz rzeczywistości. Omówione zostaną także ilościowe i jakościowe metody badań problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ich medialnych ram.

Literatura:

J. Idzik, R. Klepka, O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? (artykuł dostępny w internecie)

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów; wersja 1.1, Kraków 2004.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

L. Miś, Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Kraków 2007 (książka dostępna w sieci)

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Ma wiedzę z zakresu socjologii na temat problemów społecznych

2. Zna główne metody badań obrazu problemów społecznych w mediach

3. Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu socjologii, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia problemów społecznych

4. Dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi

Metody i kryteria oceniania:

1. Ma wiedzę z zakresu socjologii na temat problemów społecznych (w stopniu bdb, db, dst, ndst)

2. Zna główne metody badań obrazu problemów społecznych w mediach

bdb- zna wszystkie omówione na wykładzie, potrafi bardzo dobrze podać przykłady ich wykorzystania

db - zna większość omówionych, potrafi dobrze podać przykłady wykorzystania niektórych z nich

dst - zna niektóre metody, w podstawowym stopniu potrafi podać przykłady wykorzystania chociaż jednej z nich

ndst – nie zna najważniejszych metod badania obrazu problemów społecznych w mediach

3. Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu socjologii, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia problemów społecznych (w stopniu bdb, db, dst, ndst)

4. Dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi

bdb – bardzo dobrze zna relacje między naukowym a medialnym opisem społecznej rzeczywistości, bardzo dobrze zna cechy i problemy medialnych reprezentacji wszystkich omówionych na zajęciach problemów społecznych, bardzo dobrze zna wszystkie omówione mechanizmy powstawania fałszywych medialnych obrazów rzeczywistości, bardzo dobrze zna zagadnienie wpływu mediów na postrzeganie problemów społecznych przez społeczeństwo

db – potrafi wskazać najważniejsze różnice między naukowym a medialnym opisem społecznej rzeczywistości, dobrze zna cechy i problemy medialnych reprezentacji przynajmniej niektórych omówionych na zajęciach problemów społecznych, dobrze zna omówione mechanizmy powstawania fałszywych medialnych obrazów rzeczywistości, podaje przykłady wpływu mediów na postrzeganie problemów społecznych przez społeczeństwo

dst - potrafi wskazać niektóre różnice między naukowym a medialnym opisem społecznej rzeczywistości, zna w podstawowym stopniu cechy i problemy medialnych reprezentacji wybranego przez siebie problemu społecznego, potrafi podać przykłady fałszywych medialnych obrazów rzeczywistości, podaje przynajmniej jeden przykład wpływu mediów na postrzeganie problemów społecznych przez społeczeństwo

ndst – nie ma umiejętności wymienionych dla oceny dst.

Wyżej wymienione kryteria oceniania będą brane pod uwagę przy konstruowaniu testu zaliczeniowego.

Ocena z testu:

od 50% - dst

od 60% - dst +

od 70% - db

od 80% - db+

od 90% - bdb

Do pisania testu i zaliczenia wykładu można przystąpić po zaliczeniu ćwiczeń.

1) obecność na wykładach (lista obecności, aktywność)

2) ocena ze sprawdzianu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Machnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Machnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)